Ảnh hưởng của chế phẩm carotenoid thu nhận từ nấm men rhodotorula sp.3 lên gia cầm chuyên trứng isabrown

MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình Danh mục các biểu đồ Lời mở đầu PHẦN 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1 1.1. NẤM MEN RHODOTORULA . 1 1.1.1. Phân loại . 1 1.1.2. Phân bố . 2 1.1.3. Hình thái, kích thước tế bào . 2 1.1.4. Cấu tạo và sinh sản của nấm men Rhodotorula . 3 1.1.4.1. Cấu tạo . 3 1.1.4.2. Sinh sản . . 5 1.1.5. Đặc điểm sinh hóa 6 1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nuôi cấy nấm men Rhodotorula 7 1.1.6.1. Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng 7 1.1.6.2. Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy . . 9 1.1.7. Giá trị dinh dưỡng của sinh khối nấm men Rhodotorula 10 1.2. GIỚI THIỆU VỀ CAROTENOID 12 Mục lục 1.2.1. Tổng quan về carotenoid .12 1.2.1.1. Định nghĩa 12 1.2.1.2. Lịch sử của carotenoid .12 1.2.1.3. Danh pháp và cấu tạo . 12 1.2.1.4. Phân loại 14 1.2.1.5. Tính chất 15 1.2.2. Cơ chế sinh tổng hợp sắc tố carotenoid ở vi sinh vật 16 1.2.2.1. Cơ chế sinh tổng hợp sắc tố carotenoid ở vi sinh vật 16 1.2.2.2. Một số nghiên cứu về sinh tổng hợp carotenoid của nấm men Rhodotorula . 19 1.2.3. Hợp chất beta - carotene – tiền vitamin A . 20 1.2.3.1. Tầm quan trọng của beta – carotene đối với sức khỏe của người và động vật . .20 1.2.3.2. Cấu tạo . 20 1.2.3.3. Tính chất 21 1.2.3.4. Sự chuyển hóa beta – carotene thành vitamin A .23 1.2.4. Ứng dụng của carotenoid .25 1.2.4.1. Tạo màu cho thực phẩm .25 1.2.4.2. Dùng làm dược phẩm .26 1.3. TỔNG QUAN VỀ GÀ . .27 1.3.1. Khái quát về gà . .27 1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất trứng của gia cầm .27 1.3.2.1. Con giống 28 1.3.2.2. Dinh dưỡng 28 1.3.2.3. Tuổi của gà đẻ . .28 1.3.2.4. Điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng .28 1.3.3. Các chỉ tiêu về chất lượng trứng . .30 Mục lục 1.3.3.1. Hình dạng trứng . 30 1.3.3.2. Tình trạng vỏ trứng . .31 1.3.3.3. Màu lòng đỏ . 31 1.3.3.4. Độ nhớt của lòng trắng . .31 PHẦN 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP . 33 2.1. VẬT LIỆU, GIỐNG VI SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG .33 2.1.1. Nguyên vật liệu 33 2.1.1.1. Gạo tấm .33 2.1.1.2. Bã đậu nành . 33 2.1.1.3. Dầu ăn Cooking Oil . 34 .1.2. Giống vi sinh vật và môi trường . 34 2 2.1.2.1. Nguồn giống . .34 2.1.2.2. Môi trường giữ giống nấm men 35 2.1.2.3. Môi trường hoạt hóa nấm men . . 36 2.1.2.4. Môi trường nuôi cấy bán rắn . 36 2.1.2.5. Môi trường tổng hợp trong nuôi cấy nấm men . 36 2.1.2.6. Giống gà 37 2.1.2.7. Thức ăn cho gà 37 2.1.2.8. Hóa chất, thiết bị và dụng cụ .38 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . .39 2.2.1. Sơ đồ nuôi cấy bán rắn nấm men Rhodotorula sp.3 39 2.2.2. Thuyết minh quy trình .40 2.2.3. Tối ưu hóa hàm lượng khoáng đến khả năng sinh beta - carotene của nấm men Rhodotorula sp.3 41 2.2.3.1. Thí nghiệm sơ khởi: khảo sát chọn điểm ở tâm .41 Mục lục 2.2.3.2. Tối ưu hóa hàm lượng khoáng theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm bậc 2 Box - Hunter .42 2.2.4. Tối ưu điều kiện nuôi cấy bán rắn nấm men Rhodotorula sp.3 .44 2.2.4.1. Xác định thí nghiệm tại tâm cho bài toán tối ưu điều kiện nuôi cấy . .44 2.2.4.2. Ma trận thực nghiệm tối ưu điều kiện nuôi cấy .45 2.2.5. Xác định khả năng sinh tổng hợp beta - carotene theo thời gian của nấm men Rhodotorula sp.3 trên các điều kiện đã khảo sát .46 2.2.6. Các phương pháp phân tích chế phẩm nấm men .47 2.2.6.1. Phương pháp xác định ẩm theo TCVN 4326:1986 47 2.2.6.2. Phương pháp phân tích hàm lượng protein bằng phương pháp Kjeldahl theo TCVN 4328:2001 . .48 2.2.6.3. Phương pháp phân tích hàm lượng lipid thô bằng phương pháp trích ly theo TCVN 4331:2001 . .51 2.2.6.4. Phương pháp xác định hàm lượng tro theo TCVN 4327:1986 52 2.2.6.5. Phương pháp xác định hàm lượng xơ tổng theo TCVN 4329 – 1993 54 2.2.6.6. Phương pháp xác định hàm lượng tinh bột bằng phương pháp kết tủa bằng cồn . 55 2.2.6.7. Phương pháp xác định hoạt tính enzyme phytase 56 2.2.6.8. Phương pháp xác định pH 58 2.2.6.9. Phương pháp xác định hàm lượng carotenoid .59 2.3. CÁC THỬ NGHIỆM TRÊN GÀ ISABROWN .59 2.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 59 2.3.2. Xác định công thức thức ăn cho gà chuyên trứng .60 2.3.3. Điều kiện thí nghiệm 60 2.3.3.1. Thức ăn . .60 Mục lục 2.3.3.2. Chuồng trại 61 2.3.4. Các chỉ tiêu theo dõi 61 2.3.4.1. Sản lượng trứng . 61 2.3.4.2. Các chỉ tiêu về chất lượng trứng . .62 2.3.4.3. Sức sống 65 2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu .65 PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 66 3.1. KẾT QUẢ TỐI ƯU THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CHO QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢPP BETA-CAROTENE CỦA NẤM MEN RHODOTORULA SP.3 THEO QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM BOX-HUNTER 66 3.1.1. Kết quả thí nghiệm khảo sát thành phần dinh dưỡng gồm KH2PO4, MgSO4, NaNO3 .66 , và saccharose để chọn thí nghiệm tại tâm 3.1.1.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng KH2PO4 66 3.1.1.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng MgSO4 67 3.1.1.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng NaNO3 . 67 3.1.1.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng saccharose . 68 3.1.2. Kết quả tối ưu 4 yếu tố thành phần dinh dưỡng gồm KH2PO4, MgSO4, NaNO3 và saccharose . 69 3.1.3. Kết luận và nhận xét 72 3.2. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY TỐI ƯU CHO QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP BETA-CAROTENE CỦA NẤM MEN RHODOTORULA SP.3 THEO QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM BOX-HUNTER 73 3.2.1. Tìm thí nghiệm tại tâm . 73 3.2.1.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của độ ẩm thích hợp . 73 Mục lục 3.2.1.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của độ dày lớp môi trường thích hợp 74 3.2.1.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ giống thích hợp 75 3.2.2. Kết quả tối ưu 3 yếu tố điều kiện nuôi cấy gồm giống cấy giống, độ ẩm và độ dày lớp môi trường . 75 3.2.3. Kết luận và nhận xét 78 3.3. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP BETA - CAROTENE THEO THỜI GIAN CỦA NẤM MEN RHODOTORULA SP.3 79 3.4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM TỪ CANH TRƯỜNG NUÔI CẤY BÁN RẮN NẤM MEN RHODOTORULA SP.3 81 3.5. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TRÊN GÀ . .82 3.5.1. Đề xuất công thức phối trộn thức ăn cho gà chuyên trứng 82 3.5.2. Năng suất trứng . . 86 3.5.3. Khối lượng trứng . 89 3.5.4. Chỉ số hình dạng 90 3.5.5. Chỉ số Haugh . 92 3.5.6. Màu lòng đỏ . 93 3.5.7. Tỷ lệ lòng đỏ . . 94 3.5.8. Tỷ lệ lòng trắng đặc . 96 3.5.9. Tỷ lệ vỏ trứng 97 3.5.10. Độ dày vỏ . 99 3.5.11. Sức sống của gà 101 3.5.12. Hàm lượng beta – carotene và vitamin A sau 16 tuần thí nghiệm .101 3.5.13. Nhận xét về phẩm chất trứng ở các lô thí nghiệm 103 Mục lục PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .104 4.1. KẾT LUẬN . 104 4.2. ĐỀ NGHỊ . 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 106 BÀI BÁO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY