Báo cáo Tổng hợp tại ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (HabuBank)

MỤC LỤC PHẦN I - 3 - KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG HABUBANK - 3 - 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN - 3 - 1.2 MÔ HÌNH TỔ CHỨC - 5 - 1.3 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG - 11 - PHẦN II - 18 - CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ - 18 - 2.1 Vốn và nguồn vốn - 18 - 2.2 Phương pháp lập dự án - 20 - 2.3 Tình hình tổ chức quản lý và kế hoạch hóa đầu tư - 21 - 2.4 Công tác thẩm định dự án - 21 - 2.4.1 Mục tiêu của công tác thẩm định: - 22 - 2.4.2 Nội dung thẩm định: - 22 - 2.4.3 Phương pháp thẩm định: - 25 - 2.4.4 Quy trình thẩm định: - 26 - 2.5 Hoạt động chuyển giao công nghệ - 27 - 2.6 Hoạt động hợp tác đầu tư nước ngoài: - 28 - 2.7 Công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực: - 28 - 2.9 Hoạt động đầu tư chứng khoán - 30 - 2.10 Quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư: - 31 - PHẦN III - 33 - GIẢI PHÁP,KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI HABUBANK - 33 - 3.1 Định hướng của ngân hàng TMCP nhà Hà Nội - 33 - 3.3.1 Mục tiêu chiến lược - 33 - 3.3.2 Nhiệm vụ trong giai đoạn 2006 – 2010: - 33 - 3.3.3 Khó khăn và thuânl lợi: - 35 - 3.2 Giải pháp, kiến nghị - 36 - DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 38 - Danh mục các từ viết tắt: HĐQT : Hội đồng quản trị NH : Ngân hàng TMCP : Thương mại cổ phần TT : Thông tin KH : Khách hàng TĐ : Thẩm định GD : Giao dịch BĐ : Bảo đảm HSTD : Hồ sơ tín dụng HĐTD : Hợp đồng tín dụng UB : Ủy ban DVNH : Dịch vụ ngân hàng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY