Chiến lược xuất khẩu nông sản của tổng công ty nông nghiệp sài gòn đến năm 2015

<p> MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 hương 1 . C : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU 4 1.1- Cơ sở lý luận của chiến lược phát triển ngoại thương . 4 1.1.1. Khái niệm về chiến lược phát triển ngoại thương 4 1.1.2. Các loại hình chiến lược ngoại thương . 4 1.2- Những vấn đề cơ bản của chiến lược xuất khẩu . 6 1.2.1. Nhiệm vụ và vai trò của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế . 6 1.2.1.1. Nhiệm vụ của xuất khẩu . 6 1.2.1.2. Vai trò của xuất khẩu . 7 1.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến việv lựa chọn chiến lược xuất khẩu . 9 1.2.2.1. Đặc điểm thị trường 9 1.2.2.2. Đặc điểm sản phẩm . . 9 1.2.2.3. Đặc điểm khách hàng 9 1.2.2.4. Đặc điểm môi giới . 9 1.2.2.5. Tiềm lực của doanh nghiệp . 10 1.3- Tổng quan về tình hình xuất khẩu nông sản tại Thành phố Hồ Chí Minh . 10 1.3.1. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 10 1.3.2. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Thành phố Hồ Chí Minh . 12 1.3.3. Thị trường xuất khẩu nông sản của Thành phố Hồ Chí Minh . 13 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN . 2.1. Giới thiệu sơ lược Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn . 17 . 17 2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý . 19 2.1.1. Lịch sử hình thành 17 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ 18 2.1.4. Tình hình xuất khẩu trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2006 19 2.2. Phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn. 22 2.2.1 Phân tích theo thị trường. 22 2.2.2 Phân tích theo cơ cấu mặt hàng . 24 2.2.3. Phân tích theo giá cả . 25 2.2.4. Phân tích theo giá trị . 27 2.2.5. Phân tích môi trường cạnh tranh. . 29 2.3. Đánh giá chung tình hình xuất khẩu nông sản của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn . 29 2.3.1.Những cơ hội . 3 2.3.2 Những thách thức. . 31 0 2.3.3.Những điểm mạnh . 33 2.3.4.Những điểm yếu 34 2.4. Ma trận SWOT 37 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2015 . 39 3.1. Quan điểm phát triển trong định hướng xuất khẩu hàng nông sản 3.1.1. Quan điểm thứ nhất 40 40 . 43 3.1.2. Quan điểm thứ hai 40 3.1.3. Quan điểm thứ ba . 41 3.1.4. Quan điểm thứ tư 41 3.2. Định hướng phát triển chung của nông sản xuất khẩu Việt Nam đến năm 2015 . 42 3.3. Mục tiêu và định hướng phát triển xuất khẩu nông sản tại Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn đến năm 2015 43 3.3.1. Dự báo nhu cầu nhập khẩu nông sản của Thế giới . 3.3.1.1. Mặt hàng gạo . 43 3.3.1.2. Mặt hàng cà phê. . 45 3.3.1.3. Mặt hàng rau quả . 46 3.3.1.4. Nông sản khác ( hạt tiêu, điều, .) . 48 3.3.2. Mục tiêu và định hướng phát triển xuất khẩu nông sản tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn đến năm 2015 . 50 3.3.2.1. Về kim ngạch xuất khẩu nông sản 51 3.3.2.2. Về thị trường xuất khẩu nông sản . 51 61 3.3.2.3. Về cơ cấu nông sản xuất khẩu . 53 3.3.2.4. Về giá xuất khẩu . 55 3.4. Giải pháp và kiến nghị thực hiện chiến lược xuất khẩu nông sản đến năm 2015 . 55 3.4.1. Các giải pháp chủ yếu 55 3.4.1.1. Tăng cường công tác tổ chức thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu . 55 3.4.1.2. Phát triển mở rộng đầu ra cho xuất khẩu nông sản . 57 3.4.1.3. Tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp . 58 3.4.1.4. Xây dựng chiến lược kinh doanh . 59 3.4.1.5. Tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế, tổ chức tốt khâu gia công, chế biến, bảo quản để nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu . 60 3.4.1.6. Tổ chức tốt công tác xúc tiến thương mại . 3.4.1.7. Xây dựng giá xuất khẩu cạnh tranh . 62 3.4.1.8. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm 63 3.4.2. Các kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước, các tổ chức, hiệp hội . 65 3.4.2.1. Các kiến nghị đối với cơ quan Nhà Nước 65 3.4.2.2. Các kiến nghị đối với các tổ chức, hiệp hội . 67 KẾT LUẬN . . 69 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY