Tóm tắt luận án Xác lập mô hình tổ chức cho hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong xu thế hội nhập

Nh ng hạn chế c bản c a uận án mà tác giả nghi n c u : Tuy đạt được một s các kết uả nghi n c u trình bày trong nội dung công trình c a mình song tác giả nhận thấy uận án c a mình vẫn c n một s các hạn chế c bản sau đ y : 1) Vấn đ nghi n c u c a tác giả à một vấn đ tư ng đ i rộng kết hợp cả 2 g c độ i n uan đến uản tr và ki m toán gi a vĩ mô và vi mô. Trong đ vấn đ uản tr được ác đ nh àm c s n n tảng đ giải uyết hoạt động KTĐL và vấn đ v mô hình t ch c hoạt động KTĐL cấp độ vĩ mô àm n n đ cải tiến hoạt động cấp độ vi mô. Chính vì m c đích nghi n c u này mà tác giả chưa c đi u kiện tiến hành nghi n c u s u h n n a các nguy n nh n c a từng yếu t c a mô hình c ảnh hư ng đến chất ượng và hiệu uả hoạt động KTĐL. Ví d nghi n c u v tỷ ệ v n g p c a các thành vi n trong ban giám đ c c cấu t ch c bộ máy uản tr nội bộ s u b n trong m c giá phí áp d ng cho từng cuộc ki m toán uy chế đ i ngộ chính sách đ i với nh n vi n c .ảnh hư ng đến chất ượng và hiệu uả hoạt động KTĐL. 2) Quy mô v mẫu chọn đ tiến hành phỏng vấn đi u tra c n chưa nhi u phạm vi đi u tra ch yếu được th c hiện tại các DNKT được thành ập dưới hình th c công ty TNHH và ch yếu tr n một s đ a bàn các thành ph ớn như Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hà Nội ch chưa c đi u kiện m rộng đa dạng đ i với tất cả các oại hình s h u c a các doanh nghiệp ki m toán hiện nay và trong các t nh thành ph khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY