Vận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn trong dạy học bất đẳng thức

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Giả thuyết khoa học . 3 3. Mục đích nghiên cứu . 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu . 4 6. Cấu trúc luận văn . 4 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 6 1.1. Dạy học bằng các hoạt động khám phá có hướng dẫn . 6 1.1.1. Khái quát . 6 1.1.2. Tổ chức các hoạt động học tập khám phá . 7 1.1.3. Điều kiện thực hiện . 8 1.2. Các hoạt động và hoạt động thành phần 9 1.2.1. Khái quát . 9 1.2.2. Phát hiện những hoạt động tương thích với nội dung . 12 1.2.3. Phân tích các hoạt động thành các hoạt động thành phần . 13 1.2.4. Lựa chọn hoạt động dựa vào mục đích . 14 1.3. Các quy trình giải một bài toán theo bốn bước của Polya . 15 1.4. Thực tiễn việc dạy học nội dung bất đẳng thức ở trường phổ thông . 20 Kết luận chương 1 . 22 Chương 2. VẬN DỤNG PHưƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÁM PHÁ CÓ HưỚNG DẪN TRONG DẠY HỌC BẤT ĐẲNG THỨC Ở TRưỜNG THPT 23 2.1. Khám phá vận dụng bất đẳng thức đã biết . 23 2.2. Khám phá hàm số trong chứng minh bất đẳng thức 34 2.3. Khám phá ẩn phụ trong chứng minh bất đẳng thức . 51 2.4. Khám phá bất đẳng thức theo nhiều phương diện . 64 2.5. Khám phá các sai lầm trong lời giải và sửa chữa 75 Kết luận chương 2 . 84 Chương 3. THỰC NGHIỆM Sư PHẠM 86 3.1. Mục đích, tổ chức, nội dung thực nghiệm sư phạm . 86 3.2.Các giáo án thực nghiệm sư phạm 87 3.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm 103 Kết luận chương 3 . 105 KẾT LUẬN 106 Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY