Luận Văn Tổng Hợp

Chuyên đề 15 - Kỹ năng thiết kế công việc

Chuyên đề 15 - Kỹ năng thiết kế công việc


Sau khi xác định được một cách chắc chắn các nguồn lực thực tế có thể huy động, khẳng định chắc chắn việc cần làm và mục tiêu cần đạt tới, một việc rất quan trọng trong khâu thiết kế công việc không thể không tién hành đó là cần xác định các tiêu chí dùng để đánh giá kết quả thực hiện việc cần làm. ...


Chuyên đề 16: Kỹ năng giao tiếp trong quản lý hành chính nhà nước

Chuyên đề 16: Kỹ năng giao tiếp trong quản lý hành chính nhà nước


1. Tổng quan về giao tiếp 2. Giao tiếp trong tổ chức 3. Nhà quản lý giao tiếp với cử toạ 4. Kỹ năng và kỹ xảo trong giao tiếp


Chuyên đề 17 - Chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam

Chuyên đề 17 - Chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam


Một số vấn đề có tính khái niệm Khái quát chủ trương, định hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước qua các thời kỳ Cơ sở pháp lý Các kết quả đạt được Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 Một số kiến nghị


Chuyên đề 17 - Chiến lược phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ điện tử tại Quảng Bình

Chuyên đề 17 - Chiến lược phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ điện tử tại Quảng Bình


Khái quát qua các thời kỳ: Giai đoạn từ năm 2005 về trước Giai đoạn 2006-2010 Giai đoạn 2011-2015 Mức độ phát triển Các ứng dụng tiền đề Xây dựng Chính phủ điện tử tại Quảng Bình Quản lý nhà nước CNTT


Chuyên đề 18 - Quản lý nhà nước về Kinh tế

Chuyên đề 18 - Quản lý nhà nước về Kinh tế


Nền kinh tế quốc dân là không gian kinh tế – xã hội, trong đó các chủ thể cùng tìm kiếm và xác lập: sở hữu, vai trò, vị thế và sự ảnh hưởng của mình đối với các nguồn lực trên thị trường Khi tham gia vào hoạt động KT của một đất nước, 4 chủ thể này đều được xác định tư cách pháp nhân bởi pháp luật, ...


Chuyên đề 20 - Quản lý nhà nước về đô thị

Chuyên đề 20 - Quản lý nhà nước về đô thị


Quản lý Nhà nướ cvề đô thị „ Một số khái niệm „ Phân loại, phân cấp quản lý đôthịởViệtNam „ Đôthị hóa và những vấnđề đôthịởViệtNam „ Định hướng và mộtsốchính sách phát triểnvàquảnlýđôthị „ Mộtsốnội dung chủyếuvềquản lý nhà nướcvềđôthị „ Quản lý quy hoạch xây dựng và kiếntrúcđôthị „ Quản lý nh ...


Chuyên đề 22 - Tổng quan các vấn đề xã hội và chính sách xã hội

Chuyên đề 22 - Tổng quan các vấn đề xã hội và chính sách xã hội


Trong các quan hệ xã hội thường xuyên diễn ra những mâu thuẫn, xuất hiện những vấn đề có ảnh hưởng, tác động hoặc đe doạ đến sự phát triển bình thường của con người và cộng đồng dân cư như chất lượng cuộc sống của họ. Những vấn đề đó được gọi là các vấn đề xã hội. Đ Trong các vấn đề xã hội thì từng ...


Chuyên đề 23 - Quản lý nhà nước về lao động - việc làm, tiền lương - bảo trợ xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Chuyên đề 23 - Quản lý nhà nước về lao động - việc làm, tiền lương - bảo trợ xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình


ã Lao động và việc làm ã Nhận thức và ý nghĩa của Lao động – việc làm trong xu thế mới ã Lao động và việc làm gắn bó với nhau bởi vì lực lượng lao động gồm người có việc làm và người không có việc làm. Dân số nước ta tăng nhanh, nên sức ép về việc làm ngày càng tăng và bức bách. ã Để quản lý lao ...


Chuyên đề 24 Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục và y tế

Chuyên đề 24 Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục và y tế


ĐẶC TRƯNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA NHỮNG THÁCH THỨC CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


Chuyên đề 25 Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường

Chuyên đề 25 Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường


Vai trò động lực của KH-CN đối với quá trình tăng trưởng KT-XH ã Biến đổi cơ sở vật chất kỹ thuật của nền sản xuất xã hội ã Đẩy nhanh quá trình tăng trưởng kinh tế ã Thay đổi cơ cấu kinh tế ã Những biến đổi về xã hội và con người.


Chuyên đề 28 Quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư

Chuyên đề 28 Quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư


TS. Nguyễn Bá Ân - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Kết cấu của Chiến lược Tình hình trong nước và bối cảnh quốc tế. Tình hình đất nước Bối cảnh quốc tế Quan điểm Mục tiêu chiến lược và khâu đột phá Mục tiêu tổng quát Mục tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường Đột phá chi ...


Chuyên đề - 1 Hệ thống chính trị

Chuyên đề - 1 Hệ thống chính trị


1. K/n: HTCT ở nước ta hiện nay là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ bao gồm: ĐCSVN, Nhà nước CHXHCNVN, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Bản chất của HTCT - Bản chất giai cấp của hệ thống XHCN thể hiện bản chất của ...


Chuyên đề 2 - Hệ thống cơ quan nhà nước

Chuyên đề 2 - Hệ thống cơ quan nhà nước


Hệ thống các cơ quan nhà nước Là hệ thống các cơ quan được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ và chức năng của Nhà nước. II. Các loại cơ quan nhà nước 1. Cơ quan quyền lực nhà nước - Quốc hội là cơ quan quyền lực cao ...


Câu hỏi ôn tập Phần 1 - Chuyên viên chính

Câu hỏi ôn tập Phần 1 - Chuyên viên chính


Câu 1: Quyền lực chính trị là gì? Tại sao nói quyền lực nhà nước là loại hình quyền lực quan trọng nhất trong quyền lực chính trị? Câu 2: ANh/chị hãy phân tochs vai trò của Đảng Cộng sản Việt Namtrong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay Câu 3: Anh/ chị hãy trình bày cấu trúc của hệ thống chính t ...


Phần 1 - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Phần 1 - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa


Câu hỏi : Điều 2 Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định:" Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" anh, chị hãy lý giải: - Nhà nước pháp quyền là gì? so sánh các đặc trưng của nhà nước pháp quyền nói chu ...


Phần 1 - Mô hình tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước ta theo quy định của Hiến pháp năm 1992

Phần 1 - Mô hình tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước ta theo quy định của Hiến pháp năm 1992


Câu hỏi : Trình bày mô hình tổ chức hoạt động của bộ máy nhà n¬ớc ta theo quy định của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Theo anh, chị để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cần có những giải pháp nào? Trả lời Bộ máy Nhà n¬ước Cộng hoà xã hội chủ ngh ...


Phần 1 - Nguyên tắc quyền lực Nhà nước thống nhất

Phần 1 - Nguyên tắc quyền lực Nhà nước thống nhất


Câu hỏi: Trình bày nguyên tắc quyền lực NN là thống nhất, có sự phân công phôí hợp giữa các CQNN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nguyên tắc này được thể hiện trong HP năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) như thế nào? Trả lời: Điều 2 HP năm 1992 ( đã được sửa đổi, bổ su ...


Phần 1 - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Phần 1 - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân


Câu hỏi: Điều 2 Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định:" Nhà nước Cộng hoà XHCNVN là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" anh, chị hãy lý giải: Thế nào là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân Trả lời: Điều 2 HP năm 1992 ( đã được sửa ...


Phần 1 - Nguyên tắc quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân

Phần 1 - Nguyên tắc quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân


Câu hỏi: Nguyên tắc quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân được hiểu như thế nào? liên hệ với thực tế địa phương, ngành nơi anh (chị) công tác. Trả lời: Nguyên tắc này được quy định tại các Điều 2, 6, 7, 11, 53 của HP năm 1992, thể hiện sâu đậm tính nhân dân của NN Cộng hoà XHCN VN. Việc thực hiện t ...


Phần 1 - Khái niệm, đặc điểm, chức năng của Cơ quan hành chính nhà nước

Phần 1 - Khái niệm, đặc điểm, chức năng của Cơ quan hành chính nhà nước


Câu hỏi: Phân tích khái niệm, đặc điểm, chức năng của CQHCNN? Theo anh, chị để nâng cao năng lực của CQHCNN cần áp dụng những giải pháp nào? Trả lời: 1) Khái niệm CQHCNN là một bộ phận của CQNN được NN thành lập, trao quyền, bảo đảm các điều kiện, phương tiện để thực hiện chức năng chủ yếu là QLN ...