Xác định hai axít béo không no trong dầu Gấc là axít oleic và axít linoleic bằng phương pháp sắc ký khí sử dụng detector FID

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN . 2 1.1. Cây Gấc và dầu Gấc . 2 1.1.1. Cây Gấc . 2 1.1.2. Dầu Gấc 3 1.2. Tổng quan về axít béo không no . 5 1.2.1. Axít linoleic 5 1.2.2. Axít oleic 7 1.3. Các phương pháp phân tích axít béo . 8 1.3.1. Các phương pháp chung . 8 1.3.2. Các phương pháp sắc ký . 12 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 24 2.1. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 24 2.1.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu . 24 2.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 25 2.2. Phương pháp nghiên cứu . 26 2.2.1. Phương pháp sắc ký khí . 26 2.2.2. Định lượng các axit béo bằng GC – FID . 32 2.2.3. Phương pháp xử lý và đánh giá kết quả . 33 2.3. Hóa chất và dụng cụ . 34 2.3.1. Hóa chất . 34 2.3.2. Dụng cụ 35 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 3.1. Khảo sát các điều kiện sắc ký tối ưu đối với việc phân tích các axít béo . 36 3.1.1. Lựa chọn cột tách 36 3.1.2. Khảo sát chương trình nhiệt độ cột tách . 36 3.1.3. Khảo sát tốc độ khí mang . 39 3.1.4. Khảo sát thể tích bơm mẫu . 41 3.1.5. Tổng kết điều kiện chạy sắc ký . 43 3.2. Tối ưu hóa quá trình metyl este hóa 43 3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của thể tích NaOH/MeOH 0,5M . 43 3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của thể tích BF3/MeOH 20% . 46 3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng thời gian este hóa . 48 3.2.4. Qui trình chuẩn bị mẫu chuẩn hỗn hợp . 51 3.3. Xây dựng phương pháp định lượng hỗn hợp hai axít béo 51 3.3.1. Khảo sát giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng 51 3.3.2. Khảo sát khoảng tuyến tính 53 3.3.3. Khảo sát độ lặp lại của phép đo . 56 3.4. Ứng dụng qui trình phân tích các mẫu dầu Gấc 57 3.4.1. Xử lý sơ bộ mẫu phân tích 57 3.4.2. Phân tích mẫu thật 58 KẾT LUẬN . 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY