Hoạt động Marketing Hội chợ thương mại của công ty Cổ phần thương mại du lịch và hội chợ triển lãm quốc tế - Vitex

Mục lục Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ MARKETING HỘI CHỢ THƯONG MẠI 1 1.1 Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của hội chợ thương mại trong nền kinh doanh hiện đại của các doanh nghiệp nước ta 1 1.1.1. Khái niệm và thực chất của hội chợ thương mại 1 1.1.1.1. Khái niệm của hội chợ thương mại 1 1.1.1.2. Thực chất của hội chợ thương mại 1 1.1.2. Phân loại hội chợ thương mại 2 1.1.2.1. Phân loại theo ntính chất nghành hàng 2 1.1.2.2. Phân loại theo chu kỳ 3 1.1.2.3. Phân loại theo phạm vi tổ chức 4 1.1.3. Các chủ thể tham gia hội chợ thương mại 4 1.1.3.1. Người tổ chức 5 1.1.3.2. Người tham dự 5 1.1.3.3. Khách tham quan 6 1.1.4. ý nghĩa của hội chợ thương mại trong kinh doanh hiện đại của các doanh nghiệp nước ta 6 1.2. Phân định nội dung của Marketing dịch vụ hội chợ thương mại 7 1.2.1. Các khái niệm cốt lõi 7 1.2.1.1. Sản phẩm dịch vụ hội chợ thương mại 7 1.2.1.2. Khách hàng của hôị chợ thương mại 8 1.2.1.3. Thị trường của hội chợ thương mại 8 1.2.1.4. Giá trị khách hàng và quá trình cung ứng giá trị khách hàng 11 1.2.1.5. Marketing và tư tưởng cơ bản của nó 12 1.2.2. Quá trình Marketing của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hội chợ thương mại 14 1.2.2.1. Nhận dạng và nghiên cứu thị trường 15 1.2.2.2. Nhận dạng và nghiên cứu khách hàng dịch vụ hội chợ thương mại 16 1.2.2.3. Triển khai Marketing mục tiêu 17 1.2.2.4. Hoạch định kế hoạch và chương trình Marketing hỗn hợp trên mỗi loại thị trường và tích hợp chúng 19 1.2.2.5. Tổ chức, thực hiện và kiểm tra, kiểm soát 23 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá hiệu lực mục tiêu và quá trình Marketing của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hội chợ thương mại 27 1.3.1. Những nhân tố ảnh hưởng 27 1.3.1.1. Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 27 1.3.1.2. Nhóm nhân tố thuộc môi trường vi mô 28 1.3.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu lực mục tiêu và quá trình Marketing của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hội chợ thương mại 29 1.3.2.1. Tiêu chí đánh giá đứng trên góc độ nền kinh tế xã hội 29 1.3.2.2. Tiêu chí đánh giá đứng trên góc độ nhà tổ chức 30 1.3.2.3. Tiêu chí đánh giá đứng trên góc độ người thâm dự 32 1.3.2.4. Tiêu chí đánh giá đứng trên góc độ người tham quan 33 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MARKETING HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY VITEX 34 2.1. Khái quát tổ chức và kết quả hoạt động của Vitex 34 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty 34 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của công ty 35 2.1.2.1. Chức năng hoạt động của công ty 35 2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 35 2.1.3. Cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất kĩ thuật và lao động của Vitex 35 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 36 2.1.3.2. Cơ sở vật chất kĩ thuật và lao động của Vitex 38 2.1.4. Một số kết quả hoạt động chủ yếu của Vitex 39 2.2 Phân tích thực trạng tình hình tổ chức hoạt động Marketing hội chợ thương mại của Vitex. 41 2.2.1. Khái quát thị trường hội chợ thương mại ở Việt nam và khu vực Hà nội. 41 2.2.2. Nhận dạng thị trường hội chợ thương mại và phân tích TOWS của Vitex 42 2.2.2.1 Nhận dạng thị trường hội chợ thương mại 42 2.2.2.2 Phân tích TOWS của Vitex 44 2.2.3 Thực trạng hoạt động Marketing mục tiêu của Vitex 45 2.2.3.1 Phân đoạn thị trường 45 2.2.3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 46 2.2.3.3 Định vị thị trường 47 2.2.4 Thực trạng nỗ lực Marketing-mix của Vitex 47 2.2.4.1 Sản phẩm dịch vụ hội chợ 47 2.2.4.2 Giá dịch vụ 48 2.2.4.3 Phân phối 50 2.2.4.4 Xúc tiến thương mại 51 2.3 Những kết luận và đánh giá chung thực trạng tổ chức hội chợ thương mại của Vitex 53 2.3.1 Một số kết luận về kết quả và hiệu lực tổ chức hội chợ thương mại của Vitex 53 2.3.1.1 Khảo sát từ phía quản lý Nhà nước(Trung ương và địa phương) 53 2.3.1.2 Khảo sát từ bản thân mục tiêu của Vitex 53 2.3.1.3 Khảo sát từ phía các doanh nghiệp tham dự 54 2.3.1.4. Khảo sát từ phía khách tham quan 55 2.3.2. Đánh giá chung thực trạng tổ chức hội chợ thương mại của Vitex 56 2.3.2.1. Các ưu điểm 56 2.3.2.2. Các hạn chế 57 2.3.2.3. Nguyên nhân 57 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MARKETING HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY VITEX 60 3.1 Một số dự báo về môi trường, thị trường và kinh doanh của Vitex 60 3.1.1. Dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Vitex 60 3.1.1.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 60 3.1.1.2. Dự báo thị trường dịch vụ hội chợ thương mại nói chung và của Vitex nói riêng đến năm 2005 và những năm tiếp theo 61 3.1.2. Những định hướng chiến lược phát triển của Vitex trong thời gian tới 63 3.1.2.1. Mục tiêu phát triển 63 3.1.2.2. Định hướng phát triển 63 3.2. Đề xuất hoàn thiện tổ chức hội chợ thương mại ở Công ty Vitex 66 3.2.1. Đề xuất hoàn thiện Marketing mục tiêu các dịch vụ hội chợ thương mại của Vitex 66 3.2.2. Đề xuất hoàn thiện quá trình tổ chức hội chợ thương mại trong nước của Vitex 67 3.2.3. Đề xuất hoàn thiện quá trình tổ chức hội chợ thương mại ở nước ngoài 73 3.2.4. Đề xuất hoàn thiện phối thức Marketing-mix của Vitex 76 3.3. Một số kiến nghị vĩ mô nhằm tạo môi trường đồng thuận cho tổ chức hoạt động Marketing dịch vụ hội chợ thương mại của Vitex 80 3.3.1. Chính sách thuế đối với hàng triển lãm 80 3.3.2. Hoạt động quản lý cấp giấy phép 82 3.3.3. Hỗ trợ của Nhà nước trong hoạt động hội chợ thương mại 82 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY