Chiến lược phát triển của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam đến năm 2015

TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN NGÀNH ĐIỆN TỬ TIN HỌC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 7 1.1. Tổng quan ngành điện tử tin học thế giới .7 1.1.1. Vị trí của ngành điện tử – tin học .7 1.1.2. Đặc điểm của ngành điện tử tin học .7 1.1.2.1. Đặc điểm về sản phẩm .7 1.1.2.2. Đặc điểm về thị trường2 .8 1.1.3. Xu hướng phát triển ngành công nghiệp điện tử trên thế giới 9 1.1.3.1. Xu hướng quốc tế hoá các công đoạn sản xuất và phân phối sản phẩm .9 1.1.3.2. Xu hướng về công nghệ 11 1.2. Tổng quan về ngành điện tử tin học Việt Nam 12 1.2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh 13 1.2.1.1. Điện tử dân dụng .13 1.2.1.2. Thiết bị tin học .14 1.2.1.3. Linh kiện điện tử 15 1.2.2. Giá trị xuất nhập khẩu 16 1.2.3. Công nghệ sản xuất 17 CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM. .19 2.1. Giới thiệu Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam 19 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .19 2.1.2. Sơ đồ tổ chức Tổng công ty điện tử tin học Việt Nam .20 2.1.3. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện tử Tin học Việt Nam từ năm 1999 – 2003 21 2.2. Phân tích môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam .21 2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô 21 2.2.1.1. Các yếu tố về kinh tế 21 2.2.1.2. Các điều kiện môi trường văn hoá xã hội 22 2.2.1.3. Môi trường khoa học công nghệ 23 2.2.1.4. Môi trường pháp luật, chính phủ .23 2.2.2. Phân tích môi trường vi mô 24 2.2.2.1. Khách hàng 24 2.2.2.2. Nhà cung cấp .25 2.2.2.3. Đối thủ cạnh tranh .26 2.2.2.4. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 27 2.2.3. Phân tích môi trường nội bộ .28 2.2.3.1. Về sản xuất kinh doanh 28 2.2.3.2. Đầu tư phát triển .32 2.2.3.3. Nghiên cứu phát triển sản phẩm 34 2.2.3.4. Tình hình tài chính .34 2.2.3.5. Tình hình tổ chức, quản lý và sắp xếp lại doanh nghiệp 35 2.2.3.6. Nguồn nhân lực 36 2.2.3.7. Hoạt động Marketing và bán hàng .36 2.2.3.8. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 38 2.3. Ma trận SWOT 39 CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 . 40 3.1. Quan điểm và định hướng phát triển của Tổng công ty .40 3.1.1. Quan điểm phát triển 40 3.1.2. Định hướng phát triển của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam đến năm 2015 .40 3.2. Sứ mạng và mục tiêu phát triển của Tổng công ty .41 3.2.1. Sứ mạng của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam .41 3.2.2. Mục tiêu phát triển của Tổng công ty đến năm 2015 .41 3.3. Lựa chọn chiến lược phát triển .43 3.3.1. Chiến lược thâm nhập thị trường 43 3.3.2. Chiến lược phát triển sản phẩm mới .44 3.3.3. Chiến lược đa dạng hoá hoạt động đồng tâm .45 3.3.4. Chiến lược hội nhập dọc về phía sau 45 3.4. Một số giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam đến năm 2015 46 3.4.1. Giải pháp về vốn 46 3.4.1.1. Sự cần thiết của giải pháp .46 3.4.1.2. Mục đích của giải pháp .46 3.4.1.3. Nội dung của giải pháp 47 3.4.2. Giải pháp về tổ chức .48 3.4.2.1. Sự cần thiết của giải pháp .48 3.4.2.2. Mục tiêu của giải pháp 48 3.4.2.3. Nội dung của giải pháp 48 3.4.3. Giải pháp về nghiên cứu triển khai 50 3.4.3.1. Sự cần thiết của giải pháp .50 3.4.3.2. Mục đích của giải pháp .50 3.4.3.3.Nội dung của giải pháp .50 3.4.4. Giải pháp về đào tạo và phát triển nhân lực 52 3.4.4.1. Sự cần thiết của giải pháp .52 3.4.4.2. Mục tiêu của giải pháp 53 3.4.4.3.Nội dung giải pháp .53 3.4.5. Hiệu quả của các giải pháp 54 3.4.6 Một số kiến nghị 55 KẾT LUẬN 56 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu Điện tử – tin học là ngành có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển và phát huy tác dụng của nhiều công nghệ khác, là cơ sở quyết định sự phát triển và đổi mới của nhiều ngành kinh tế. Không những thế, công nghiệp điện tử tin học còn là một trong những ngành thực hiện chức năng là phương tiện cần thiết và là điều kiện đảm bảo cho sự phát triển của các nền kinh tế quốc gia trong xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá hiện nay. Xuất phát từ vai trò, vị trí của công nghiệp điện tử tin học đối với yêu cầu của nền kinh tế đất nước, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số chính sách nhằm định hướng, tạo điều kiện và khuyến khích công nghiệp điện tử tin học phát triển theo hướng “Phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, tự động hoá. Chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất phần mềm tin học thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng vượt trội” (Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam). Là một doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam đã thể hiện được vai trò, ưu thế của mình trong ngành điện tử tin học Việt Nam. Mặc dù có nhiều quyết tâm mạnh về nhiều mặt, nhưng vẫn còn thiếu nhiều yếu tố về bí quyết công nghệ, tài chính và một quy hoạch phát triển dài hạn làm cơ sở cho việc định hướng đầu tư, sắp xếp lại doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm cho phù hợp với tình hình thực tế xu hướng phát triển. Điều này dẫn đến hậu quả là hạn chế việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Tổng công ty, bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh và ngày càng phải chống đỡ vất vả với các khó khăn trên thị trường. Để đứng vững được trên thị trường và tiếp tục phát triển, Tổng công ty Điện tử Tin học Việt Nam cần phải xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh thích hợp, đúng đắn nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mình để khai thác các cơ hội và điểm mạnh, hạn chế các nguy cơ và điểm yếu là việc làm cấp thiết của Tổng công ty. Với lý do đó, tác giả đã chọn đề tài : “Chiến lược phát triển của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam đến năm 2015” để nghiên cứu. 2. Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu: Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn phân tích các vấn đề liên quan đến môi trường hoạt động và thực trạng của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam từ đó sẽ đề xuất mục tiêu, chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2004 – 2015 và đưa ra các giải pháp để thực hiện chiến lược của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam. 3. Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu về quản trị chiến lược trong một Công ty, có sự cân nhắc những đặc thù của ngành điện tử và tin học làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu và phân tích đề tài. Mặt khác, luận văn sử dụng các phương pháp như : phương pháp mô tả, phương pháp hệ thống, phương pháp tổng hợp, phương pháp chuyên gia, phương pháp suy luận logic để phân tích và xác định mối tương quan giữa các vấn đề về môi trường kinh doanh và thực trạng Tổng công ty, xem xét quá trình vận động và biến đổi theo thời gian và không gian. Từ đó, tìm ra những phương thức tác động hợp lý và các giải pháp tối ưu trong việc xây dựng chiến lược phát triển của Tổng công ty. 4. Nguồn thông tin: Nguồn thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài có 2 nguồn: Nguồn thông tin thứ cấp: Từ các niên giám thống kê, từ các tài liệu báo cáo của Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, Công ty nghiên cứu thị trường GFK, các tài liệu tạp chí chuyên ngành, trên Internet. Nguồn thông tin sơ cấp: Nguồn thông tin thu được qua trực tiếp khảo sát tại Tổng công ty và phỏng vấn các chuyên gia trong ngành, điều tra bảng câu hỏi về đánh giá môi trường kinh doanh. 5. Nội dung luận văn gồm: Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn gồm ba chương như sau: Chương I: Tổng quan ngành Điện tử tin học thế giới và Việt Nam Chương II: Phân tích tình hình hoạt động của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam. Chương III: Hoạch định chiến lược phát triển Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam đến năm 2015. Là một công trình nghiên cứu đầu tay, vì thời gian và trình độ còn hạn chế nên chắc chắn luận văn còn nhiều thiết sót. Tôi mong nhận được những góp ý chân thành của Quý Thầy, Cô và các bạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY