Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương 2013

<p> Chính sách nhân dụng của địa phƣơng Thực tế, những ngƣời lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng tốt thƣờng dồn về hai trung tâm lớn là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Điều này dẫn đến tình trạng các địa phƣơng khác bị thiếu hụt nguồn nhân lực giỏi trên nhiều lĩnh vực, gây ra khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và là rào cản cho quá trình hội nhập KTQT của địa phƣơng. Để khắc phục và giảm bớt điều này, mỗi địa phƣơng cần nhận thức rõ hai vấn đề chính yếu sẽ tạo nên sức kéo hoặc lực đẩy đối với ngƣời lao động. Đó là trách nhiệm của ngƣời đứng đầu và cơ chế chính sách. Về trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị. Để xây dựng chính sách khuyến khích tài năng và thu hút ngƣời có trình độ cao. Trƣớc hết, cần xác định đƣợc các tiêu chí để đánh giá, xác định ngƣời tài, bên cạnh đó cũng cần xác định rõ lĩnh vực, chuyên ngành, trình độ đào tạo nào cần cần khuyến khích, thu hút. Thực tế cho thấy việc này không thể chỉ dựa vào một số cán bộ làm công tác tổ chức - cán bộ, mà thủ trƣởng cơ quan, đơn vị phải đích thân thực hiện; coi đây là trách nhiệm của cá nhân với tổ chức, với sự nghiệp chung của đất nƣớc. Ngƣời lãnh đạo, lấy sự phát triển của đất nƣớc làm trọng, giữ vững tinh thần đổi mới, khắc phục triệt để tƣ duy giáo điều, duy ý chí. Thứ hai, về thể chế, chính sách: (i) Chính phủ sớm quy định cụ thể chính sách đối với ngƣời có tài năng, làm cơ sở để địa phƣơng xây dựng và hoàn thiện chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ ngƣời tài phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phƣơng. (ii) hoàn thiện chính sách quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới chế độ đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo hƣớng gắn với hiệu quả công việc; đề cao vai trò trách nhiệm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của ngƣời đƣợc giao thẩm quyền quản lý, sử dụng. (iii) cải cách cơ bản chế độ tiền lƣơng, tiền tệ hoá tiền lƣơng và các chế độ theo lƣơng; ban hành chính sách về nhà ở, nhà công vụ đối với những ngƣời tài năng, có trình độ cao. Trọng dụng nhân tài cần tiếp tục đổi mới tƣ duy về nhân tài, về vai trò của nhân tài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nƣớc. Cần xây dựng một hệ thống chính sách đồng bộ, có giải pháp mạnh về bồi dƣỡng, thu hút, sử dụng nhân tài; xây dựng các thiết chế đặc thù để đào tạo, bồi dƣỡng; có chính sách khuyến kích việc phát hiện và tiến cử nhân tài; tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời tài phát huy đƣợc năng lực, sở trƣờng; đãi ngộ xứng đáng công sức, thành quả họ mang lại. Nhìn xa hơn, hiền tài phải đƣợc hƣớng tới lớp ngƣời trẻ tuổi bởi vì họ mới là lớp ngƣời có khả năng tiếp thu cái mới, sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho đất nƣớc, cho dân tộc. Để phát triển đất nƣớc, nhất thiết phải phát hiện, bồi dƣỡng, trọng dụng nhân tài. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY