Đề tài Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cơ Khí Kiên Giang

<p> Trong nền kinh tế thị trường sôi nổi và quyết liệt như hiện nay, mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều là lợi nhuận. Muốn đạt được lợi nhuận tối đa thì buộc các doanh nghiệp phải tạo ra nhiều doanh thu để bù đắp các khoản chi phí đã chi ra trong quá trình kinh doanh. Đồng thời quản lý mọi công việc cho tốt để giảm thiểu chi phí, có như vậy doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển. Chính vì thế mà việc kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh là rất cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp. Để hiểu rõ tầm quan trọng của việc kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, đề tài sẽ tập trung tìm hiểu một số vấn đề như: Chương 1: trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, nội dung phạm vi, ý nghĩa và phương pháp nghiên cứu. Chương 2: trình bày những lý thuyết cơ bản về kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh. Chương 3: giới thiệu sơ lược về Công ty TNHH Cơ Khí Kiên Giang. Chương 4: áp dụng những lý thuyết chung về kết toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh vào tình hình thực tế tại Công ty TNHH Cơ Khí Kiên Giang. Chương 5: Dựa vào tình hình thực tiễn tại đơn vị đưa ra một số đánh giá và giải pháp góp phần khắc phục những hạn chế và tăng cường mặt tích cực giúp Công ty hoạt động có hiệu quả hơn. Việc nghiên cứu đề tài không những giúp chúng ta ôn lại những kiến thức đã học mà còn giúp ta có cái nhìn tổng quát và toàn diện hơn trong việc kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN1 1.1. Cơ sở hình thành đề tài1 1.2. Mục tiêu. 1 1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu. 1 1.4. Ý nghĩa. 2 1.5. Phương pháp nghiên cứu. 2 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH3 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh. 3 2.1.1. Khái niệm3 2.1.2. Mục tiêu và ý nghĩa. 3 2.2. Kế toán doanh thu. 3 2.2.1. Doanh thu hoạt động chính. 3 2.2.1.1. Khái niệm3 2.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu. 4 2.2.1.3. Nguyên tắc xác định doanh thu. 4 2.2.1.4. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 4 2.2.1.5. Sơ đồ hạch toán doanh thu. 4 2.2.1.6. Phương thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng. 5 2.2.2. Doanh thu hoạt động tài chính. 5 2.2.3.1. Khái niệm5 2.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán. 5 2.2.2.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 6 2.2.3. Thu nhập khác. 6 2.2.3.1. Khái niệm6 2.2.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 6 2.2.3.3. Nguyên tắc hạch toán. 6 2.3. Kế toán chi phí7 2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 7 2.3.1.1. Khái niệm giá vốn hàng bán. 7 2.3.1.2. Các phương pháp tính giá vốn hàng bán. 7 2.3.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 7 2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng. 7 2.3.2.1. Khái niệm chi phí bán hàng. 7 2.3.2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 8 2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 8 2.3.3.1. Khái niệm chi phí quản lý. 8 2.3.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 8 2.3.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 8 2.3.4.1. Khái niệm8 2.3.4.2. Nguyên tắc hạch toán. 9 2.3.4.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 9 2.3.5. Kế toán chi phí khác. 9 2.3.5.1.Khái niệm9 2.3.5.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 9 2.3.5.3. Nguyên tắc hạch toán. 9 2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 10 2.4.1. Tài khoản sử dụng. 10 2.4.2. Sơ đồ hạch toán kết quả hạt động kinh doanh. 10 2.5. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. 10 2.5.1. Phân tích doanh thu. 10 2.5.1.1. Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu. 10 2.5.1.2. Nội dung phân tích. 11 2.5.2. Phân tích chi phí11 2.5.2.1. Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích chi phí11 2.5.2.2. Nội dung phân tích chi phí11 2.5.3. Phân tích lợi nhuận. 12 2.5.3.1. Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận. 12 2.5.3.2. Nội dung phân tích. 12 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ13 3.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Cơ khí Kiên Giang. 13 3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 14 3.2.1. Sơ đồ tổ chức. 14 3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận:14 3.3. Tổ chức bộ máy kế toán. 15 3.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 15 3.3.2. Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách sử dụng tại công ty.16 3.3.3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 17 3.4. Tình hình nhân sự. 18 3.5. Thị trường tiêu thụ và phương phướng hoạt động trong thời gian tới18 3.6. Những thuận lợi và khó khăn. 18 3.7. Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Cơ khí Kiên Giang trong 3 Năm 2005, 2006, 2007.19 CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIÊN GIANG21 4.1. Kế toán doanh thu. 21 4.1.1. Doanh thu hoạt động chính. 21 4.1.1.1. Hình thức tiêu thụ và thanh toán tại công ty. 21 4.1.1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tại doanh nghiệp. 21 4.1.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 21 4.1.1.4. Quy trình hạch toán doanh thu và ghi sổ kế toán. 22 4.1.2. Doanh thu hoạt động tài chính. 24 4.1.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 24 4.1.2.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 24 4.1.3. Thu nhập khác. 25 4.1.3.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 25 4.1.3.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 25 4.2. Kế toán chi phí26 4.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 26 4.2.1.1. Phương pháp tính giá vốn hàng bán tại công ty. 26 4.2.1.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 26 4.2.1.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 26 4.2.2. Kế toán chi phí bán hàng. 27 4.2.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 27 4.2.2.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.27 4.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 29 4.2.3.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 29 4.2.3.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.30 4.2.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 33 4.2.4.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 33 4.2.4.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.33 4.2.5. Kế toán chi phí khác. 34 4.2.5.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 34 4.2.5.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.34 4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 34 4.3.1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh, công ty không mở chi tiết cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nào.34 4.3.2. Sơ đồ hạch toán kết quả hạt động kinh doanh.35 4.4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. 35 4.4.1. Phân tích doanh thu. 35 4.4.1.1. Phân tích chung tình hình thực hiện doanh thu so với kế hoạch năm 2007. 35 4.4.1.2. Phân tích tình hình biến động doanh thu năm 2006, 2007. 36 4.4.1.3. Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng giai đoạn 2006 -2007. 37 4.4.2. Phân tích chi phí38 4.4.2.1 Tình hình thực hiện chi phí so với kế hoạch. 38 4.4.2.2 Phân tích sự biến động giá vốn hàng bán năm 2006 – 2007. 39 4.4.2.3. Phân tích chi phí bán hàng giai đoạn 2006 – 2007. 40 4.4.2.4. Phân tích chi phí QLDN giai đoạn 2006 – 2007. 41 4.4.2.5. Phân tích chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác giai đoạn 2006 – 2007. 42 4.4.3. Phân tích lợi nhuận. 42 4.4.3.1. Phân tích chung về tình hình lợi nhuận của công ty. 42 4.4.3.2. Phân tích lãi gộp theo kết cấu từng nhóm hàng. 43 4.4.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bán hàng của doanh nghiệp. 44 4.4.3.4. Phân tích các chỉ số tài chính liên quan đến lợi nhuận. 45 CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP. 48 5.1. Đánh giá. 48 5.1.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 48 5.1.2. Về tổ chức kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 49 5.2. Giải pháp. 50 5.2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 50 5.2.2. . Về tổ chức kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 51 5.3. Kiến nghị51 PHẦN KẾT LUẬN53 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY