Chiến lược kinh doanh của công ty vissan đến năm 2015

<p> MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng, biểu Danh mục các hình vẽ, đồ thị Mở đầu Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH . 1 1.1. Moät soá khái niệm 1 1.1.1. Chiến lược kinh doanh 1 1.1.2. Quản trị chiến lược 1 1.2. Quy trình xây dựng và lựa chọn chiến lược .1 1.2.1. Xác định nhiệm vụ, mục tiêu và chiến lược hiện tại .2 1.2.2. Xét lại mục tiêu kinh doanh .2 1.2.3. Nghiên cứu môi trường để xác định các cơ hội và đe dọa chủ yếu .3 1.2.3.1. Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp .3 1.2.3.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .3 1.2.3.3. Môi trường vi mô của doanh nghiệp .4 1.2.3.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh .6 1.2.4. Phân tích nội bộ để nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu .6 1.2.4.1. Môi trường nội bộ của doanh nghiệp 6 1.2.4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE .8 1.2.5. Thiết lập mục tiêu dài hạn .9 1.2.6. Xây dựng và lựa chọn các chiến lược để thực hiện .9 1.2.6.1. Xây dựng chiến lược – Công cụ ma trận SWOT 9 1.2.6.2. Lựa chọn chiến lược Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (QSPM) .10 Chương 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN) . 12 2.1. Giới thiệu sơ lược về công ty VISSAN 12 2.1.1. Quá trình hình thành công ty VISSAN .12 2.1.2. Bộ máy quản lý công ty .14 2.1.3. Ngành, nghề kinh doanh 14 2.1.4. Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả sản xuất - kinh doanh 15 2.1.4.1. Doanh thu, sản lượng 15 2.1.4.2. Các sản phẩm chính của VISSAN 16 2.2. Phân tích nội bộ công ty VISSAN .17 2.2.1. Quản trị 17 2.2.1.1. Hoạch định 17 2.2.1.2. Tổ chức .17 2.2.1.3. Lãnh đạo 18 2.2.1.4. Kiểm soát 18 2.2.2. Hoạt động Marketing .18 2.2.2.1. Sản phẩm .19 2.2.2.2. Giá cả 19 2.2.2.3. Phân phối 20 2.2.2.4. Chiêu thị 22 2.2.3. Hoạt động nhân sự .23 2.2.4. Hoạt động tài chính - kế toán 24 2.2.5. Hoạt động nghiên cứu và phát triển 26 2.2.6. Hoạt động sản xuất - tác nghiệp 27 2.2.6.1. Cung ứng nguyên liệu .27 2.2.6.2. Sản xuất .27 2.2.6.3. Việc bố trí nhà máy .27 2.2.6.4. Năng lực sản xuất 28 2.2.6.5. Quản lý chất lượng 29 2.2.7. Hoạt động hệ thống thông tin 29 2.2.8. Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE) 30 2.3. Phân tích yếu tố môi trường tác động đến hoạt động của công ty VISSAN .31 2.3.1. Môi trường vĩ mô 31 2.3.1.1. Yếu tố kinh tế 31 2.3.1.2. Yếu tố chính phủ và luật pháp 33 2.3.1.3. Yếu tố xã hội .33 2.3.1.4. Yếu tố tự nhiên 34 2.3.1.5. Yếu tố khoa học – công nghệ 34 2.3.1.6. Bối cảnh quốc tế 35 2.3.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .35 2.3.3. Môi trường vi mô 36 2.3.3.1. Đối thủ cạnh tranh .36 2.3.3.2. Những khách hàng 44 2.3.3.3. Những nhà cung cấp .45 2.3.3.4. Đối thủ tìm ẩn mới 46 2.3.3.5. Sản phẩm thay thế .47 2.3.3.6. Ma trận hình ảnh cạnh tranh .47 Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY VISSAN ĐẾN NĂM 2015 50 3.1. Xây dựng các mục tiêu của công ty VISSAN đến năm 2015 50 3.1.1. Căn cứ xây dựng mục tiêu .50 3.1.2. Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty VISSAN đến 2015 51 3.1.2.1. Mục tiêu dài hạn 51 3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể 51 3.2. Xây dựng các chiến lược 52 3.2.1. Phân tích ma trận SWOT để đề xuất chiến lược .52 3.2.2. Phân tích các chiến lược đề xuất 54 3.2.2.1. Nhóm chiến lược S-O .54 3.2.2.2. Nhóm chiến lược S-T 54 3.2.2.3. Nhóm chiến lược W-O 55 3.2.2.4. Nhóm chiến lược W-T 55 3.2.3. Lựa chọn chiến lược Ma trận QSPM .55 3.3. Các giải pháp để thực hiện chiến lược 60 3.3.1. Giải pháp về nhân sự .60 3.3.2. Giải pháp về tổ chức 61 3.3.3. Giải pháp về hệ thống thông tin 62 3.3.4. Giải pháp về nghiên cứu – phát triển .63 3.3.5. Giải pháp về sản xuất - tác nghiệp 63 3.3.5.1. Giải pháp về cung ứng nguyên liệu 63 3.3.5.2. Giải pháp về sản xuất - thiết bị .64 3.3.5.3. Giải pháp về quản lý chất lượng .65 3.3.6. Giải pháp về tài chính - kế toán .66 3.3.7. Giải pháp về marketing .67 3.3.7.1. Giải pháp về sản phẩm 67 3.3.7.2. Giải pháp về giá 68 3.3.7.3. Giải pháp về phân phối .68 3.3.7.4. Giải pháp về chiêu thị .69 3.4. Kiến nghị .71 3.4.1. Đối với Nhà nước 71 3.4.2. Về phía công ty 72 Kết luận 74 Tài liệu tham khảo Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY