Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu VNPT

<p> Mục lục Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục biểu đồ LỜI MỞ ĐẦU CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THưƠNG HIỆU VÀ XÂY DỰNG THưƠNG HIỆU 1.1. Khái quát về thương hiệu . 01 1.1.1. Các khái niệm cơ bản . 01 1.1.2. Đặc tính của thương hiệu . 03 1.1.3. Vai trò của thương hiệu . 04 1.1.4. Tài sản thương hiệu . 06 1.1.5. Phương pháp định giá thương hiệu 07 1.2. Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu 09 1.2.1. Công việc cần làm trước khi ra quyết định xây dựng thương hiệu 09 1.2.2. Các quyết định cơ bản về xây dựng thương hiệu 09 1.2.3. Đăng ký bảo hộ thương hiệu 14 1.2.4. Quảng bá thương hiệu 15 1.2.5. Quản lý thương hiệu . 15 1.3. Thách thức và kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu . 16 1.3.1. Những thách thức của việc tạo dựng một thương hiệu có giá trị . 16 1.3.2. Kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu 16 Kết luận chương 1 17 CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THưƠNG HIỆU VNPT TRONG TÂM TRÍ NGưỜI TIÊU DÙNG 2.1. Tổng quan về Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) 18 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 18 2.1.2. Mục tiêu hoạt động 21 2.1.3. Triết lý kinh doanh . 21 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của VNPT . 21 2.2. Thương hiệu VNPT, xây dựng và phát triển 23 2.2.1. Nhận diện cơ bản thương hiệu VNPT . 23 2.2.2. Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của VNPT 24 2.3. Sự cần thiết khách quan để xây dựng thương hiệu VNPT 38 2.3.1. Gia nhập WTO, cơ hội và thách thức đối với VNPT 38 2.3.2. Sự cần thiết khách quan của việc xây dựng thương hiệu VNPT . 40 Kết luận chương 2 41 CHưƠNG 3: CHIẾN LưỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THưƠNG HIỆU VNPT 3.1. Định hướng chiến lược phát triển thương hiệu VNPT 42 3.1.1. Định hướng mục tiêu xây dựng và phát triển thương hiệu Việt Nam. 42 3.1.2. Định hướng mục tiêu phát triển của VNPT 43 3.1.3. Định hướng chiến lược phát triển thương hiệu VNPT . 43 3.2. Chiến lược xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu VNPT . 45 3.2.1. Nhóm chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh . 45 3.2.1.1. Xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng 45 3.2.1.2. Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ 46 3.2.1.3. Cơ cấu lại hệ thống quản lý của VNPT theo hướng hiện đại 47 3.2.1.4. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao 47 3.2.1.5. Xây dựng chiến lược phát triển toàn diện 49 3.2.1.6. Thúc đẩy nhanh việc thực hiện bóc tách giữa BC và VT . 50 3.2.2. Nhóm chiến lược củng cố và nâng cao hình ảnh thương hiệu VNPT . 51 3.2.2.1. Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu VNPT 51 3.2.2.2. Tạo dựng nền văn hóa thương hiệu VNPT trong tập đoàn 52 3.2.2.3. Xây dựng chiến lược thương hiệu sản phẩm . 53 3.2.2.4. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện văn hóa VNPT 54 3.2.2.5. Tăng cường quản lý thương hiệu VNPT 55 3.2.2.6. Nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu . 56 3.2.2.7. Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ mật thiết với khách hàng. . 56 3.2.2.8. Xúc tiến nghiên cứu, quảng bá thương hiệu ra nước ngoài . 57 3.2.2.9. Các giải pháp khác . 58 3.3. Một số kiến nghị 58 KẾT LUẬN . 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY