Bước đầu xây dựng quy trình phát hiện aspergillus flavus sinh độc tố aflatoxin trên ngũ cốc bằng phương pháp phát quang

<p> TỔNG QUAN TÀI LIỆU .5 1.1. Vài nét về đối tượng nghiên cứu 5 1.1.1. Hình thái: .5 1.1.2. Sinh thái 5 1.1.3. Độc tố aflatoxin do Aspergillus flavus sản sinh 8 1.1.4. Biện pháp phòng ngừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: .13 1.2. Tổng quan về Aflatoxin .16 1.2.1. lịch sử phát hiện aflatoxin [8]: . 16 1.2.2. Công thức cấu tạo và một số tính chất lý hoá của Aflatoxin [8] 16 1.2.3. Sự hiện diện và phát triển của Aflatoxin B1 trong tự nhiên: 17 1.2.4. Tác hại của Aflatoxin: .19 1.2.5. Mức cho phép tối đa của các loại độc tố trong thức ăn chăn nuôi [2]: .24 1.3. Phương pháp phát hiện A. flavus 27 1.3.1. Dựa vào đặc điểm hình thái [17], [18]: .27 1.3.2. Dựa trên phương pháp sinh học phân tử [18]: 28 1.4. Đặc tính và ứng dụng Cylodextrin [19] .30 1.4.1. Đặc tính .30 1.4.2. Cấu trúc và tính chất của các cyclodextrin .32 1.4.3. Đặc điểm của phức bao cyclodextrin 33 1.4.4. Ứng dụng của phức bao: .35 1.4.5. Tương tác của cyclodextrin với aflatoxin [12, 15] 35 1.5.Một số khái niệm trong quy trình xác nhận hiệu lực của phương pháp [14].37 1.5.1. Giới hạn phát hiện .37 1.5.2. Độ nhạy, độ đặc hiệu và tỷ lệ dương tính giả, tỷ lệ âm tính giả .37 CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP . .38 2.1. Vật liệu: . .38 2.1.1. Chủng chuẩn Aspergillus và mẫu thực phẩm .38 2.1.2. Thiết bị và dụng cụ chính 39 2.1.3. Môi trường và hóa chất .40 2.2. Phương pháp nghiên cứu . .40 iii 2.2.1. Phương pháp chuẩn bị phòng ẩm nuôi cấy mốc [13] 40 2.2.2. Phương pháp định danh nấm mốc theo FAO – 1992 [10] 41 2.2.3. Phương pháp gây nhiễm chủng nấm mốc vào mẫu thực phẩm [14] .41 2.2.4. Phương pháp tách chiết mẫu (đĩa thạch) để phân tích HPLC [11] .44 2.2.5. Phương pháp khảo sát sự phát huỳnh quang của các chủng Aspergillus flavus sinh aflatoxin 44 2.2.6. Phương pháp khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự biểu hiện đặc tính sinh aflatoxin dựa trên đặc điểm phát huỳnh quang. 45 2.2.7. Phương pháp xác định giới hạn phát hiện [14] .47 2.2.8. Xác định các thuộc tính của phương pháp [14] 48 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 51 3.1. Kết quả khảo sát đặc tính sinh Aflatoxin (dựa vào đặc điểm phát huỳnh quang trên môi trường thạch) của một số chủng Aspergillus flavus. 51 3.2. Kết quả khảo sát các điều kiện tác động đến sự phát triển và khả năng phát huỳnh quang của các chủng A. flavus 56 3.2.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến sự phát triển và khả năng phát huỳnh quang của các chủng A. flavus: .57 3.2.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển và khả năng phát huỳnh quang của các chủng A. flavus: .61 3.2.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự phát triển và khả năng phát huỳnh quang của các chủng A. flavus: .66 3.2.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH môi trường đến sự phát triển và khả năng phát huỳnh quang của các chủng A. flavus: .70 3.2.5. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ cyclodextrin đến sự phát triển và khả năng phát huỳnh quang của các chủng A. flavus: .74 3.2.6. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của ảnh hưởng của kháng sinh (Chloramphenicol) đến sự phát triển và khả năng phát huỳnh quang của các chủng A. flavus: . .78 3.3. xây dựng dự thảo phương pháp phát hiện A. flavus sinh độc tố Aflatoxin B1 trong ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi dựa trên đặc điểm phát huỳnh quang của Aflatoxin khi kết hợp với cyclodextrin .80 3.4. Xác định giới hạn phát hiện của phương pháp mới xây dựng. 80 3.5. Xác định các thông số phương pháp mới: 85 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN & ĐỀ NGHỊ .90 4.1. Kết luận 90 4.2. Đề nghị: 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO .91 PHỤ LỤC 1: MÔI TRƯỜNG . 94 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KIỂM TRA AFLATOXIN BẰNG HPLC .97 PHỤ LỤC 3: QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT 98 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY