Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược đoàn kết quốc tế

MỞ ĐẦU Chiến lược đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế là hai nội dung lớn, thống nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh, được hình thành trên một nền tảng vững chắc. Đó là sự tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lênin; là chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế chân chính; là độc lập dân tộc gắn liền bới giải phóng xã hội, giải phóng con người, vương tới chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện trải qua 80 năm, đã giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Một trong những nhân tố tạo nên thắng lợi đó là có đường lối quốc tế đúng đắn, mà cốt lõi là chiến lược đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh. Quá trình hình thành và phát triển chiến lược đoàn kết của Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, gắn liền với các thời kỳ phát triển của Đảng và Cách mạng Việt Nam, gắn liền với tiến trình cách mạng thế giới. Đoàn kết quốc tế cùng với đoàn kết dân tộc thực sự trở thành chiến lược cách mạng và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta, trong bối cảnh mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu với thế giới hiện đại, tạo nên tổng hợp lực lượng để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Cùng với những nỗ lực chủ quan, sự tăng cường, mở rộng đoàn kết, hợp tác với tất cả các nước theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, các bên cùng có lợi, đã tạo cho Việt Nam những nhân tố mới để phát triển. Việt Nam là thành viên trong cộng đồng quốc tế, để tăng cường sức mạnh của mình, một trong những vấn đề quan trọng là phải mở rộng đoàn kết, hợp tác theo tinh thần Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập, phát triển. Để thực hiện được mục đích trên cần có sự đoàn kết thống nhất cao độ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY