Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý công việc

LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay,với sự phát triển manh mẽ của công nghệ thông tin, hầu hết các ứng dụng tin học đã được áp dụng trong mọi nghiên cứu khoa học cũng như đời sống xã hội. Nó đã trở thành công cụ hữu ích để điều hành, quản lý, lưu trữ và xử lý thông tin một cách nhanh chóng đem lai hiệu quả cao. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Trung Tâm Thông Tin- Tin Học UBND thành phố Hải Phòng đã sớm nhận thức đúng đắn vai trò của công nghệ thông tin đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như trong quá trình cải cách cách thức quản lý công việc của Trung tâm Được sự phân công, giới thiệu của nhà trường em đẵ có điều kiện tìm hiểu thực trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tổ tổ chức cùng với quy trình nghiệp vụ của Trung tâm. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 3 LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG1 : KHẢO SÁT THỰC TẾ HỆ THỐNG VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 5 1. KHẢO SÁT 6 2. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 6 2.1. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 6 2.1.1. Giới thiệu chung vế SQL Server 2000 8 2.1.2. Các thành phần của SQL Server 2000 8 2.1.3. Giới thiệu về đối tượng của cơ sở dữ liệu . 8 2.1.4. Kiểu dữ liệu . 12 2.1.5. Các công cụ chính của SQL Server 2000 12 2.1.6. Các phát biểu cơ bản của T-SQL . 14 2.1.7. Khái niệm về đối tượng trong SQL và cách tạo đối tượng trong SQL Server 2000 16 2.2. Lập trình Web với ASP. NET . 25 2.2.1. Giới thiệu tổng quan công nghệ .NET . 25 2.2.1.1. Sự ra đời của .NET . .25 2.2.1.2. NET Framework là gì . 26 2.2.1.3. Một số ưu điểm chính của .NET framework 27 2.2.2. Giới thiệu ASP.NET . 28 2.2.2.1. Các đối tượng của ASP.NET . 28 2.2.2.2. So sánh giữa ASP và ASP.NET 30 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 32 1. Mô tả bài toán 32 2. Giới Thiệu Website . 32 3. Các Yêu Cầu Của Các Đối Tượng 33 4. Phân Tích Yêu Cầu Thành Các Module Chức Năng 33 5. Thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu . 41 6. Mô hình CSDL . 44 7. Thiết Kế Giao Diện 45 8. Tài Liệu Hướng Dẫn Cấu Hình Website 45 9. Công Cụ Phát Triển Lập Trình Và Thiết Kế Website . 50 10. Kết quả . 51 11. Kết luận 65 12. Tài liệu tham khảo . 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY