Xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CONSTRUCTING MODEL ESTIMATING SATISFIED LEVEL OF STUDENTS WITH EDUCATION QUALITY AT DANANG UNIVERSITY OF ECONOMICS SVTH: Nguyễn Thị Trang Lớp 32K05, Khoa Thống Kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế GVHD: TS. Lê Dân Khoa Thống Kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế TÓM TẮT Từ những đặc điểm về dịch vụ đào tạo đại học và những mô hình nghiên cứu về chất ượng dịch vụ, chất lượng đào tạo đại học trong và ngoài nước, đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo đại học. Với kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, đề tài cũng thực hiện kiểm định và hiệu chỉnh mô hình thông qua: Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, Phân tích nhân tố khám phá EFA, Phân tích nhân tố khẳng định CFA, và Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Qua đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên cũng như chất lượng đào tạo tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. ABSTRACT From the features about University education service and the models researching about service quality, University education quality in and out side of my country, this subject will research and construct a model evaluating pleased level of students with University education quality. With he practical results at the University of Economics – Da Nang University, this subject also carrys out some verificaitons and adjusts the model following some factors: Reliability Analysis Cronbach’s Alpha, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, and Structural Equation Modeling. Then, bringing out some solutions increasing pleased level of students and education quality at the University of Economics – Da Nang University as well. 1. Đặt vấn đề Để tồn tại và phát triển trong môi trường giáo dục cạnh tranh và mang tính toàn cầu như hiện nay, ban lãnh đạo của các trường đại học phải nắm bắt được những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cũng như sự hài lòng của sinh viên. Từ đó, có thể đề ra những giải pháp đúng đắn để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và càng làm thỏa mãn “khách hàng sinh viên”. Đó cũng chính là mục tiêu nghiên cứu của đề tài: “Xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo”. 2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu Dựa vào mô hình chất lượng dịch vụ của Gronroos, Parasuraman và Gi-Du Kang & Jeffrey James, mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo đã được xây dựng (xem Hình 1). Theo đó, Mức độ hài lòng của sinh viên được cho là chịu ảnh hưởng của 3 nhân tố: Chất lượng kỹ thuật, Chất lượng chức năng và Hình ảnh. Trong đó: “Chất lượng năng” là quá trình tương tác giữa nhà trường và sinh viên, gồm 5 thành phần cấu thành: thành phần Tin cậy (4 biến quan sát), thành phần Đáp ứng (8 biến quan sát), thành phần Đảm bảo (7 biến quan sát), thành phần Cảm thông (6 biến quan sát), và thành phần Hữu hình (7 biến quan sát). “Chất lượng kỹ thuật” bao gồm những giá trị mà sinh viên thực sự nhận được từ quá trình đào tạo của trường được đo lường bằng 3 biến quan sát. Và “Hình ảnh” chính là cảm nhận của sinh viên về trường và những dịch vụ đào tạo của trường được đo lường qua 4 biến quan sát. Mô hình cũng cho rằng “Chất lượng kỹ thuật” và “Chất lượng chức năng” có ảnh hưởng đến “Hình ảnh” và Nhân tố Mức độ hài lòng của sinh viên (4 biến quan sát) cũng có tác động đến lòng trung thành của sinh viên (2 biến quan sát).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY