Bỏ quá chế độ tư bản chủ nghĩa lên CNXH ở Việt Nam

A. Lời mở đầu: Hiện nay, vấn đề nhận thức về sự lựa chọn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, kiên trì phấn đấu theo lý tưởng và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội của các tầng lớp nhân dân còn chưa được đầy đủ. Vấn đề này cũng đang được Đảng và nhà nước ta quan tâm. Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam đó là sự phát triển tất yếu ở Việt Nam, được Đảng và Hồ Chí Minh vạch ra từ năm 1930 (trong Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt trong luận cương chính trị của Đảng) và ngày càng hoàn thiện hơn trong các ký Đại hội Đảng gần đây. Xuất phát từ thực tế này, em quyết định chọn đề tài “Vấn đề “bỏ qua” chế độ tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” làm tiểu luận. Những nghiên cứu của tiểu luận này sẽ góp phần vào sự nhận thức rõ ràng hơn về con đường mà dân tộc ta đó lựa chọn. Con đường ấy xuất phát từ những điều kiện khách quan, chủ quan nào; có những thuận lợi, khó khăn gì; con đường tiến hành cũng như những thành tựu đã đạt được, sẽ được làm rõ hơn trong tiểu luận này. Lý luận của tiểu luận này xuất phát từ lý thuyết đến thực tiễn nhận thức. Đó là những lý luận dựa trên cơ sở các quan điểm lý luận nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, các chính sách của Nhà nước. Đồng thời tiếp thu ý kiến, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học vào tiểu luận khoa học của mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY