Chiến lược phát triển trường của trường cao đẳng tài chính – Hải quan (2007 – 2015 )

<p> MỤC LỤC Mở đầu Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG . .1 1.1 Tổng quan về chiến lược 1 1.1.1 Khái niệm về chiến lược 1 1.1.2 Vai trò của chiến lược 1 1.1.3 Qui trình quản trị chiến lược .2 1.1.4 Xây dựng chiến lược .2 1.2 Xây dựng chiến lược phát triển trường của các trường Cao đẳng – Đại học .10 1.2.1 Khái niệm trường Cao đẳng và đặc điểm của trường Cao đẳng .11 1.2.2 Vai trò của chiến lược phát triển trường 12 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN .15 2.1 Giới thiệu khái quát về trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan .15 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển .15 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ .16 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 16 2.2 Phân tích các yếu tố môi trường nội bộ của trường 2.2.1 Tổ chức nguồn nhân lực 18 2.2.2 Quản lý đào tạo .20 2.2.3 Hoạt động nghiên cứu khoa học 27 2.2.4 Hệ thống thông tin .27 2.2.5 Tài chính – Kế toán .28 2.2.6 Cơ sở vật chất .28 2.2.7 Marketing 30 2.2.8 Văn hóa tổ chức .31 2.2.9 Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường nội bộ của trường(IFE) .31 2.3 Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của trường .32 2.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô 2.3.1.1 Các yếu tố kinh tế .32 2.3.1.2 Các yếu tố chính trị – pháp luật .34 2.3.1.3 Các yếu tố văn hóa xã hội – dân cư 35 2.3.1.4 Các yếu tố kỹ thuật – công nghệ .39 2.3.2 Phân tích môi trường vi mô 41 2.3.2.1 Khách hàng 41 2.3.2.2 Các trường Cao đẳng – Đại học ở Tp.HCM và miền nam 42 2.3.2.3 Nhà cung cấp 43 2.3.2.4 Đối thủ tiềm ẩn 44 2.3.2.5 Dịch vụ thay thế 45 2.3.3 Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài(EFE) .45 Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN (2007 – 2015 ) . .47 3.1 Dự báo và mục tiêu phát triển 47 3.1.1 Dự báo .47 3.1.2 Mục tiêu 49 3.2 Xây dựng chiến lược phát triển của trường cao đẳng tài chính – hải quan (2007 – 2015 ) .53 3.2.1 Phân tích ma trận SWOT để đề xuất chiến lược .53 3.2.2 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM .56 3.3 Các giải pháp nhằm thực hiện chiến lược phát triển trường 59 3.3.1 Các quan điểm xây dựng giải pháp 59 3.3.2 Nội dung các giải pháp 60 3.3.2.1 Giải pháp về chất lượng nhằm xây dựng thương hiệu 60 3.3.2.2 Giải pháp về cơ cấu tổ chức quản lý 64 3.3.2.3 Giải pháp về nguồn nhân lực 66 3.3.2.4 Giải pháp về phân phối thu nhập và giữ người tài .69 3.3.2.5 Giải pháp về cơ sở vật chất .75 3.3.2.6 Giải pháp về xây dựng văn hóa của trường .77 3.4 Một số kiến nghị .78 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY