Xây dựng chiến lược xuất khẩu thủy sản cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận An giai đoạn 2010 - 2015

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU .1 1.1. Lý do chọn đề tài: 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 1 1.3. Phạm vi nghiên cứu: 1 1.4. Phương pháp nghiên cứu: 2 1.5. Ý nghĩa đề tài: .2 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3 2.1. Các khái niệm 3 2.2. Quy trình quản trị chiến lược 3 2.2.1. Giai đoạn hình thành chiến lược: .4 2.2.2. Giai đoạn thực thi chiến lược: 8 2.2.3. Đánh giá chiến lược .8 2.3. Kinh doanh quốc tế .8 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .10 3.1. Thiết kế nghiên cứu: 10 3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu: 10 3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu: 12 3.4. Mô hình nghiên cứu: .13 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH THUẬN AN .14 4.1. Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Thuận An: 14 4.1.1. giới thiệu về công ty TNHH Thuận An: 14 4.1.2. Giới thiệu ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Thuận An 15 4.1.3. Cơ cấu tổ chức 15 4.2. Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Thuận An 2006 - 2008: .19 4.3. Tình hình xuất khẩu thủy sản của Công ty TNHH Thuận An: .19 4.4. Phân tích môi trường nội bộ công ty TNHH Thuận An 20 4.4.1. Các hoạt động chủ yếu .20 4.4.1.1. Các hoạt động đầu vào 20 4.4.1.2. Vận hành .21 4.4.1.3. Các hoạt động đầu ra .23 4.4.1.4. Hoạt động Marketing và bán hàng 23 4.4.2. Các hoạt động hỗ trợ 25 4.4.2.1. Quản trị nguồn nhân lực 25 ii 4.4.2.2. Phát triển công nghệ 25 4.4.2.3. Tài chính – kế toán 26 4.4.2.4. Luật pháp và quan hệ với các đối tượng hữu quan .29 4.4.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của công ty Thuận An (IFE) .31 4.5. Phân tích môi trường tác nghiệp tác động đến công ty .31 4.5.1. Đối thủ cạnh tranh 31 4.5.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty TNHH Thuận An 37 4.5.3. Đối thủ tiềm ẩn .39 4.5.4. Khách hàng 40 4.5.5. Nhà cung cấp 41 4.5.6. Sản phẩm thay thế 42 4.6. Phân tích môi trường vĩ mô tác động đến công ty 43 4.6.1. Thực trạng xuất khẩu cá tra, ba sa của Việt Nam 43 4.6.2. Môi trường kinh tế .46 4.6.3. Môi trường chính trị và pháp luật 47 4.6.4. Môi trường văn hóa – xã hội – dân số 49 4.6.5. Môi trường tự nhiên .51 4.6.6. Môi trường công nghệ 52 4.6.7. Ma trận các yếu tố vĩ mô ảnh hưỡng đến công ty TNHH Thuận An (EFE)52 CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THUẬN AN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 54 5.1. Mục tiêu của công ty TNHH Thuận An từ 2010 – 2015 54 5.1.1. Mục tiêu chung của công ty TNHH Thuận An 54 5.1.2. Mục tiêu phát triển xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU giai đoạn 2010 – 2015 55 5.2. Xây dựng các phương án chiến lược .56 5.2.1. Ma trận SWOT của công ty TNHH Thuận An 56 5.2.2. Các chiến lược đề xuất .58 5.2.2.1. Các chiến lược S-O .58 5.2.2.2. Các chiến lược S-T 58 5.2.2.3. Các chiến lược W-O 58 5.2.2.4. Các chiến lược W-T 59 5.3. Lựa chọn chiến lược ma trận QSPM .60 5.4. Giải pháp thực hiện chiến lược .64 5.4.1. Giải pháp mở rộng và phát triển thị trường EU .64 iii 5.4.2. Giải pháp về marketing 65 5.4.3. Giải pháp về nguồn nhân lực .67 5.4.4. Giải pháp về quản lý sản xuất kinh doanh .68 5.4.5. Giải pháp về vốn 69 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN .71 6.1. Kết luận .71 6.2. Hạn chế 71 6.3. Kiến nghị .71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY