Vốn tại công ty CP đào tạo xây dựng và thương mại QT

Vốn tại cty CP ĐT XD và TM QT MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 3 1.1. Những vấn đề cơ bản về vốn trong sản xuất kinh doanh của DN 3 1.1.1. Khái niệm vốn 3 1.1.2. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 4 1.1.2.1. Vốn là điều kiện tiền đề của quá trình sản xuất kinh doanh. 5 1.1.2.2. Vốn quyết định sự ổn định và liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh 5 1.1.2.3. Vốn đối với sự phát triển của doanh nghiệp 6 1.1.3. Phân loại vốn của doanh nghiệp 6 1.1.3.1. Căn cứ vào thời hạn luân chuyển, vốn được chia thành các loại sau: 6 1.1.3.2. Căn cứ vào nội dung vật chất của vốn được chia thành 6 1.1.3.3. Xuất phát từ nguồn hình thành ban đầu 6 1.1.3.4. Căn cứ vào phương thức luân chuyển giá trị, vốn được chia thành hai loại sau: 8 1.1.3.5. Căn cứ vào hình thái biểu hiện, vốn được chia thành 2 loại : 9 1.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 10 1.2.1. Hiệu quả kinh tế 10 1.2.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 11 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 12 1.2.3.1. Chỉ tiêu chung đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 12 1.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 13 1.2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn, tài sản lưu động 14 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 16 1.3.1. Các nhân tố chủ quan 16 1.3.1.1. Cơ chế quản lý tài sản lưu động trong doanh nghiệp 17 1.3.1.2. Cơ chế quản lý tài sản cố định và quỹ khấu hao tài sản cố định 19 1.3.2. Các nhân tố khách quan 20 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 22 2.1. Khái quát về Công ty 22 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty 22 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty (theo điều lệ tổ chức và hợp đồng hoạt động của Công ty) 23 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty (ICCI) 23 2.2. Tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian qua 24 2.2.1. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty 24 2.2.2 Cơ cấu vốn đầu tư vào các loại tài sản 26 2.2.2.1. Cơ cấu tài sản lưu động 29 2.2.2.2. Cơ cấu TSCĐ 30 2.2.3 Chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận 32 2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty 34 2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty 36 2.3.1. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 36 2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 38 2.3.2.1. Chỉ tiêu mức doanh lợi vốn cố định 39 2.3.2.2. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định 40 2.3.2.3. Chỉ tiêu hàm lượng vốn cố định. 41 2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 42 2.3.3.1. Khả năng thanh toán của công ty 42 2.3.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty 43 2.4. Những nguyên nhân và hạn chế hiệu quả sử dụng vốn của công ty . 47 2.4.1 Những hạn chế trong hiệu qủa sử dụng vốn 47 2.4.2. Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế 48 2.4.2.1 Nguyên nhân chủ quan 48 2.4.2.2. Nguyên nhân khách quan : 49 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY 51 3.1. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 51 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty 52 3.2.1. Phân cấp cải tiến, đổi mới, sử dụng hiệu quả và quản lý chặt chẽ tài sản cố định 52 3.2.2. Giải pháp về vốn lưu động 53 3.2.2.1. Tiến hành công tác kế hoạch hóa vốn lưu động 53 3.2.2.2. Giảm thiểu vốn tồn kho dự trữ 54 3.2.2.3. Tăng khả năng thanh toán 55 3.2.2.4. Tiết kiệm chi phí sử dụng hợp lý tài sản 56 3.2.2.5. Thúc đẩy công tác thu hồi công nợ 57 3.2.2.6. Giảm chu kỳ vận động của tiền mặt 58 3.2.2.7. Tăng công nợ phải trả của công ty 59 3.3. Các giải pháp chung 59 3.3.1. Công ty cần đổi mới công tác kế toán thống kê kiểm toán và bộ máy tổ chức quản lý nguồn vốn 59 3.3.2. Tiến hành công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty 59 3.3.3. Thực hiện cơ chế thưởng phạt trong quá trình sử dụng vốn 61 3.3.4. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn 61 3.4. Một số kiến nghị đối với cơ quan nhà nước 63 3.4.1. Với cục thuế 63 3.4.2. Về nhà nước 63 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY