Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long Phòng giao dịch Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp

<p> CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Đồng Tháp là một Tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, và có thể nói là tỉnh nghèo, kinh tế nông nghiệp còn chiếm phần chủ yếu, cơ sở hạ tầng chưa phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng chậm so với yêu cầu, nhà cửa còn nhiều vách tre mái lá, thường xuyên bị ngập khi lũ về, không ổn định nơi ăn chỗ ở. Với chủ trương của Đảng và Nhà nước, để đưa đất nước nói chung tỉnh Đồng Tháp nói riêng từng bước thoát khỏi nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến tới công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, tạo cho người dân có nhà ở kiên cố ổn định, đẩy mạnh cơ sở hạ tầng, tập trung các dự án lớn để tạo động lực phát triển kinh tế tỉnh. Ngày nay ít có thiết chế nào tác động đến đời sống con ngườivà xã hội mạnh mẽ bằng hoạt động Ngân hàng. Cùng với sự đi lên của đất nước, hệ thống ngân hàng và hoạt động của nó được tôn vinh như những cơ sở, những động lực cho sự phát triển của nền kinh tế hiện đại. Và trong nền kinh tế thị trường thì Ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng. Hệ thống Ngân hàng với chức danh nổi bật là huy động tài chính nhàn rỗi và các nguồn lực khan hiếm của xã hội để cung ứng một cách tốt nhất, lợi ích nhất cho nhu cầu sản xuất, trao đổi, thanh toán góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hoá, nhanh chóng, điều tiết và kiểm soát thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Với vai trò như vậy thì hoạt động Ngân hàng rất cần cho sự phát triển kinh tế cả nước cũng như của tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Nó có vị trí tiên phong trong công việc phát triển toàn diện nền kinh tế. Vì vậy mà các Ngân hàng ngày càng nổ lực hơn trong hoạt động kinh doanh của mình trên mọi lĩnh vực của tỉnh Đồng Tháp. Đến nay, với hơn 7 năm thành lập Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) - Phòng giao dịch Sa Đéc đã không ngừng phấn đấu nổ lực hoạt động và với chức năng nhiệm vụ thực hiện huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn của các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước, tiếp nhận uỷ thác đầu tư từ chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước và tổ chức quốc tế và đầu tư cho vay trên mọi lĩnh vực mà pháp luật cho phép. Tín dụng là khoản mục sử dụng vốn lớn nhất và cũng là hoạt động mang lại thu nhập lớn nhất của Ngân hàng. Vì vậy sự thành công hay thất bại của Ngân hàng phụ thuộc rất lớn vào hoạt động tín dụng. Vì những lẽ trên nên em chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long Phòng giao dịch Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp” làm luận văn tốt nghiệp. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long Phòng giao dịch Sa Đéc tìm ra những mặt mạnh yếu để đưa ra những phương hướng khắc phục và phát huy góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, thu hút ngày càng nhiều khách hàng. Mặt khác, tìm ra những biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng và hạn chế rủi ro trong cho vay. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình hoạt động vốn vay của Ngân hàng trong 3 năm 2005- 2007. - Phân tích tình hình sử dụng vốn,dư nợ, thu nợ, nợ quá hạn, của Ngân hàng trong 3 năm 2005-2007. - Đánh giá hoạt động tín dụng của Ngân hàng thông qua các chỉ tiêu tài chính từ năm 2005-2007. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng. - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Câu 1: Tình hình hoạt động kinh doanh của MHB Sa Đéc qua ba năm như thế nào? Câu 2: Những thuận lợi và khó khăn của MHB Sa Đéc ? Luận văn tốt nghiệp Câu 3: Năng lực cạnh tranh của MHB Sa Đéc đối với các Ngân hàng khác trong cùng địa bàn như thế nào? Câu 4: Giải pháp nào để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của MHB Sa Đéc ? Câu 5: Qua những nghiên cứu và phân tích về hoạt động tín dụng của MHB Sa Đéc thì rút ra được những kết luận và kiến nghị gì ? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian Đề tài chủ yếu phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong địa bàn hoạt động, do đó chỉ tập trung phân tích trong 3 huyện là Lai Vung, Châu Thành và Thị Xã Sa Đéc. 1.4.2. Thời gian Luận văn được thực hiện trong khoản thời gian từ ngày 11/02/2008 đến ngày 25/04/2008. Số liệu sử dụng trong đề tài là số liệu trong 3 năm 2005-2007. 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu Do thời gian thực tập có hạn, nên luận văn này chỉ nghiên cứu xoay quanh những vấn đề sau: - Tình hình kinh doanh thực tế tại Ngân hàng - Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu phản ảnh tình hình tín dụng tại Ngân hàng. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI *“Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đông Á”.SVTH: Đinh Quốc Việt-ĐHKT TPHCM năm 2004-2006. Nội dung chính: Đề tài chủ yếu tập trung phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn, từ đó là việc đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng, đề xuất các biện pháp và kiến nghị đối với Ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Phương pháp được tác giả sử dụng trong đề tài là phương pháp thống kê, so sánh các số liệu qua các năm để tìm ra sự biến động các chỉ tiêu phân tích. Điểm khác biệt giữa bài phân tích này và bài luận văn của em là: + Thời gian phân tích + Đối tượng nghiên cứu là Ngân hàng TMCP, Ngân hàng này đang áp dụng cơ chế một cửa. Còn bài luận của em thì đối tượng nghiên cứu là Ngân hàng TMNN đang áp dụng cơ chế hai cửa. *“Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh”-TS.Lê Hùng. Nội dung chính: Bài báo cáo chủ yếu tập trung phân tích , đánh giá và làm rõ hiện trạng năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng TMCP trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh. Từ đó đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng TMCP trên địa bàn Thành Hồ Chí Minh. Điểm khác biệt giữa bài báo cáo này và bài luận văn của em là: + Thời gian nghiên cứu, thời gian được sử dụng trong bài báo cáo là từ 2000-2004. Còn bài luận văn của em chỉ nghiên cứu trong khoảng 3 năm là từ 2005-2007. + Phương pháp được sử dụng trong bài báo cáo về “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh” là phương pháp duy vật biện chứng về tự nhiên và xã hội của chủ nghĩa Mac-Lenin. Ngoài ra báo cáo còn sử dụng thêm phương pháp chuyên gia nhằm thu thập ý kiến qua các cuộc hội thảo và thực hiện phỏng vấn một số Ngân hàng được chọn nhằm đánh giá khả năng cạnh tranh của Ngân hàng về mặt định tính. * “Tài liệu Quản lý khoản vay và thu hồi nợ của MHB Đồng Tháp”. Nội dung chính: Tài liệu chủ yếu đưa ra quy trình cho vay để cán bộ tín dụng MHB thực hiện. Bên cạnh đó, tài liệu còn đưa ra các nguyên nhân của các khoản vay có vấn đề. Từ đó tiến hành giám sát và cảnh báo sớm các dấu hiệu có vấn đề. Cuối cùng tiến hành xử lý các khoản vay có vấn đề theo một quy trình qua 5 giai đoạn. Giai đoạn 1: Xem xét trong nội bộ Giai đoạn 2: Gặp khách hàng Giai đoạn 3: Xác minh tính xác thực các thông tin Giai đoạn 4: Chọn kế hoạch hành động Giai đoạn 5: Thực hiện kế hoạch hành động </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY