Chiến lược phát triển ngành dịch vụ Golf tỉnh Đồng Nai đến năm 2015

<p> CHƯƠNG I: CHƯƠNG I: T TO Ổ ÅN NG G Q QU UA AN N V VE Ề À N NG GA À ØN NH H D DỊ ỊC CH H V VU Ụ Ï G GO OL LF F V VA À Ø C CH HI IE Ế ÁN N L LƯ ƯƠ Ợ ÏC C K KI IN NH H D DO OA AN NH H 1.1 Giới thiệu chung về dịch vụ golf .3 1.2 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển ngành dịch vụ Golf trên thế giới .5 1.2.1 Lịch sử hình thành .5 1.2.2 Quá trình phát triển ngành dịch vụ Golf ở một số nước trên thế giới 6 1.3 Quá trình phát triển ngành dịch vụ Golf Việt Nam 9 1.3.1 Nhu cầu dịch vụ golf ở Việt Nam 9 1.3.2 Quá trình phát triển ngành dịch vụ Golf Việt Nam 11 1.4 Chiến lược phát triển ngành dịch vụ Golf của các nước trên thế giới 1.4.1 Vài nét về chiến lược ngành 12 1.4.2 Các chiến lược kinh doanh ngành dịch vụ Golf trên thế giới 14 Tóm tắt chương I CHƯƠNG II CHƯƠNG II : : P PH HA Â ÂN N T TÍ ÍC CH H M MO Ô ÂI I T TR RƯ ƯƠ Ờ ØN NG G K KI IN NH H D DO OA AN NH H C CU Ủ ÛA A N NG GA À ØN NH H D DỊ ỊC CH H V VU Ụ Ï G GO OL LF F T TỈ ỈN NH H Đ ĐO Ồ À N NG G N NA AI I 2.1 Khái quát về ngành dịch vụ Golf tỉnh Đồng Nai 17 2.1.1 Qui mô đầu tư 17 2.1.2 Lượng khách chơi golf .18 2.1.3 Doanh thu dịch vụ golf .20 2.1.4 Số lượng hội viên chơi golf .22 2.2 Phân tích môi trường kinh doanh của các sân golf ở tỉnh Đồng Nai 23 2.2.1 Môi trường bên ngoài .23 2.2.1.1 Môi trường vĩ mô .23 2.2.1.2 Môi trường vi mô 29 2.2.2 Phân tích môi trường bên trong .33 2.2.2.1 Nguồn nhân lực .33 2.2.2.2 Cơ sở vật chất, trang thiết bị .34 2.2.2.3 Hoạt động marketing 35 2.2.2.4 Hoạt động quản trị .35 2.2.2.5 Nguồn lực tài chính .36 2.2.3 Đánh giá môi trường tác động đến sự phát triển ngành dịch vụ Golf Đồng Nai 36 2.2.3.1 Ma trận đánh giá môi trường bên ngoài ( EFE) .36 2.2.3.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 37 2.2.3.3 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE) .38 Tóm tắt chương II CHƯƠNG III CHƯƠNG III : : C CH HI IE Ế ÁN N L LƯ ƯƠ Ợ ÏC C P PH HA Á ÙT T T TR RI IE Ể ÅN N N NG GA À ØN NH H D DỊ ỊC CH H V VU Ụ Ï G GO OL LF F T TỈ ỈN NH H Đ ĐO Ồ ÀN NG G N NA AI I Đ ĐE Ế ÁN N N NA Ă ÊM M 2 20 01 15 5 3.1 Quan điểm xây dựng chiến lược ngành dịch vụ Golf Đồng Nai 40 3.2 Mục tiêu phát triển ngành dịch vụ Golf tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 3.2.1 Dự báo xu hướng phát triển .41 3.2.2 Mục tiêu tổng quát 42 3.2.3 Mục tiêu cụ thể 43 3.3 Xây dựng, lựa chọn và giải pháp thực hiện chiến lược .43 3.3.1 Phân tích ma trận SWOT 43 3.3.2 Các chiến lược phát triển ngành dịch vụ Golf Đồng Nai đến năm 2015 45 3.3.2.1 Chiến lược thâm nhập thị trường 45 3.3.2.2 Chiến lược phát triển thị trường 47 3.3.2.3 Chiến lược phát triển sản phẩm mới và sản phẩm khác biệt hoá 49 3.3.2.4 Chiến lược liên doanh liên kết .51 3.3.2.5 Chiến lược tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực 52 3.3.2.6 Chiến lược hội nhập dọc về phía trước .55 3.4 Các kiến nghị .57 K KE Ế ÁT T L LU UA Ậ ÄN N: : </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY