Luận Văn Tổng Hợp

Bài 1: Lý thuyết hệ thống

Bài 1: Lý thuyết hệ thống


Hệ thống là tập hợp các phần tử có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại nhau một cách có qui luật để tạo thành một chỉnh thể, từ đó làm xuất hiện những thuộc tính mới gọi là ”tính trồi”, đảm bảo thực hiện những chức năng nhất định. * Các đặc trưng, căn cứ để xác định một hệ thống - Trong ...


Đồ thị hàm số và các bài toán liên quan

Đồ thị hàm số và các bài toán liên quan


A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Tính đơn điệu của hàm số 1.1. Định nghĩa. Cho hàm số f xác định trên K , với K là khoảng, đoạn hay nửa khoảng. Khi đó f đồng biến trên K ( )1 2 1 2 1 2, , ( ) ( )x x K x x f x f x⇔ ∀ ∈ < ⇒ < . f nghịch biến trên K ( )1 2 1 2 1 2, , ( ) ( )x x K x x f x f x⇔ ∀ ∈ < ⇒ > . ...


800 câu hỏi trắc nghiệm đủ các thể loại

800 câu hỏi trắc nghiệm đủ các thể loại


Như các em đã biết “Phương pháp là thầy của các thầy” (Talley Rand), việc nắm vững các phương pháp giải toán, cho phép ta giải nhanh chóng các bài toán phức tạp, đặc biệt là toán hoá học. Mặt khác thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhưng số lượng bài thì rất nhiều, đòi hỏi các em phải nắm v ...


Trắc nghiệm Hóa học - Bộ giáo dục đào tạo

Trắc nghiệm Hóa học - Bộ giáo dục đào tạo


Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là


Đề tài Một số công thức giải nhanh bài tập hóa học hữu cơ và vô cơ

Đề tài Một số công thức giải nhanh bài tập hóa học hữu cơ và vô cơ


Công thức tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X . Hòa tan hết X với HNO3 đặc , nóng ,dư giải phóng khí NO2


Ôn thi môn cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng

Ôn thi môn cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng


Câu 1: Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị csdl là gì? Cho ví dụ minh hoạ Câu 2: Các thành phần của một hệ csdl là gì? Cho ví dụ minh hoạ Câu 3: Mô hình cơ sở dữ liệu ? Cho ví dụ minh hoạ Câu 4: Nêu các khái niệm về quan hệ, lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho ví dụ ...


Thi Toiec chuẩn đầu ra

Thi Toiec chuẩn đầu ra


Thi TOEIC chuẩn đầu ra You are logged in You are here HUNG YEN UNIVERSITY/ ► Đề thi TOEIC chuẩn đầu ra/ ► Quizzes/ ► READING SECTION/ ► Attempt 1 READING SECTION Top of Form JavaScript must be enabled to continue! READING In the Reading test, you will read a variety of texts and answer se ...


Cấu trúc câu trong tiếng Anh đầy đủ từ A - Z

Cấu trúc câu trong tiếng Anh đầy đủ từ A - Z


1. Chủ ngữ (subject). 7 1.1 Danh từ đếm được và không đếm được. 1.2 Quán từ a (an) và the 1.3 Cách sử dụng Other và another. 1.4 Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few 1.5 Sở hữu cách 1.6 Some, any 2. Động từ ( verb) 2.1 Hiện tại (present) 2.1.1 Hiệntại đơn giản (simple present) ...


Đề tài Tài liệu ôn thi môn lý thuyết kinh tế Mác - Bộ tư bản

Đề tài Tài liệu ôn thi môn lý thuyết kinh tế Mác - Bộ tư bản


Câu hỏi: 1. Tuần hoàn tư bản tiền tệ. Nghiên cứu những nội dung cơ bản trình bày để thực hiện chức năng của tuần hoàn tư bản tiền tệ. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn. 2. Tuần hoàn tư bản sản xuất. Nghiên cứu những nội dung cơ bản trình bày để thực hiện chức năng của tuần hoàn tư bản sản xuất. Ý nghĩa ...


Tài liệu ôn thi môn Quản lý nhà nước về kinh tế

Tài liệu ôn thi môn Quản lý nhà nước về kinh tế


Câu 1: Nhà nước là gì? Nhà nước ra đời từ các nguyên nhân nào? Nguyên nhân nào cơ bản nhất? Vì sao? Câu 2. Thể chế hành chính Câu 3: Quản lý nhà nước đối với xã hội là gì? Có những đặc điểm gì? Câu 4: Thiết chế Nhà nước là gì? Nó bao gồm những nội dung nào? Nội dung nào quan trọng nhất?Vì sao? C ...


Chuyên đề Kỹ năng thương lượng - Tài liệu phục vụ rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên thiết thòi trường đại học An Giang

Chuyên đề Kỹ năng thương lượng - Tài liệu phục vụ rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên thiết thòi trường đại học An Giang


Nếu như, những cuộc thương lượng trong gia đình, giữa bạn bè với nhau.với những yêu cầu không qua cao và không nhất thiết phải lập một kế hoạc trước cho quá trình thương lượng thì ngược lại, các cuộc thương lượng trong kinh doanh, trong công việc yêu cầu đạt được là rất cao, đòi hỏi người tiến hành ...


Đề tài Hướng dấn làm robocon

Đề tài Hướng dấn làm robocon


Chương 1: Điều khiển DC Motor 1.1 Giới thiệu hoạt động DC motor 1.2 Điều khiển hướng chuyển động dùng mạch cầu H 1.3 Điều khiển DC motor dòng nhỏ (1A) dùng L293B 1.4 Điều khiển DC motor dòng lớn (2A) dùng L298 1.5 Điều khiển tốc độ DC Motor dùng chỉnh độ rộng xung (Pulse Width Modulation -PWM) 1.6 P ...


Đề tài Hardware của soccer robot

Đề tài Hardware của soccer robot


Soccer robot bao goàm CPU MR188 board, board ñieàu khieån ñoäng cô, RF(voâ tuyeán) module.Ñeå taêng söï hoaït ñoäng cuûa robot, boä ñieàu khieån CPLD ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån ñoä roäng xung PWM ñoäng cô vaø caùc tín hieäu encoder.CPLD laø phöông tieän trôï giuùp cho vieäc laäp trình ñieàu kh ...


Mô hình thiết kế Robot NT

Mô hình thiết kế Robot NT


Đây là dòng Robot mới được thiết kế dành riêng cho thi đấu Robocon . Mà sắp tới là cuộc thi Robocon Việt Nam 2007 .Đây là dòng Robot mới với khả năng hoạt động gần như tự động và xem như là “thông minh” nhờ các giải thuật AI được nhúng vào .Cũng như khả năng tái sử dụng ,chạy được trên nhiều loại Vi ...


Đáp án môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Đáp án môn chủ nghĩa xã hội khoa học


Câu 1. Trình bày tóm tắt lịch sử tư tưởng XHCN trước Mác. Hãy so sánh và làm rõ sự khác nhau về chất giữa CNXH không tưởng và CNXH khoa tưởng. CÂU2: Vì sao nói tư tưởng XHCN trước mác là XHCN không tưởng? Làm rõ sự khác nhau cơ bản giữa CNXH khoa học và CNXH không tưởng Câu 3. Phân tích giá trị củ ...


Câu hỏi lý thuyết dân số

Câu hỏi lý thuyết dân số


Câu 1: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh, có liên hệ với điều kiện ở Việt Nam? Câu 2: Phân tích ảnh hưởng của giáo dục y tế đến quá trình dân số. Liên hệ với nước ta Câu 3: Trình bầy những hậu quả quá trình phát triển dân số nhanh chóng ở Việt Nam Câu 4: Giải thích vì sao mỗi gia đình ...


Câu hỏi ôn tập địa lý kinh tế Việt Nam

Câu hỏi ôn tập địa lý kinh tế Việt Nam


Câu hỏi ôn tập địa lý kinh tế Việt Nam Câu 1: Địa lý kinh tế nói chung và địa lý kinh tế Việt Nam nói riêng nghiên cứu cái gì, để làm gì và bằng những phương pháp nào ? Câu 2: Hãy trình bầy những đặc điểm và xu hướng hiện đại của nền kinh tế thế giới. Nêu ví dụ để chứng tỏ rằng quá trình toà ...


Tài liệu ôn thi Kế toán – kiểm toán ngân hàng

Tài liệu ôn thi Kế toán – kiểm toán ngân hàng


Tài liệu ôn thi Kế toán – kiểm toán ngân hàng Chương 1 Khái nịêm – bản chất kiểm toán. Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ Chương 3 Một số khái niệm trong kiểm toán Chương 4 Phương pháp và quy trình kiểm toán Chương 5 Kiểm toán ngân hàng Chương 6 Kiểm toán nghiệp vụ tín dụng Chuyên đề kế toá ...


Câu hỏi ôn tập môn kinh tế môi trường

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế môi trường


Bộ môn kinh tế và quản lý Môi trường câu hỏi ôn tập môn kinh tế môi trường Câu hỏi 1: Trình bầy đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế môi trường. Câu hỏi 2: Trình bầy các khái niệm: môi trường, môi trường sống, môi trường sống của con người và hệ sinh thái. Giữa các khái ...


Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô


Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô Đúng/Sai/Giải thích 1- Cho biết những câu bình luận sau đây: Việc chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng mà không tăng thuế có thể dẫn đến GNP cao hơn và giá cả thấp hơn. 2- Khi tính tổng sản phẩm quốc dân thì không được (+) khoản chi tiêu cho tiêu dùng và chê ...