Cải thiện quy trình thu hoạch và bảo quản tế bào xơ phôi gà

MỤC LỤC CHưƠNG TRANG Trang bìa 1 .i Trang bìa 2 ii Lời cảm ơn .iii Tóm tắt tiếng Việt iv Tóm tắt tiếng Anh .v Mục lục .vi Danh sách các chữ viết tắt ix Danh sách các hình x Danh sách các bảng xi Danh sách các biểu đồ xi Danh sách các sơ đồ .xi 1. MỞ ĐẦU . 1 1.1. Đặt vấn đề . 1 1.2. Mục đích .2 1.3. Yêu cầu .2 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1. Lịch sử nghiên cứu và phát triển kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật .3 2.2. Đặc điểm tế bào động vật – nguồn nguyên liệu cho nuôi cấy tế bào 5 2.2.1. Sự điều hòa trao đổi chất 6 2.2.2. Tính chất cơ học yếu 7 2.2.3. Khả năng phân chia và tốc độ tăng trưởng rất chậm .7 2.2.4. Cần giá đỡ trong quá trình phát triển và nhân đôi .8 2.2.5. Chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi sản phẩm trao đổi chất của chúng .8 2.2.6. Khả năng tiếp nhận gene lạ 8 2.2.7. Khả năng bảo quản trong điều kiện nhân tạo .8 2.3. Tổng quan về nuôi cấy tế bào động vật .9 2.3.1. Nuôi cấy sơ cấp 9 2.3.2. Sự cấy chuyển 9 2.3.3. Hệ thống nuôi cấy tế bào 10 2.3.3.1. Nuôi cấy lớp đơn . 10 2.3.3.2. Nuôi cấy huyền phù 10 2.3.4. Các loại tế bào trong nuôi cấy tế bào động vật 11 2.3.5. Những đặc điểm chức năng của tế bào nuôi cấy 12 2.3.6. Điều kiện thích hợp cho nuôi cấy tế bào động vật . 13 2.3.7. Vấn đề cần lưu ý khi nuôi cấy tế bào động vật 19 2.3.8. Các pha của sự nuôi cấy tế bào động vật . 19 2.3.8.1. Pha ức chế . 19 2.3.8.2. Pha phát triển . 19 2.3.8.3. Pha ổn định 20 2.3.8.4. Pha suy giảm .20 2.4. Bảo quản lạnh tế bào nuôi cấy .20 2.4.1. Những ưu điểm của việc đông lạnh tế bào nuôi cấy 20 2.4.2. Tiến trình bảo quản lạnh tế bào 21 2.4.3. Một số vấn đề có thể ảnh hưởng đến kết quả bảo quản .22 2.5. Ứng dụng của nuôi cấy tế bào động vật 22 2.5.1. Thiết lập hệ thống mô hình 23 2.5.2. Xét nghiệm độc tế bào .23 2.5.3. Nghiên cứu ung thư 23 2.5.4. Virus học 23 2.5.5. Sản xuất các chất thứ cấp từ tế bào 23 2.5.6. Chẩn đoán di truyền .24 2.5.7. Kỹ thuật di truyền 24 2.5.8. Liệu pháp gene .25 2.5.9. Phát triển và chọn lọc thuốc .25 3. NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 3.1. Thời gian và địa điểm 26 3.1.1. Thời gian 26 3.1.2. Địa điểm .26 3.2. Vật liệu và hóa chất .26 3.2.1. Đối tượng .26 3.2.2. Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm 26 3.2.3. Các hóa chất và môi trường .27 3.3. Nội dung nghiên cứu 27 3.4. Phương pháp nghiên cứu .28 3.4.1. Kỹ thuật lấy phôi và tách mô ở phôi gà .28 3.4.2. Phương pháp tạo tế bào sơ cấp .28 3.4.3. Phương pháp đếm tế bào bằng buồng đếm Neubauer .29 3.4.4. Phương pháp cấy chuyền tế bào .30 3.4.5. Phương pháp bảo quản tế bào 31 3.4.6. Phương pháp hồi phục tế bào .31 3.5. Chỉ tiêu theo dõi .31 3.6. Phương pháp xử lý số liệu .31 3.7. Quy trình tiến hành thí nghiệm 32 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1. Xác định tuổi phôi và phương pháp tách tế bào thích hợp .33 4.2.Thời gian tế bào sơ cấp phát triển đầy một lớp .35 4.3. Cấy chuyển, thu hoạch, bảo quản tế bào và khảo sát khả năng sống của tế bào sau bảo quản 37 4.3.1. Thời gian phát triển đầy một lớp của tế bào thứ cấp .37 4.3.2.Xác định khả năng sống của tế bào sau bảo quản .39 4.4. Quy trình điều chế tế bào xơ phôi gà trong điều kiện Việt Nam 41 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .43 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO .44 7. PHỤ LỤC 46 DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1: Mô hình một tế bào động vật điển hình 5 Hình 2.2: Các dụng cụ nuôi cấy tế bào lớp đơn 10 Hình 2.3: Các dụng cụ nuôi cấy huyền phù tế bào . 11 Hình 2.4: Ống bảo quản tế bào 21 Hình 2.5: Bình Nitơ lỏng bảo quản tế bào 22 Hình 3.1: Buồng đếm Neubauer 29 Hình 3.2: Tế bào CEF trong buồng đếm .30 Hình 4.1: Tế bào sơ cấp sau 15 giờ nuôi cấy 36 Hình 4.2: Tế bào sơ cấp phát triển đầy một lớp 36 Hình 4.3: Tế bào thứ cấp phát triển đầy một lớp 38 Hình 4.4: Tế bào xơ phôi gà sơ cấp sau khi hồi phục .40 Hình 4.5: Tế bào xơ phôi gà thứ cấp sau khi hồi phục .40 Cải thiện quy trình thu hoạch và bảo quản tế bào xơ phôi gà

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY