Chiến lược kinh doanh của Xí nghiệp thương mại 54 mặt đất Tân Sơn Nhất đến năm 2015

<p> MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng Danh mục các hình Mở đầu 1 Chương 1 : Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của 4 doanh nghiệp 1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh: 4 1.1.1 Định nghĩa về chiến lược kinh doanh 4 1.1.2 Phân lọai chiến lược 5 1.1.3 Các giai đoạn và mô hình quản trị chiến lược 6 1.2 Quá trình quản trị chiến lược 11 1.2.1 Phân tích môi trường: 11 1.2.2 Xác định chiến lược- Công cụ ma trận SWOT 20 1.2.3 Lựa chọn chiến lược 21 Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh của Xí nghiệp 28 thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất 2.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp 28 thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất. 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, kinh doanh của Xí nghiệp 28 Thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 29 2.1.4 Các dịch vụ chủ yếu của Xí nghiệp TMMĐ - Tân Sơn Nhất 31 2.1.5 Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp 31 2.2 Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài 32 2.2.1 Môi trường vĩ mô 32 2.2.2 Môi trường vi mô 38 2.2.3 Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) 43 2.3 Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp 44 2.3.1 Hoạt động của bộ phận Marketing 44 2.3.2 Hoạt động của bộ phận Nhân sự 45 2.3.3 Hoạt động của bộ phận Tài chính- kế toán 46 2.3.4 Hoạt động của bộ phận Sản xuất tác nghiệp 47 2.3.5 Hoạt động của bộ phận Quản trị chất lượng 48 2.3.6 Hoạt động của bộ phận Nghiên cứu và phát triển 49 2.3.7 Phân tích hoạt động của bộ phận mua hàng: 49 2.3.8 Hoạt động của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 50 2.3.9 Những điểm mạnh của công ty (S- Strengths) 50 2.3.10 Những điểm yếu của công ty (W- Weakness) 51 2.3.11 Ma trận các yếu tố nội bộ (IFE) 52 Chương 3 : Chiến lược kinh doanh của Xí nghiệp thương mại 54 mặt đất Tân Sơn Nhất đến năm 2015 3.1 Mục tiêu phát triển của Xí nghiệp thương mại mặt đất 54 Tân Sơn Nhất đến năm 2015 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 54 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 54 3.1.3 Quan điểm xây dựng giải pháp 54 3.2 Căn cứ xây dựng chiến lược (Ma trận SWOT) 55 3.3 Lựa chọn chiến lược (Ma trận QSPM) 57 3.3.1 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM cho nhóm S-O 57 3.3.2 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM cho nhóm S-T 59 3.3.3 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM cho nhóm W-O 61 3.3.4 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM cho nhóm W-T 63 3.4 Giải pháp thực hiện chiến lược 65 3.4.1 Nhóm giải pháp phát huy điểm mạnh 65 3.4.2 Nhóm giải pháp khắc phục điểm yếu 66 3.4.3 Nhóm giải pháp nắm bắt cơ hội 68 3.4.4 Nhóm giải pháp vượt qua thách thức 70 3.5 Kiến nghị 71 3.5.1 Đối với Nhà nước 71 3.5.2 Đối với cơ quan chủ quản 72 Kết luận 76 Tài liệu tham khảo 78 Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY