Bộ tài liệu đào tạo “lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương”

<p> PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG CHƯƠNG I: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I.1. BẢN CHẤT CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I.2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I.2.1. Điều tiết, phối hợp ổn định kinh tế vĩ mô ở các cấp địa phương I.2.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội I.2.3. Kiểm tra, theo dõi hoạt động kinh tế - xã hội I.3. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I.3.1. Các nguyên tắc chung I.3.2. Các nguyên tắc đặc thù cho giai đoạn hiện nay CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG II.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG? II.1.1. Khái niệm II.1.2. Những đặc trưng của lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương II.1.3. Sự cần thiết chuyển đổi từ lập kế hoạch truyền thống sang lập kế hoạch chiến lược II.1.4. Những lợi ích và khó khăn trong lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương hiện nay ở Việt Nam II.2. QUY TRÌNH TỔNG QUÁT LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG II.2.1. Sơ đồ quy trình lập kế hoạch chiến lược II.2.2. Mô tả các bước trong quy trình II.2.3. Mối quan hệ giữa các bước trong quy trình lập kế hoạch chiến lược PHẦN II: CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG CHƯƠNG III KHỞI ĐỘNG: CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHO LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG III.1. VAI TRÒ CỦA KHỞI ĐỘNG CHO LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC III.1.1. Sự cần thiết của bước Khởi động III.1.2. Tác dụng III.2. NỘI DUNG CỦA BƯỚC KHỞI ĐỘNG III.2.1. Thành lập nhóm lập kế hoạch chủ chốt và xác định các thành phần tham gia III.2.2. Phác thảo một quy trình lập kế hoạch 46 CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG III.1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PTKTĐP III.1.1. Khái niệm: III.1.2. Sự cần thiết cùa phân tích, đánh giá tiềm năng và thực trạng PTKTĐP III.1.3. Các yêu cầu cơ bản: III.1.4. Các nội dung phân tích, đánh giá III.2. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PTKTĐP III.2.1. Các nội dung phân tích tiềm năng phát triển địa phương III.2.2. Các nội dung đánh giá thực trạng phát triển KTXH địa phương III.2.3. Xác định các điểm mạnh và điểm yếu của địa phương III.2.4. Đánh giá triển vọng PTKTĐP III.2.5. Tổng hợp các vấn đề chiến lược then chốt. III.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PTKTĐP III.3.2. Phân tích, đánh giá theo cách so sánh chuỗi III.3.3. Phương pháp phân tích, đánh giá thông qua so sánh chéo III.3.4. So sánh với mục tiêu đặt ra III.4. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN CHO PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PTKTĐP III.4.1. Thu thập các tài liệu thứ cấp III.4.2. Thu thập các dữ liệu trực tiếp thông qua điều tra, khảo sát CHƯƠNG V XÁC ĐỊNH TẦM NHÌN V.1. TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG V.1.1. Khái niệm V.1.2. Ý nghĩa V.1.3. Nội dung V.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TẦM NHÌN V.2.1. Khung thời gian để xác định Tầm nhìn V.2.2. Các bước xác định Tầm nhìn CHƯƠNG VI XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VI.1. KHÁI NIỆM VỀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH VI.1.1. Khái niệm VI.1.2. Ý nghĩa của việc xác định các cấp mục tiêu kế hoạch VI.1.3. Nội dung của các cấp mục tiêu VI.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KẾ HOẠCH VI.2.1. Xác định các vấn đề then chốt VI.2.2. Đánh giá các vấn đề VI.2.3. Hoán chuyển các vấn đề thành các câu phát biểu về mục tiêu VI.2.4. Hình thành các cấp mục tiêu VI.2.5. Sắp xếp thứ tự ưu tiên các mục tiêu VI.2.6. Xây dựng các chỉ tiêu SMART CHƯƠNG VII XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VII.1. PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VII.1.1. Khái niệm phương án kế hoạch chiến lược VII.1.2. Ý nghĩa của việc xác định phương án kế hoạch chiến lược VII.1. HÌNH THÀNH CÁC PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VII.1.1. Rà soát lại phân tích SWOT và những mục tiêu ưu tiên VII.1.2. Hình thành các phương án kế hoạch chiến lược VII.2. ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC VII.2.1. Đánh giá sơ bộ VII.2.2. Đánh giá sâu VII.3. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC CHƯƠNG VIII LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIII.1. SỰ CẦN THIẾT LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIII.1.1. Các khái niệm VIII.1.2. Sự cần thiết VIII.2. LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VIII.2.1. Sơ đồ qui trình lập kế hoạch hành động VIII.2.2. Nội dung của các bước lập kế hoạch hành động VIII.3. LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIII.3.1. Thiết lập hệ thống tổ chức nhân sự theo dõi quản lý thực hiện kế hoạch. VIII.3.2. Tổ chức và liên kết các công cụ chính sách để thực hiện kế hoạch CHƯƠNG IX LẬP KẾ HOẠCH THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG IX.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GÍA IX.1. 1. Khái niệm về theo dõi và đánh giá IX.1.3. Các hình thức TDĐG IX.1.4. Các phương thức theo dõi và đánh giá IX.2. CHỈ SỐ THEO DÕI ĐÁNH GIÁ IX.2.1. Khái niệm chỉ số IX.2.2. Lựa chọn chỉ số theo dõi, đánh giá IX.3. LẬP KẾ HOẠCH THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ IX.3.1. Lập kế hoạch theo dõi IX.3.2. Lập kế hoạch Đánh giá IX.3.3. Sử dụng những phát hiện trong quá trình TDĐG PHẦN III: CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG CHƯƠNG X CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG X.1. MỘT SỐ CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA X.1.1.Sơ đồ VENN X.1.2. So sánh cặp đôi X.1.3. Sắp xếp ưu tiên bằng phương pháp cho điểm theo tiêu chí X.2. PHÂN TÍCH MA TRÂN SWOT TRONG LẬP KẾ HOẠCH ĐỊA PHƯƠNG X.2.1. Khái niệm và đặc điểm của ma trận SWOT X.2.2. Qui trình phân tích SWOT sử dụng trong lập kế hoạch có sự tham gia X.2.3. Vận dụng SWOT trong lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương X.3.2. Phương pháp xây dựng “Cây mục tiêu” X.4. CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC X.4.1. Xây dựng các Phương án Chiến lược X.4.2. Sắp xếp các Phương án chiến lược X.4.3. Đánh giá các PACL – Phân tích Kỹ thuật X.4.4. Đánh giá các PACL sử dụng trọng số </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY