Việt Nam – Thúc đẩy Công Cuộc Phát triển Nông thôn – Từ Viễn cảnh tới Hành động

MỤC LỤC TÓM TẮT NỘI DUNG vii TỔNG QUAN . 1 A. Những thành tựu đạt được trong phát triển nông thôn từ 1998 . 1 B. Động thái của phát triển nông nghiệp và giảm nghèo nông thôn 12 C. Những khó khăn phía trước . 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 25 BẢNG Bảng 1. Phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam – Những thành tựu đã đạt được trong mục tiêu phát triển chính trong giai đoạn 1992 – 2002 . 3 Bảng 2. Việt Nam - Sản lượng nông nghiệp và công việc làm theo ngành 1992-2002. 5 Bảng 3. Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên đầu người (kg/năm) 5 Bảng 4. Tiếp cận nước sạch và vệ sinh nông thôn, % dân số 8 Bảng 5. Xu hướng giảm nghèo 8 Bảng 6. Sự khác nhau về tỷ lệ nghèo giữa các vùng 9 Bảng 7. Nghèo đói theo nhóm dân tộc(%) . 10 Bảng 8. Phân bố dân tộc thiểu số và các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo (%) . 10 Bảng 9. Đa dạng hóa nguồn thu nhập của nông hộ 12 Bảng 10. Tham gia của lao động nông thôn vào thị trường lao động, 1993-2002 . 13 Bảng 11. Tỷ lệ tham gia của dân số vào thị trường lao động nông thôn . 15 Bảng 12. Tham gia thị trường lao động của các thành viên hộ gia đình theo vùng . 16 Bảng 13. Mức thuế của Việt Nam cho các sản phẩm nông nghiệp không quá cao . 22 Bảng 14. Sự thiên lệch bất lợi cho nông nghiệp trong chính sách bảo hộ thương mại của Việt Nam 22 HÌNH Hình 1. Tốc độ phát triển nông nghiệp, % . 1 Hình 2. Việt Nam – Giá hàng hóa xuất khẩu không thuận lợi, 1998 – 2003 . 1 Hình 3. Đóng góp trong ngành nông nghiệp trong tổng việc làm, GDP và xuất khẩu 2 Hình 4. Tiếp cận giao thông nông thôn: Trung bình tổng 7 Hình 5. Phân bổ nghèo theo địa lý cuối thập kỷ 90 . 10 Hình 6. Tỷ lệ nghèo đói của các dân tộc khác nhau, 1993-2002 . 11 Hình 7. Cách biệt nghèo đói theo các dân tộc khác nhau 11 Hình 8. Đầu tư nông nghiệp theo các thành phần kinh tế 1999-2002 20 Hình 9. Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam . 20 Hình 10. Tốc độ phát triển thương mại nông nghiệp đã chậm lại và đang giảm xuống khi tỉ lệ đóng góp của ngành được tính vào 21 HỘP Hộp 1. Kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn 2001-05 và các mục tiêu sản xuất 4

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY