Xung đột văn hóa truyền thống và hiện đại

Hai là, trong quá trình phát triển có những yếu tố của hiện đại không phù hợp, mâu thuẫn, xung đột v ới truyền thống. Quá trình toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế mang lại cho nhân dân ta khá nhiều cái m ới, cái hi ện đại từ phương Tây; đồng thời, nó c ũng tạo ra những giá trị truy ền thống, v ề l ối s ống cá nhân và dân tộc. B i ểu hiện rõ nét nhất là các giá tr ị văn hóa ngo ại lai mà họ cho là "m ới”, "hiện đại". M ột b ộ phận trong giới tr ẻ chạy theo thứ văn hoá và lối s ống th ực dụng, thích chạy theo các mốt th ời trang kiểu Tây, không phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của dân tộc; ít hoặc không quan tâm đến lý tưởng chính trị xã hội; thích l ối sống sòng phẳng hơn là nghĩa tình. Đó là những biểu hiện xa rời lối s ống truyền thống của dân tộc, xa rời b ản sắc dân t ộc, ch ạy theo lối sống lai căng ngo ại nh ập vốn rất xa l ạ với dân tộc ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY