Xác định và phân tích kết quả kinh doanh Công ty Dược Phẩm An Giang

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: .1 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: .2 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 3 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: .4 PHẦN NỘI DUNG 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 5 1.1. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 5 1.1.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA KẾT QUẢ KINH DOANH: 5 1.1.1.1. Khái niệm: .5 1.1.1.2. Ý nghĩa: .6 1.1.2. KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: 6 1.1.2.1. Khái niệm kế toán: 6 1.1.2.2. Nguyên tắc kế toán: .6 1.1.2.3. Nhiệm vụ kế toán: .7 1.1.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: .7 1.1.3.1. Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 7 1.1.3.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: .7 1.1.3.1.2. Kế toán các khoản làm giảm trừ doanh thu: .10 1.1.3.1.3. Kế toán doanh thu thuần: 11 1.1.3.1.4. Tập hợp chi phí: 11 1.1.3.2. Kế toán xác định kết quả hoat động tài chính: 14 1.1.3.2.1. Tài khoản sử dụng: .14 1.1.3.2.2. Nguyên tắc hạch toán: 14 1.1.3.2.3. Sơ đồ hạch toán: (Phụ lục 10) 15 1.1.3.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác: 15 1.1.3.3.1. Tài khoản sử dụng: .15 1.1.3.3.2. Nguyên tắc hạch toán: 15 1.1.3.3.3. Sơ đồ hạch toán: (Phụ lục 11) 15 1.1.3.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: .15 1.1.3.4.1. Khái niệm: 15 1.1.3.4.2. Nguyên tắc hạch toán: 15 1.1.3.4.3. Sơ đồ hạch toán: (Phụ lục 12) 16 1.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 16 1.2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP: 16 1.2.1.1. Khái niệm lợi nhuận: .16 1.2.1.2. Ý nghĩa lợi nhuận: .16 1.2.1.3. Nhiệm vụ của phân tích lợi nhuận: .17 1.2.2. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN: 17 1.2.2.1. Mục đích phân tích lợi nhuận: .17 1.2.2.2. Nội dung phân tích: .18 1.2.2.2.1. Phân tích chung tình hình lợi nhuận của toàn doanh nghiệp: 18 1.2.2.2.2.Phân tích tình hình lợi nhuận của từng bộ phận: .18 1.2.2.2.3. Phân tích các chỉ số chủ yếu: 18 1.2.3. CÁC TÀI LIỆU DÙNG TRONG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN: 19 1.2.3.1. Bảng cân đối kế toán: 19 1.2.3.2. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh: 19 1.2.4. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH: 19 1.2.4.1. Phân tích theo chiều ngang: 19 1.2.4.2. Phân tích theo chiều dọc: 20 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY .21 2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 21 2.2. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI KINH DOANH VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY: .22 2.3. BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ: 23 2.3.1. Cơ cấu tổ chức: 23 2.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban : .23 2.4. THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ: .24 2.4.1. Thị trường tiêu thụ hiên tại: .24 2.4.2. Dự báo thị trường sắp tới: 25 2.5. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI: 26 2.5.1. Thuận lợi: .26 2.5.2. Khó khăn: .26 2.5.3. Phương hướng trong thời gian tới: .27 CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY 28 3.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP: 28 3.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HẠCH TOÁN: .28 3.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán: .28 3.2.2. Hình thức kế toán Công ty đang áp dụng: Nhật ký chung .29 3.2.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán: 29 3.2.2.2. Phương pháp ghi chép: 30 3.2.2.3. Các báo cáo kế toán sử dụng trong công ty: .31 3.2.3. Các chứng từ sổ sách liên quan: .31 3.2.3.1. Các chứng từ sử dụng: .31 3.2.3.2. Các loại sổ sử dụng: 31 3.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 31 3.3.1. Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 31 3.3.1.1. Kế toán doanh thu: 31 3.3.1.1.1. Phương thức bán hàng: 31 3.3.1.1.2. Hình thức thanh toán: .32 3.3.1.1.3. Kế toán doanh thu: 32 3.3.1.2. Kế toán chi phí: .40 3.3.1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán: 40 3.3.1.2.2. Kế toán chi phí bán hàng: .45 3.3.1.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: .46 3.3.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính: .48 3.3.2.1. Thu nhập hoạt động tài chính: .48 3.3.2.2. Chi phí hoạt động tài chính: 49 3.3.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác: .49 3.3.3.1. Thu nhập khác: 49 3.3.3.2. Chi phí khác: .50 3.3.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 51 3.4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 54 3.4.1. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp qua 3 năm: .57 3.4.2. Phân tích mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty năm 2003: .66 3.4.2.1. Phân tích mức độ hoàn thành kế hoạch của hoạt động sản xuất kinh doanh: .66 3.4.2.2. Phân tích mức độ hoàn thành kế hoạch hoạt động khác: 67 3.4.3. Phân tích các tỷ số: 68 3.4.3.1. Phân tích tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn: 68 3.4.3.1.1. Phân tích tình hình thanh toán: .68 3.4.3.1.2. Phân tích khả năng thanh toán: .70 3.4.3.2. Phân tích các tỷ số hoạt động: .71 3.4.3.2.1. Vòng quay hàng tồn kho: .71 3.4.3.2.2. Vòng luân chuyển các khoản phải thu: .72 3.4.3.2.3. Vòng quay vốn: 72 3.4.3.3. Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu vốn kinh doanh: 74 3.4.3.3.1. Tỷ suất nợ và tỷ suất tự tài trợ: .74 3.4.3.3.2. Tỷ suất đầu tư và tỷ trọng TSLĐ trong tổng tài sản: 74 3.4.3.4. Phân tích khả năng sinh lời: 75 3.4.3.4.1. Chỉ số lợi nhuận hoạt động: 75 3.4.3.4.2. Chỉ số lợi nhuận ròng trên doanh thu: 76 3.4.3.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): 76 3.4.3.4.4. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): 77 PHẦN KẾT LUẬN .82 1. GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ: 82 1.1.Về công tác tổ chức kế toán trong công ty: .82 1.2.Về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 84 2. KẾT LUẬN: 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY