Bước đầu xây dựng quy trình nhuộm nhiễm sắc thể trên tế bào máu thỏ

MỤC LỤC Trang Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Summary v Mục lục vi Danh sách các chữ viết tắt .ix Danh sách các bảng .x Danh sách các hình xi Chương 1 MỞ ĐẦU 1 1.1 Đặt vấn đề 1 1.2 Mục tiêu và yêu cầu .2 1.2.1 Mục tiêu .2 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 Tổng quan về thỏ 3 2.1.1 Phân loài .3 2.1.2 Một số đặc điểm sinh lý .3 2.1.3 Đặc điểm của máu thỏ 3 2.2 Nhiễm sắc thể .4 2.2.1 Khái niệm .4 2.2.2 Hình thái và kích thước 4 2.2.3 Số lượng nhiễm sắc thể 5 2.2.4 Cấu trúc nhiễm sắc thể .6 2.2.4.1 Cấu trúc hiển vi của nhiễm sắc thể . .6 2.2.4.2 Cấu trúc siêu vi của nhiễm sắc thể .8 2.3 Chu Kỳ sống của tế bào .9 2.3.1 Gian kỳ .9 2.3.1.1 Pha G1 10 2.3.1.2 Pha S .10 2.3.1.3 Pha G2 10 2.3.1.4 Phân bào .10 2.3.2 Nguyên phân 11 2.3.2.1 Đặc điểm của nguyên phân 11 2.3.2.2 Các kỳ của phân bào 12 2.4 Sơ lược các kỹ thuật nghiên cứu nhiễm sắc thể 14 2.4.1 Kỹ thuật splash .14 2.4.2 Kỹ thuật squash 16 2.5 Nghiên cứu về kiểu nhân nhiễm sắc thể thỏ 16 Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .20 3.1 Thời gian và địa điểm .20 3.2 Đối tượng .20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Vật liệu và hóa chất 20 3.4.1 Thiết bị .20 3.4.2 Dụng cụ 21 3.4.3 Hóa chất .21 3.5 Bố trí thí nghiệm 23 3.5.1 Thí nghiệm 1 23 3.5.2 Thí nghiệm 2 23 3.5.3 Thí nghiệm 3 24 3.5.4 Chỉ tiêu quan sát .24 3.6 Phương pháp tiến hành .24 3.6.1 Phương pháp lấy máu thỏ .24 3.6.1.1 Phương pháp lấy máu tim 24 3.6.1.2 Phương pháp lấy máu động mạch tai .24 3.6.2 Phương pháp nuôi cấy tế bào máu 25 3.6.3 Kỹ thuật nhuộm nhiễm sắc thể 26 3.6.3.1 Kỹ thuật trãi đều nhiễm sắc thể 26 3.6.3.1 Nhuộm nhiễm sắc thể với giemsa 27 3.7 Xử lý số liệu .27 CHưƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Kết quả nhuộm theo thời gian ủ với colcemid .28 4.2 Kết quả nhuộm theo lượng máu nuôi cấy 29 4.3 Kết quả nuôi cấy thử nghiệm trên ống ly tâm 15ml .31 4.4 Một số nguyên nhân ảnh hưởng tới kết nuôi cấy và nhuộm 35 CHưƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị .38 CHưƠNG 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Số lượng nhiễm sắc thể của một số loài 5 Bảng 1.2 Đặc điểm các băng trên nhiễm sắc thể thể .17 Bảng 3.1 Môi trường nuôi cấy 0,4 và 1 ml máu 22 Bảng 4.1 Kết quả nhuộm theo thời gian ủ với colcemid .28 Bảng 4.2 Kết quả nhuộm theo lượng máu nuôi cấy 30 Bảng 4.3 Kết quả nuôi cấy trên chai Rough và ống nghiệm 15 ml 32 DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Nhiễm sắc thể .4 Hình 2.2 Cấu trúc nhiễm sắc thể .6 Hình 2.3 Các kiểu hình nhiễm sắc thể .7 Hình 2.4 Cấu trúc siêu vi và phân tử của nhiễm sắc thể 8 Hình 2.5 Chu kỳ phân chia tế bào 9 Hình 2.6 Quá trình nguyên phân giảm nhiễm 13 Hình 2.7 Kiểu nhân tế bào thỏ đực 19 Hình 3.1 Phương pháp lấy máu động mạch tai 25 Hình 3.2 Nuôi cấy tế bào bạch cầu 26 Hình 4.1 Nhiễm sắc thể nhuộm với giemsa .33 Hình 4.2 Hình dạng nhiễm sắc thể thỏ .33 Hình 4.3 Chu kỳ phân chia của tế bào bạch cầu 34 Hình 4.4 Nhân tế bào bạch cầu thỏ chưa vỡ 36 Hình 4.5 Nhiễm sắc thể không trải đều trên phiến kính 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY