Biểu diễn ngữ nghĩa của dịch vụ web và tìm kiếm dịch vụ web có bổ trợ ngữ nghĩa

<p> Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Chương 1: Tổng quan Chương 2: Dịch vụ Web và tìm kiếm dịch vụ Web Chương 3: Ngữ nghĩa và các phương pháp biểu diễn ngữ nghĩa Chương 4: Phương pháp mở rộng OWL-S dựa trên công dụng Chương 5: Tìm kiếm dịch vụ OWL-S dựa trên công cụ Chương 6: Cài đặt thử nghiệm và đánh giá Chương 7: Kết luận Tài liệu tham khảo MỤC LỤC CHưƠNG 1 : TỔNG QUAN . 1 1.1 Dịch vụ web và kiến trúc hướng dịch vụ 1 1.2 Tìm kiếm dịch vụ web 5 1.3 Tìm kiếm dịch vụ web dựa trên ngữ nghĩa . 7 1.4 Lý do thực hiện đề tài . 9 1.5 Mục tiêu đề tài 10 1.6 Nội dung đề tài . 11 CHưƠNG 2 : DỊCH VỤ WEB VÀ TÌM KIẾM DỊCH VỤ WEB . 12 2.1 Định nghĩa 12 2.2 Cấu trúc . 12 2.3 Sự phối hợp hoạt động khi sử dụng dịch vụ web . 13 2.4 Các công nghệ cốt lõi của dịch vụ web 15 2.4.1 SOAP 16 2.4.2 WSDL . 17 2.4.3 UDDI 18 2.5 Các hạn chế khi sử dụng dịch web . 18 CHưƠNG 3 : NGỮ NGHĨA VÀ CÁC PHưƠNG PHÁP BIỂU DIỄN NGỮ NGHĨA . 21 3.1 Web ngữ nghĩa 21 3.1.1 Giới thiệu 21 3.1.2 Kiến trúc . 21 ii 3.2 Dịch vụ web ngữ nghĩa . 23 3.2.1 OWL-S . 25 3.2.2 WSMO . 26 3.2.3 SAWSDL . 27 3.3 Một số hướng nghiên cứu chính trong lĩnh vực dịch vụ web ngữ nghĩa . 29 3.4 Phương pháp tìm kiếm dịch vụ web dựa trên công dụng . 29 CHưƠNG 4 : PHưƠNG PHÁP MỞ RỘNG OWL-S DỰA TRÊN CÔNG DỤNG 32 4.1 Mở rộng OWL-S Profile với các công dụng 32 4.1.1 Nhu cầu cần mở rộng OWL-S Profile với các công dụng . 32 4.1.2 Mở rộng OWL-S Profile với công dụng 33 4.1.3 Ví dụ về sự mở rộng OWL-S Profile với các công dụng . 35 4.2 Lựa chọn Ontology để chú giải công dụng của OWL-S Profile 36 4.2.1 Lựa chọn các khái niệm động từ trong Wordnet để chú giải thành phần động từ trong công dụng 37 4.2.2 Lựa chọn Domain Ontology để chú giải thành phần danh từ trong công dụng 38 4.3 Ánh xạ OWL-S Profile với các công dụng vào UDDI . 39 4.4 So sánh phương pháp chú giải công dụng cho OWL-s Profile với một số phương pháp chú giải ngữ nghĩa cho phương thức web 41 4.4.1 SAWSDL . 41 4.4.2 FC-MATCH . 44 CHưƠNG 5 : TÌM KIẾM DỊCH VỤ OWL-S DỰA TRÊN CÁC CÔNG DỤNG 46 5.1 Xác định mức độ phù hợp ngữ nghĩa giữa hai khái niệm trong Ontology . 46 iii 5.2 Các thuật toán liên quan đến tìm kiếm dịch vụ web dựa trên công dụng và Input, Output . 48 5.2.1 Thuật toán xác định mức độ phù hợp giữa hai khái niệm trong Ontology 48 5.2.2 Thuật toán xác định mức độ phù hợp giữa hai công dụng . 50 5.2.3 Thuật toán xác định mức độ phù hợp giữa các công dụng từ người dùng dịch vụ và các công dụng được quảng cáo bởi nhà cung cấp dịch vụ 51 5.2.4 Thuật toán tìm kiếm dịch vụ web dựa trên công dụng . 53 5.2.5 Luật so sánh mức độ phù hợp công dụng giữa các OWL-S Profile . 54 5.3 Hệ thống tìm kiếm dịch vụ web kết hợp công dụng và Input, Output . 55 5.3.1 Đề xuất hệ thống tìm kiếm dịch vụ web kết hợp công dụng và Input, Output 55 5.3.2 Luật so sánh mức độ phù hợp Input và Output 57 5.3.3 Luật so sánh mức độ phù hợp kết hợp công dụng và Input, Output 57 CHưƠNG 6 : CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ . 59 6.1 Kiến trúc tổng thể . 59 6.1.1 Hệ thống FOWLS JUDDI Registry . 60 6.1.2 Hệ thống FOWLS Annotation Provider . 63 6.1.3 Hệ thống FOWLS Discovery Requester 65 6.2 Đánh giá 66 6.2.1 Dữ liệu thử nghiệm . 66 6.2.2 Cấu hình máy thử nghiệm 67 6.2.3 Kết quả . 67 6.3 Ví dụ . 71 CHưƠNG 7 : KẾT LUẬN . 73 iv 7.1 Kết quả đạt được . 73 7.2 Hướng phát triển . 75 Tham khảo 76 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY