Bước đầu khảo sát mật độ vi khuẩn cố định đạm và hàm lượng tinh dầu của rễ cỏ Vetiver (Vetiverria zizanioides L.)

MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG LỜI CẢM TẠ iv TÓM TẮT KHÓA LUẬN . v MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC BẢNG . ix DANH SÁCH CÁC HÌNH . x DANH MỤC VIẾT TẮT xi Chương 1. MỞ ĐẦU 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2 1.3 ĐỐI TưỢNG NGHIÊN CỨU .2 1.4 GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC 3 1.6 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 3 Chương 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4 2.1 CỎ VETIVER .4 2.1.1 Nguồn gốc .4 2.1.2 Phân loại .5 2.1.3 Đặc tính nông học .6 2.1.4 Đặc tính sinh thái 7 2.1.5 Vi sinh vật trên hệ rễ 9 2.1.6 Lợi ích từ cỏ Vetiver .10 2.1.7 Khả năng cố định nitơ ở một số loài thực vật .12 2.2 VI KHUẨN AZOTOBACTE 14 2.2.1 Phân loại .14 2.2.2 Đặc điểm sinh học 14 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến vi khuẩn Azotobacter .18 2.2.4 Tác dụng của vi khuẩn Azotobacter 24 2.3 VI KHUẨN BEIJERINCKIA .25 2.3.1 Phân loại .25 2.3.2 Đặc điểm sinh học 27 2.4 NưỚC RỈ RÁC .28 2.4.1 Nguồn gốc .28 2.4.2 Đặc điểm .29 2.4.3 Bãi chôn lấp Gò Cát .31 2.5 TINH DẦU TỪ CỎ VETIVER .33 2.5.1 Bản chất của tinh dầu .33 2.5.2 Các hợp phần của tinh dầu .34 2.5.3 Tinh dầu trong vật liệu thực vật .34 2.5.4 Các phương pháp lấy tinh dầu .35 2.5.4.1 Phương pháp ép vật liệu thực vật 35 2.5.4.2 Dùng một lỏng hay rắn để trích ly tinh dầu .35 2.5.4.3 Phương pháp cất bằng hơi nước 36 2.5.5 Tinh dầu cỏ Vetiver .37 2.5.6 Tác dụng của tinh dầu từ cỏ Vetiver .38 2.5.7 Nhu cầu về tinh dầu hương liệu 39 2.6 CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN QUAN 40 2.6.1 Các nghiên cứu trong nước 40 2.6.2 Các nghiên cứu trên thế giới .40 Chương 3. NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THÍ NGHIỆM 42 3.2 BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM .42 3.2.1 Thí nghiệm 1 .42 3.2.2 Thí nghiệm 2 .43 3.2.3 Thí nghiệm 3 .43 3.3 PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .43 3.3.1 Thí nghiệm 1 .43 3.3.1.1 Giai đoạn tiền thí nghiệm .43 3.3.1.2 Giai đoạn thí nghiệm 44 3.3.2 Thí nghiệm 2 .45 3.3.2.1 Mẫu 45 3.3.2.2 Điều kiện nuôi cấy 45 3.3.2.3 Môi trường nuôi cấy .46 3.3.2.4 Quy trình nuôi cấy 46 3.3.3 Thí nghiệm 3 .48 3.4 VẬT LIỆU .50 3.5 THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM .50 3.6 PHưƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU .50 Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 51 4.1 THÍ NGHIỆM 1 51 4.2 THÍ NGHIỆM 2 54 4.3 THÍ NGHIỆM 3 56 Chương 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 60 5.1 KẾT LUẬN .60 5.2 ĐỀ NGHỊ .60 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 62 DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1 : Sự khác nhau giữa các loài Azotobacter . 16 Bảng 2.2 : Thành phần nước rỉ từ bãi chôn lấp Gò Cát . 30 Bảng 2.3 : Thành phần chất thải rắn của bãi chôn lấp Gò Cát . 32 Bảng 2.4 : Các thông tin về nước rỉ rác trên bãi chôn lấp rác Gò Cát tính đến ngày 19/06/2004 33 Bảng 2.5 : Thành phần tinh dầu từ rễ cỏ Vetiver . 38 Bảng 3.1 : Thành phần dung dịch Knop . 44 Bảng 3.2 : Môi trường Ashby’s Glucose Agar 46 Bảng 3.3 : Môi trường Beijerinckia medium . 46 Bảng 4.1 : Sự phát triển độ dài rễ của các NT trong quá trình thí nghiệm 54 Bảng 4.2 : Sự thay đổi màu sắc lá của các NT trong quá trình thí nghiệm 54 Bảng 4.3 : So sánh sự khác nhau giữa hai mô hình trồng cỏ . 55 Bảng 4.4 : Sự hiện diện của nốt sần trên bề mặt rễ cỏ qua các NT 56 Bảng 4.5 : Hàm lượng tinh dầu theo các quy trình chiết xuất 57 Bảng 4.6 : Hàm lượng tinh dầu chiết xuất của các cơ chất theo quy trình CO 58 DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1 : Hình thái cỏ Vetiver 5 Hình 2.2 : Khuẩn lạc của vi khuẩn Azotobacter . 14 Hình 2.3 : Suối hình thành từ nước rỉ rác . 33 Hình 3.1 : Quy trình nuôi cấy vi khuẩn 47 Hình 3.2 : Mô hình quy trình chiết xuất tinh dầu . 48 Hình 3.3 : Mô hình chiết xuất 2 bể . 49 Hình 4.1 : Chiều cao thân và độ dài rễ cỏ của NT 1 . 51 Hình 4.2 : Nước rỉ rác trước và sau thí nghiệm của NT1 . 52 Hình 4.3 : Chiều cao thân cỏ NT2 52 Hình 4.4 : Chiều cao thân cỏ của NT3 . 53 Hình 4.5 : Biểu đồ sự phát triển của rễ qua các NT . 53 Hình 4.6 : Mô hình trồng cỏ 1 và 2 55 Hình 4.7 : Biểu đồ so sánh hàm lượng tinh dầu qua các quy trình 57 Hình 4.8 : Biểu đồ hàm lượng các loại tinh dầu đã chiết xuất theo CO . 58 Hình 4.9 : Tinh dầu Vetiver sau khi chiết xuất 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY