Chính sách khắc phục hậu quả lũ lụt cho hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại Hà Tĩnh sau trận lũ kép 2010

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 2 DANH MỤC BẢNG 2 DANH MỤC HÌNH 2 DANH MỤC HÌNH 2 PHẦN GIỚI THIỆU 2 1 Mục tiêu và nhiệm vụ 2 2 Khung phân tích 2 3 Phương pháp luận 2 4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 2 5 Các hoạt động chính trong thực hiện nghiên cứu 2 6 Kết cấu của báo cáo 2 CHƯƠNG I - CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 2 1 Chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt của nhà nước 2 1.1 Xác định nhóm đối tượng bị thiệt hại do thiên tai được hỗ trợ 2 1.2 Các biện pháp hỗ trợ của chính phủ 2 1.3 Quy định về vận động cứu trợ đối tượng bị thiên tai 2 2 Chính sách khắc phục hậu quả lũ lụt tại Hà Tĩnh sau trận lũ 2010 2 2.1 Chính sách của trung ương 2 2.2 Chính sách của địa phương 2 2.3 Chu trình quản lý thiên tai 2 2.4 Thiên tai và nguồn hỗ trợ tại Hà Tĩnh qua số liệu VHLSS 2008 2 CHƯƠNG II. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HẬU QUẢ LŨ LỤT TẠI HƯƠNG KHÊ VÀ VŨ QUANG 2 1 Thiệt hại của các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ sau trận lũ 2010 2 2 Nhu cầu hỗ trợ của các hộ sản xuất quy mô nhỏ sau trận lũ 2010 2 3 Các loại hỗ trợ 2 4 Tiếp cận chính sách hỗ trợ sau trận lũ 2010 2 5 Đánh giá việc phục hồi của hộ sản xuất quy mô nhỏ 2 6 Năng lực thực hiện ở địa phương 2 6.1 Huyện Hương Khê 2 6.2 Huyện Vũ Quang 2 7 So sánh mục tiêu chính sách và kết quả thực hiện 2 7.1 Chính sách hỗ trợ 2 7.2 Tác động chính sách 2 7.3 Mức độ phục hồi 2 7.4 Nguyên nhân của thành công và thất bại 2 CHƯƠNG III. KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 2 1 Kiến nghị chung 2 2 Đối với Trung ương 2 3 Đối với chính quyền cấp tỉnh 2 4 Đối với UBND huyện 2 5 Đối với UBND xã 2 6 Đối với tổ chức Oxfam 2 KẾT LUẬN 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 PHỤ LỤC 1. Phiếu điều tra hộ gia đình 2 PHỤ LỤC 2. Phiếu phỏng vấn 2 DANH MỤC BẢNG Bảng 1. Các cán bộ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt ở cấp huyện/xã 2 Bảng 2: So sánh loại thiệt hại và mức hỗ trợ của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trung ương 2 Bảng 3. Tần suất thiên tai xảy ra từ 2006-2008 tại Hà Tĩnh 2 Bảng 4: Hình thức cứu trợ xã nhận được khi lũ lụt xảy ra giai đoạn 2006-2008 2 Bảng 5. Các nguồn cứu trợ mà xã nhận được khi xảy ra lũ lụt giai đoạn 2006-2008 2 Bảng 6. Các loại thiệt hại trong đợt lũ vừa qua 2 Bảng 7. Khả năng tự phục hồi nếu không nhận được sự giúp đỡ 2 Bảng 8. Hình thức hỗ trợ cần thiết nhất đối với hộ gia đình hiện nay 2 Bảng 9. Hình thức hỗ trợ cần thiết nhất đối với các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ hiện nay 2 Bảng 10. Nguồn vốn huy động cho sản xuất 2 Bảng 11. Các loại hỗ trợ mà hộ gia đình đã nhận được 2 Bảng 12. Diện tích các loại cây trồng chính trước và sau lũ của hộ 2 Bảng 13. Số gia súc/gia cầm trước và sau lũ 2 Bảng 14. Mức độ hồi phục điều kiện sản xuất của gia đình tại thời điểm điều tra (%) 2 Bảng 15. Đánh giá hiệu quả chính sách 2 Bảng 16. Mức độ phục hồi của các xã so với trước trận lũ (%) 2 DANH MỤC HÌNH Hình 1. Chu trình quản lý lũ lụt 2 Hình 2. Tỷ lệ hộ nghèo 2010 và 2011 (%) 2 Hình 3. Ý nghĩa của các loại hỗ trợ mà gia đình nhận được (%) 2 Hình 4: Quy trình thực hiện chính sách khắc phục hậu quả lũ lụt 2010 ở tỉnh Hà Tĩnh 2 Hình 5. Mức độ hồi phục điều kiện sinh hoạt của gia đình tại thời điểm điều tra (%) 2 Hình 6. Hộ gia đình đánh giá mức độ cải thiện điều kiện sinh hoạt và sản xuất của hộ nếu không có sự hỗ trợ (%) 2 Hình 7. Thu nhập trung bình tháng của các hộ gia đình trước và sau lũ (triệu đồng) 2 Hình 8. Thu hoạch từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình cho tiêu dùng và bán (%) 2 Hình 9. Cơ cấu nguồn kinh phí hỗ trợ tại 6 xã của huyện Hương Khê 2 Hình 10. Cơ cấu nguồn kinh phí hỗ trợ tại 4 xã của huyện Vũ Quang 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY