Tóm tắt luận án Pháp luật về mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam

1. Mua bán doanh nghiệp là một hoạt động đầu tư xuất hiện ở Mỹ từ đầu thế kỷ XX và đến nay đã phát triển trên phạm vi toàn cầu. Mua bán doanh nghiệp có tác động khác nhau tới nền kinh tế- xã hội. Một mặt, mua bán doanh nghiệp điều tiết nguồn vốn kinh doanh diễn ra hợp lý, hiệu quả hơn. Mặt khác, mua bán doanh nghiệp ngày càng diễn ra dưới các hình thức đa dạng phức tạp, có thể gây hạn chế cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, pháp luật điều chỉnh mua bán doanh nghiệp ở các quốc gia chủ yếu nhằm kiểm soát mua bán doanh nghiệp dưới giác độ điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh. Bên cạnh đó, các quy định pháp luật về doanh nghiệp, dân sự, thương mại là khung khổ pháp lý ghi nhận quyền tự do mua bán doanh nghiệp của các nhà đầu tư được diễn ra trên thị trường một cách lành mạnh, hiệu quả, minh bạch, khả thi. 2. Hình thức mua bán doanh nghiệp rất đa dạng, bao gồm: hình thức mua lại tài sản để kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp đã bán tài sản; mua nợ của doanh nghiệp để chuyển thành vốn của chủ sở hữu; chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chi phối của chủ sở hữu doanh nghiệp. Ở Việt Nam, dưới giác độ pháp lý, mua bán doanh nghiệp được hiểu theo nghĩa hẹp hơn. Mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam được hiểu là một hoạt động nhằm thay đổi quyền sở hữu doanh nghiệp để tham gia quản trị và có thể kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mục tiêu. Hình 26 thức mua bán doanh nghiệ p bao gồm: mua bán toàn bộ vốn đầu tư, toàn bộ vốn điều lệ, toàn bộ phần vốn góp, cổ phần hoặc mua phần vốn góp, cổ phần chi phối để có thể kiểm soát hoạt động của doanh nghiệ p mục tiê u. 3. Pháp luật về mua bán doanh nghiệp có thể hiểu theo nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp, tuy nhiên sự phân định này chỉ có tính chất tương đối. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, tác giả phân tích các nội dung chủ yếu của hoạt động mua bán doanh nghiệp được pháp luật điều chỉnh bao gồm: quy định về chủ thể mua bán doanh nghiệp; quy định về đối tượng mua bán doanh nghiệp; quy định về hợp đồng mua bán doanh nghiệp; quy định về thủ tục mua bán doanh nghiệp; kiểm soát mua bán doanh nghiệp theo quy định của pháp luật cạnh tranh. 4. Thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về mua bán doanh nghiệp đang bộc lộ nhiều bất cập như chưa có quy định cụ thể về chủ thể có quyền mua doanh nghiệp không thuộc sở hữu 100% vốn của nhà nước; nội hàm khái niệm nhà đầu tư nước ngoài và vận dụng quy định pháp luật về thủ tục mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài được hiểu và thực thi khác nhau; tiêu chí về kiểm soát mua bán doanh nghiệp chưa khả thi Thực trạng đó đã ảnh hưởng đến việc thu hút hoạt động mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam và đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật về mua bán doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY