[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu phân lập và chuyển gen liên quan đến tính chịu hạn vào giống lúa ở Việt Nam

1. Luận án đã phân lập đƣợc trình tự mã hóa OsDREB1A từ DNA tổng số giống Cƣờm dạng và cDNA của giống Mộc Tuyền và trình tự mã hóa OsDREB2A từ cDNA giống Cƣờm dạng. Đã nhân dòng thành công hai trình tự mã hóa riêng rẽ vào vector pUC19. Kết quả giải trình tự sau đó cho thấy hai trình tự mã hóa nhân tố phiên mã của hai giống lúa Việt Nam có trình tự và kích thƣớc (720 bp và 825 bp) tƣơng đồng với hai gen tƣơng ứng trong ngân hàng gen thế giới là OsDREB1A (AF300970) và OsDREB2A (AM495895) của giống Nipponbare. Hai trình tự này sau đó đã đƣợc đƣa thành công một cách riêng rẽ vào hai hệ vector pBIG/Ubi (promoter Ubiquitine - nguốc gốc từ ngô, là promoter biểu hiện liên tục) và pBIG/Lip (promoter Lip9 - nguồn gốc từ lúa, là promoter cảm ứng hạn) để tạo 04 vector biểu hiện (binary vector): Ubi:OsDREB1A, Ubi:OsDREB2A, Lip9:OsDREB1A và Lip9:OsDREB2A làm vật liệu phục vụ công tác tạo giống cây trồng chịu hạn theo định hƣớng chuyển gen.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY