Xây dựng phần mềm Quản lý nhân sự tại trường Cao Đẳng Công Nghệ Viettronics

LỜI NÓI ĐẦU Với sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin như hiện nay, việc quản lý hồ sơ cán bộ, công nhân viên và lưu trữ tài liệu trong công tác đang được vi tính hoá nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong xã hội ,việc tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chính xác là một trong những thành công lớn của các nhà quản lý. Chính vì vậy trong hầu hết các cơ quan, xí nghiệp đều đã sử dụng máy tính để thay thế các công việc thủ công, giúp cho người quản lý có thời gian đầu tư vào các công việc khác. Nói chung, tin học đang từng bước khẳng định vị trí quan trọng và ngày càng chiếm ưu thế về những ưu điểm sau: + Xử lý thông tin nhanh chóng và chính xác theo yêu cầu của người sử dụng. + Có khả năng lưu trữ và xử lý lượng thông tin lớn. + Lưu trữ dữ liệu an toàn, thuận tiện và tính khoa học cao. + Làm giản hoá công tác quản lý. Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong công tác lưu trữ, khai thác, xử lý thông tin về nhân sự trong một cơ quan, tổ chức, đề án xây dựng phần mềm Quản lý nhân sự là một hệ thống lớn nhằm giải quyết vấn đề nêu trên. Nội dung khoá luận gồm: lời cảm ơn, lời nói đầu, phụ lục, 5 chương, phần kết luận, tài liệu tham khảo. Chương 1. Cơ sở lý thuyết: Trong chương này, trình bày cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý và phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Chương 2. Khảo sát và mô tả hệ thống: Trong chương này trình bày quy quy trình nghiệp vụ và bài toán quản lý nhân sự tại trường Cao Đẳng Công Nghệ Viettronics. Đồng thời đánh giá, nhận xét về thực trạng quản lý và đưa ra phương hướng giải quyết. Chương 3. Phân tích hệ thống: Trong chương này trình bày các vấn đề: xây dựng mô hình nghiệp vụ của hệ thống, xây dựng các biểu đồ luồng dữ liệu, xây dựng mô hình liên kết thực thể ER Chương 4. Thiết kế hệ thống: Trong chương này em trình bày các vấn đề: Thiết kế cơ sở dữ liệu, các bảng dữ liệu vật lý. Chương 5. Cài đặt và thử nghiệm chương trình: Yêu cầu phần cứng, yêu cầu phần mềm, một số form chính của chương trình. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN1 LỜI NÓI ĐẦU . 4 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5 1.1 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin. 5 1.1.1 Các định nghĩa. 5 1.1.2 Các cách tiếp cận và phát triển của một hệ thống thông tin. 5 1.1.3 Nhiệm vụ và vai trò của một hệ thống thông tin. 5 1.1.4 Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý. 6 1.1.5 Các bước phát triển của một hệ thống thông tin. 6 1.1.6 Các mô hình phát triển của một hệ thống thông tin. 7 1.1.7 Phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc. 7 1.2. Cơ sở dữ liệu quan hệ. 8 1.2.1 Cơ sở dữ liệu quan hệ .8 1.2.2 Cách tạo lập quan hệ. 8 1.2.3 Các phép toán trên cơ sở dữ liệu quan hệ. 9 1.2.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. 9 1.2.4.1 Các hệ thống SQL server9 1.2.4.2. Hệ thống client/server9 1.2.4.3. Hệ thống desktop. 9 1.2.4.4. Các thành phần cấu thành của SQL server 2000. 10 1.2.4.5. Công cụ trực quan của SQL server 2000. 10 1.3. Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic. 11 1.3.1. Cấu trúc một đề án (Project)12 1.3.2. Các bước phát triển một ứng dụng Visual Basic . 15 1.3.2.1. Tạo giao diện người sử dụng 15 1.3.2.2. Sử dụng những điều khiển chuẩn của Visual Basic . 15 1.3.2.3. ODBC và các đối tượng dữ liệu từ xa 15 1.3.2.4. Lập trình với phần hợp thành . 16 1.3.2.5. Đáp ứng những sự kiện chuột và bàn phím . 16 1.3.2.6. Làm việc với văn bản và đồ hoạ 17 1.3.2.7. Gỡ rối mã và quản lý lỗi . 17 1.3.2.8. Xử lý ổ đĩa, thư mục và file 17 1.3.2.9. Thiết kế cho việc thi hành và tương thích . 17 1.3.2.10. Phân phối ứng dụng . 17 1.3.3. Môi trường dữ liệu (DATA ENVIRONMENT – DED) 18 1.3.3.1. Cấu trúc chi tiết của DED . 18 1.3.3.2. Sử dụng trình DATA ENVIRONMENT DESIGNER 18 CHƯƠNG II. KHẢO SÁT, MÔ TẢ HỆ THỐNG20 2.1 Khảo sát, mô tả hệ thống hiện tại20 2.1.1 Trường Cao Đẳng Công Nghệ Viettronics.20 2.1.2 Bài toán quản lý nhân sự 22 2.1.3 Biểu đồ hoạt động 29 2.2 Hồ sơ dữ liệu thu thập được 34 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý và phương hướng giải quyết . 37 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG40 3.1 Bảng phân tích các chức năng, tác nhân và hồ sơ dữ liệu. 40 3.2 Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh hệ thống.42 3.3 Thiết lập biểu đồ phân rã chức năng. 43 3.4 Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng.48 3.5 Thiết lập ma trận thực thể chức năng.49 3.6 Các mô hình xử lý nghiệp vụ. 50 3.6.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0. 50 3.6.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1. 51 CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG57 4.1 Mô hình dữ liệu quan niệm57 4.1.1 Các kiểu thực thể. 57 4.1.2 Kiểu liên kết58 4.1.3 Mô hình ER.62 4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu. 63 4.2.1 Các quan hệ. 63 4.2.2 Mô hình quan hệ. 65 4.3 Các bảng dữ liệu vật lý. 66 CHƯƠNG V. CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH74 5.1. Yêu cầu phần cứng. 74 5.2. Yêu cầu phần mềm74 5.3. Thiết kế giao diện chương trình. 74 5.4 Một số giao diện chương trình 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO899 KẾT LUẬN 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY