Luận Văn Tổng Hợp

Mức độ biểu hiện stress của sinh viên trường đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Mức độ biểu hiện stress của sinh viên trường đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng


MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN STRESS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP-ĐHĐN STUDENTS’ S THE EXPRESSING RATE OF STRESS IN EDUCATION UNIVERSITY OF DA NANG SVTH: Võ Hoàng Anh, Vũ Ngọc Duy, Nguyễn Thị Mỹ Trang Lớp: 07CTL, Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kim Xuân Khoa Tâm Lý – Giá ...


Đề tài Ứng dụng mô hình chấp nhận công nghệ trong nghiên cứu Ebanking ở Việt Nam

Đề tài Ứng dụng mô hình chấp nhận công nghệ trong nghiên cứu Ebanking ở Việt Nam


ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ TRONG NGHIÊN CỨU EBANKING Ở VIỆT NAM APPLICATION OF THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL FOR EBANKING RESEARCH IN VIETNAM SVTH: TRưƠNG THỊ VÂN ANH Lớp 30 K01.2 – Khoa Thương mại Du lịchg Đại học kinh tế GVHD: THS. LÊ VĂN HUY Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đạ ...


Hướng dẫn kiếm tiền tại nhà dễ dàng

Hướng dẫn kiếm tiền tại nhà dễ dàng


Sau đó, chọn nút REGISTER. Sau khi đăng ký ,bạn sẽ nhận được mail gửi cho bạn Confirm code. Làm theo hướng dẫn và hoàn tất đăng ký.


Tiểu luận Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Tiểu luận Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội


Tiểu luận quản lý nhà nước PhÇn më ®ÇuC«ng t¸c B¶o hiÓm x· héi lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, võa mang tÝnh x· héi, tÝnh nh©n v¨n, nh»m æn ®Þnh t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ, an sinh x· héi cho hµng triÖu ng­êi lao ®éng. V× vËy ngay sau khi giµnh ®­îc chÝnh quyÒn (9/1945) §¶ng vµ Nhµ ...


Đề tài Sách học luật giao thông đường bộ dùng học thi lấy bằng lái xe các hạng

Đề tài Sách học luật giao thông đường bộ dùng học thi lấy bằng lái xe các hạng


Không dừng xe ởvạch dừng quy định, bịtrừ5 điểm 2. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định định (A>500mm), bịtrừ5 điểm 3. Dừng xe quávạch dừng quy định, bịtrừ5 điểm 4. Lái xe lên vỉa hè, bịtruất quyền thi; 5. Xửlý tình huống không hợp lý, gây tai nạn, bịtruất quyền thi; 6. Xe bịchết máy, cứmỗi ...


Đề thi trắc nghiệm môn Vật lý

Đề thi trắc nghiệm môn Vật lý


Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trởthuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây là sai A. Hiệu điện thếtức thời ởhai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thếtức thời ởhai đầu điện trở R. B. ...


Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giao dịch - Môi giới chứng khoán

Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giao dịch - Môi giới chứng khoán


(Bản scan) Các loại niêm yết sau đây mang tính chất sát nhập và thâu tóm Công ty: a. Niêm yết lần đầu b. Niêm yết bổ sung c. Thay đổi niêm yết d. Niêm yết lại e. Niêm yết cửa sau


1000 câu tốt nghiệp Hóa

1000 câu tốt nghiệp Hóa


Cho các chất sau: (1) HO-CH2-CH2OH (2) HO-CH2-CH2-CH2OH (3) HOCH2-CHOH-CH2OH (4) C2H5-O-C2H5 (5) CH3CHO. Những chất tác dụng được với Natri là. A. 1, 2 và 3. B. 3, 5 và 2. C. 4, 5 và 3. D. 4, 1 và 3. . Đun nóng một rượu X với H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy n ...


Đề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kê

Đề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kê


1.Trong suốt thời kì lạm phát: a/ Tốc độ tăng GDP danh nghĩa bằng với tốc độ tăng GDP thực. b/ Tốc độ tăng GDP danh nghĩa lớn hơn với tốc độ tăng GDP thực. c/ Tốc độ tăng GDP danh nghĩa nhỏ hơn với tốc độ tăng GDP thực. d/ Không thể xác định mối liên hệ giữa GDP danh nghĩa và GDP thực. 2.Định l ...


Câu hỏi ôn thi rung chuông vàng

Câu hỏi ôn thi rung chuông vàng


Nơi nào nóng nhất trên trái đất? El Azizia ở Libya. 2. Nơi lạnh nhất trên thế giới? Ở rất xa, nhiệt độ thấp nhất từng đo được trên trái đất là -89 độ C ở Vostok, Nam Cực, vào ngày 21/7/1983. 3. Cái gì tạo nên sấm sét? Nếu bạn đoán rằng "tia chớp" thì cũng xin bái phục. Nhưng có một câu trả lời sá ...


Đề thi toeic - Môn tiếng Anh

Đề thi toeic - Môn tiếng Anh


1. Although the solution seemed obvious to nearly everyone, Mr. Talbat refused to ------- to the advice of his subordinates. (A) listen (B) listening (C) listened (D) listens 2. Mr. Egri decided to hire an outside consultant to ------- a customer satisfaction survey. (A) comply (B) conduct ...


Đề tài Những bí quyết tạo sức hút để thành công trong Thương mại và Quản trị

Đề tài Những bí quyết tạo sức hút để thành công trong Thương mại và Quản trị


Tôi không được phép sống một giây phút nào dưới mức tiềm năng vô hạn của mình. Tôi sinh ra để thành công và giúp cho người khác thành công Tôi luôn suy nghĩ tích cực, gặp gỡ những người tích cực và lan truyền sự tích cực đến với mọi người tôi gặp gỡ. Tôi là một người thành công. Không gì có thể ...


Tổng hợp Bài tập và bài giải Kinh tế Vi mô

Tổng hợp Bài tập và bài giải Kinh tế Vi mô


Khi lượng cung vàng tăng thêm một đơn vị (với lượng cung bạc không đổi) thì giá vàng giảm thêm 1.09 và giá bạc đến lúc nào đó giá bạc sẽ giảm thêm 0.2 đơn vị (cân bằng được xác lập). Ngược lại, khi cung vàng giảm 1 đơn vị (với lượng cung bạc không đổi) thì giá vàng tăng thêm 1.09 đơn vị và gía bạc đ ...


Tài liệu ôn thi kinh tế phát triển

Tài liệu ôn thi kinh tế phát triển


Đây là toàn bộ các tài liệu mình tập hợp lúc ôn thi. Gửi các bạn tham khảo nhé 1. Môi trường đầu tư nào cho nguồn tài chính nước ngoài tại Việt Nam? 2. Mô hình EB-IB, là một mô hình kinh tế vĩ mô được sử dụng phổ biến nhằm giải thích và giúp đưa ra chính sách kinh tế giải quyết trục trặc ở các nước ...


Tài liệu ôn thi kinh tế học

Tài liệu ôn thi kinh tế học


Coâng ngheä saûn xuaát Saûn xuaát vôùi moät ñaàu vaøo bieán ñoåi Saûn xuaát vôùi hai ñaàu vaøo bieán ñoåi Hieäu suaát theo quy moâ


Tài liệu ôn thi môn Luật kinh tế

Tài liệu ôn thi môn Luật kinh tế


Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tà i liệu giao dịch giữ a caác bên kí kết về việc thực hiện công việc sản xuất kinh doanh, trao đổi hà ng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận khác coi mục đích kinh doanh với sự qui định rõ rà ng quyền và nghĩa vụ mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch c ...


Ôn thi môn tài chính doanh nghiệp

Ôn thi môn tài chính doanh nghiệp


Cho biết các thông tin về tình hình tài chính một công ty Sao Việt ngày 1/1/2008 như sau: 6. Tổng vốn góp là 500 triệu đồng, 7. Tài sản cố định 250 triệu đồng, 8. Hàng tồn kho 270 triệu đồng, 9. Vay ngắn hạn ngân hàng 180 triệu đồng. 10. Tiền và các khoản tương đương tiền 160 triệu đồng. Cho ...


Đề tài Tài liệu ôn thi cao học kinh tế: Môn Kinh tế vĩ mô và vĩ mô năm 2010

Đề tài Tài liệu ôn thi cao học kinh tế: Môn Kinh tế vĩ mô và vĩ mô năm 2010


Câu 1 : GDP danh nghĩa năm 1997 là 6000 tỷ . GDP danh nghĩa năm 1998 là 6500 tỷ . Chỉ số giá năm 1997 là 120. Chỉ số giá năm 1998 là 125 . Tỷ lệ tăng trưởng năm 1998 là : a. 8,33 % b. 4% c. 4,5% d. 10% Câu 2 : Khi nền kinh tế đang có lạm phát cao nên: a. Giảm lượng cung tiền , tăng lãi suất ...


Đề tài Tình hình thế giới và trong nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tác động đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam?

Đề tài Tình hình thế giới và trong nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tác động đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam?


Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản độc quyền làm cho đời sống của nhân dân vô cùng cực khổ -> mâu thuẫn gay gắt giữa dân tộc thuộc địa và chủ nghĩa thực dân, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa. Kể từ khi chủ nghĩa Mac-Lênin được truyền bá vào Việt Nam, phong tr ...


Nội dung ôn thi tốt nghiệp và ngân hàng để thi tin học

Nội dung ôn thi tốt nghiệp và ngân hàng để thi tin học


Bộ vi xử lý Intel 80486DX2 trong PGA bằng đồ gốmCPU viết tắt của chữ Central Processing Unit (tiếng Anh), tạm dịch là đơn vị xử lí trung tâm. CPU có thể được xem như não bộ, một trong những phần tử cốt lõi nhất của máy vi tính. Nhiệm vụ chính của CPU là xử lý các chương trình vi tính và dữ kiện. CPU ...