Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân theo pháp luật hiện hành – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện

A.PHẦN MỞ ĐẦU: Tòa án nhân dân (TAND) là một trong bốn hệ thống cơ quan trong bộ máy nhà nước, là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, là nơi biểu hiện tập trung quyền tư pháp. Thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Việc tìm hiểu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân theo pháp luật hiện hành là rất cần thiết. Bài viết dưới dây xin trình bày về Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân theo pháp luật hiện hành – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện. B.PHẦN NỘI DUNG: I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH: 1.Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân (TAND) theo quy định của Hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung 2001 và các văn bản pháp luật liên quan: Trên cơ sở kế thừa những yếu tố tích cực hợp lý về tổ chức và hoạt động của TAND đã được quy định trong các bản hiến pháp 1946, 1959, 1980 và xuất phát từ thực tiễn của đất nước Hiến pháp 1992 đã quy định một số nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của TAND trong đó có những điểm đổi mới rất rõ nét. Trên cơ sở những quy định của Hiến pháp 1992, Quốc hội đã ban hành Luật tổ chức TAND 1992, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Tổ chức TAQS, Pháp lệnh về Thẩm phán và hội thẩm TAND. Theo quy định tại điều 127 Hiến pháp 1992 và Điều 2 Luật tổ chức TAND 1992 thì TAND được xác định là cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam. Hệ thống Tòa án theo quy định của Hiến pháp 1992 và Luật tổ chức TAND 1992 bao gồm TANDTC, các TAND địa phương, các TAQS và các Tòa án khác theo luật định, trong trường hợp đặc biệt Quốc hội có thể thành lập Tòa án đặc biệt. Hiến pháp 1992 tiếp tục kế thừa 1 số nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của ngành Tòa án như: Việc xét xử ở các TAND phải có hội thẩm tham gia; Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán; khi xét xử TAND độc lập và chỉ tuân theo pháp luật .thì nguyên tắc bầu Thẩm phán theo quy định trong các Hiến pháp 1959, 1980 được thay thế bằng nguyên tắc bổ nhiệm Thẩm phán. Như vậy, so với các bản Hiến pháp trước, có thể thấy, hệ thống cơ quan Tòa án vẫn được giữ nguyên như cũ nhưng điểm khác biệt là Hiến pháp 1992 quy định khả năng thành lập them các Tòa án khác. Điều này bảo đảm khả năng thành

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY