Báo cáo Soạn thảo "Bảng từ toán học Pháp - Việt và Việt - Pháp cho các lớp song ngữ ở các trường đại học và trung học tại Việt Nam"

<p> Pour tout x dans X, on pose. : Với mọi x trong X, ta đặt. Pour tout entier x il existe un entier y telque.: Với mọi số nguyên x tồn tại một sốnguyên y sao cho. Quel que soit le nombre réel ɛ > 0, ilexiste un entier n tel que.: Bất kỳ số thực ɛ > 0 tồn tại số nguyên nsao cho. Rappelons qu'on appelle l'intersection dedeux ensembles.: Nhắc lại rằng ta gọi giao của hai tập hợp. Représenter sur une même figure. : Biểu diễn trên cùng một hình. Résoudre graphiquement l'équation. : Giải bằng đồ thị phƣơng trình. Si et seulement si : Nếu và chỉ nếu </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY