Xây dựng chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2006 - 2010

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược . 1 1.1.1 Khái niệm Chiến lược . . . 1 1.1.2. Quản trị chiến lược . 2 1.2. Tổng quan về thẻ thanh toán và tình hình phát triển thẻ thanh toán 5 1.2.1. Thẻ thanh toán . . 5 1.2.1.1 Khái niệm thẻ thanh toán 5 1.2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển . . 5 1.2.1.3 Phân loại thẻ thanh toán . 6 1.2.1.4. Quy trình thanh toán bằng thẻ . . 7 1.2.1.5. Lợi ích của thẻ thanh toán . 8 1.2.2. Tình hình phát triển thẻ trên thế giới và Việt Nam 10 1.2.2.1. Tình hình phát triển thẻ trên thế giới . . .10 1.2.2.2. Tình hình phát triển thẻ tại Việt Nam 13 1.2.2.3. Đánh giá tình hình thị trường thẻ thanh toán tại Việt Nam 20 1.2.2.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc . .22 Kết luận chương 1 23 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Á . . 24 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . . 24 2.1.2. Kết quả một số hoạt động chính trong những năm qua . 25 2.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thẻ Đông Á . .26 2.2.1. Giới thiệu về thẻ Đông Á 26 2.2.1.1 Sự ra đời của thẻ Đông Á . . 26 2.2.1.2. Đặc điểm và chức năng của thẻ Đông Á . . 26 2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Đông Á . . 28 2.2.2.1. Các nghiệp vụ và giao dịch thẻ 28 2.2.2.2. Tình hình kinh doanh thẻ . 29 2.2.3. Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ Đông Á . 36 2.2.3.1. Đánh giá về chức năng, tiện ích thẻ Đông Á . 36 2.2.3.2. Đánh giá về hoạt động kinh doanh thẻ . 38 2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 42 2.3.1. Các yếu tố của môi trường bên trong . . 42 2.3.2. Các yếu tố của môi trường bên ngoài . 46 2.3.3. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với hoạt động thẻ .57 2.3.3.1. Điểm mạnh 58 2.3.3.2. Điểm yếu . .58 2.3.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong . 59 2.3.3.4. Cơ hội .60 2.3.3.5. Nguy cơ . . 60 2.3.3.6. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài . 61 Kết luận chương 2 . . 63 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THẺ ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 3.1. Mục đích xây dựng chiến lược . . 64 3.2. Căn cứ để xây dựng chiến lược . 64 3.2.1. Căn cứ vào định hướng phát triển ngành ngân hàng 64 3.2.2 Căn cứ vào chiến lược của Ngân hàng Đông Á giai đoạn 2006-2010 .64 3.2.3 Căn cứ vào Nhiệm vụ chiến lược thẻ Đông Á giai đoạn 2006-2010 64 3.2.4. Căn cứ vào tình hình nội lực và môi trường kinh doanh . . .65 3.2.4.1. Ma trận SWOT . 65 3.2.4.2. Ma trận BCG . . 67 3.2.4.3. Ma trận các yếu tố bên trong và bên ngoài . . 68 3.3. Chiến lược phát triển thẻ Đông Á 2006-2010 . . . 69 3.3.1 Chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường . 69 3.3.2.Chiến lược phát triển sản phẩm .70 3.3.3. Chiến lược kết hợp trong ngành và ngoài ngành . 71 3.4. Các giải pháp chiến lược . .71 3.4.1. Giải pháp chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường 71 3.4.2 Giải pháp chiến lược phát triển và hoàn thiện sản phẩm . . 79 3.4.3.Giải pháp chiến lược kết hợp trong ngành và ngoài ngành . 82 3.4.4.Công tác Hoạch định nguồn lực . .83 3.5. Kiến nghị . 83 Kết luận chương 3 .85 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY