Tính toán thiết kế hệ thống Xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Giấy An Bình

Tính toán thiết kế hệ thống XLNT Công Ty Cổ Phần Giấy An Bình (Hệ thống SX mới) 51 GVHD: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC CẢNH SVTH : NGÔ THỊ KIM HUỆ MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1 1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 2 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY. ĐẶC TÍNH CỦA NƯỚC THẢI NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY. ĐỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY. 3 2.1 VÀI NÉT VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY 3 2.2 TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY 5 2.2.2 Khí thải 6 2.2.3 Nước thải 7 2.3 ĐẶC TÍNH CỦA NƯỚC THẢI NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY 7 2.4 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU NƯỚC THẢI CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY 9 2.4.1 Ap dụng biện pháp sản xuất sạch hơn 9 2.4.2 Các biện pháp khác 10 2.5 VẤN ĐỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY VIỆT NAM 11 CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, HIỆN TRẠNG VÀ NGUỒN GỐC Ô NHIỄM CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT GIẤY AN BÌNH 14 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT GIẤY AN BÌNH 14 3.2 NHU CẦU NGUYÊN LIỆU, SẢN PHẨM, THỊ TRƯỜNG 15 3.3 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY CỦA CÔNG TY 16 3.3.1 Dây chuyền công nghệ 16 3.3.1.2 Dây chuyền công nghệ sản xuất giấy bao bì của công ty 18 3.4. THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC THẢI 19 CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI ÁP DỤNG CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY HIỆN NAY. 20 4.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 20 4.1.1 Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý 20 4.1.1.1 Song chắn rác 20 4.1.1.2 Lưới lọc 21 4.1.1.3 Các loại bể lắng 21 4.1.1.4 Bể điều hòa 23 4.1.1.5 Tách dầu mỡ 24 4.1.1.6 Lọc cơ học 24 4.1.2 Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý 25 4.1.2.1 Đông tụ và keo tụ 25 4.1.2.2 Tuyển nổi 26 4.1.2.3 Hấp phụ 33 4.1.2.4 Trao đổi ion 34 4.1.2.5 Các quá trình tách bằng màng 34 4.1.2.6 Các phương pháp điện hóa 34 4.1.3 Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học 34 4.1.3.1 Phương pháp trung hòa 35 4.1.3.2 Phương pháp oxy hóa và khử 35 4.1.4 Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 35 4.1.4.1 Công trình xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên 36 4.1.4.2 Công trình xử lý nhân tạo 37 4.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY HIỆN NAY 41 4.2.1 Phương pháp lắng 41 4.2.2 Phương pháp đông keo tụ hóa học 41 4.2.3 Phương pháp sinh học 41 4.3 MỘT SỐ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY ĐƯỢC ÁP DỤNG HIỆN NAY 42 CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY GIẤY AN BÌNH 46 5.1 CÁC THÔNG SỐ ĐỀ XUẤT TRONG PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY 46 5.2 ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ 47 5.3 THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 48 CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 49 6.1 BỂ THU GOM 49 6.2 SÀN NGHIÊNG THU HỒI BỘT GIẤY 50 6.3 BỂ ĐIỀU HOÀ 53 6.4 HỆ THỐNG TUYỂN NỔI 59 6.5 BỂ AEROTANK 67 6.6 BỂ LẮNG 73 6.7 BỂ NÉN BÙN 80 6.8 MÁY ÉP BÙN 83 CHƯƠNG 7: DỰ TOÁN KINH PHÍ 85 7.1 PHẦN HỆ THỐNG 85 7.1.1 Phần xây dựng 85 7.1.2 Phần thiết bị công nghệ 86 7.2 CHI PHÍ VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG 87 7.2.1 Chi phí điện năng 87 7.2.2 Chi phí nhân công 87 7.2.3 Chi phí hóa chất 88 7.3 GIÁ THÀNH XỬ LÝ MỘT MÉT KHỐI NƯỚC THẢI 88 CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 89 8.1 KẾT LUẬN. 89 8.2 KIẾN NGHỊ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO. I PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: TCVN 5945 - 2005: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp – tiêu chuẩn thải. II PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN V CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ: Để đáp ứng nhu cầu sử dụng giấy ngày càng tăng, các nhà máy, xí nghiệp sản xuất giấy đã xuất hiện nhiều trong những năm gần đây nhất là ở các tỉnh và thành phố lớn. Với thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại đã đem laị hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư, song cũng như các nghành công nghiệp khác bên cạnh lợi nhuận đem lại trước mắt thì vấn đề ô nhiễm môi trường từ ngành công nghiệp này đang làm đau đầu các nhà đầu tư cũng như toàn xã hội. Trong các dòng thải thì nước thải từ ngành công nghiệp này gây ra nhiều vấn đề ô nhiễm đáng quan tâm. Nước thải của các nhà máy sản xuất giấy thường có độ pH trung bình 9-11, hàm lượng BOD5 , COD, SS cao gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. Đặc biệt nước có chứa cả kim loại nặng, lignin (dịch đen), phẩm màu, xút, các chất đa vòng thơm clo hóa là những hợp chất có độc tính sinh thái cao và có nguy cơ gây ung thư, rất khó phân hủy trong môi trường. Để giải quyết ô nhiễm, các nhà máy, xí nghiệp cần phải có hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. Đối với các nhà máy đã có sẵn hệ thống xử lý thì cần phải nâng cấp nhằm đem lại hiệu quả hơn. Cũng như các nhà máy sản xuất giấy khác, nhà máy sản xuất giấy An Bình cần phải có hệ thống xử lý nước thải cho hệ thống sản xuất mới (công suất 180 m3/h) nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nước hiện nay góp phần cải thiện môi trường. 1.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. - Tổng quan về ngành công nghiệp giấy, tổng quan về công ty giấy An Bình. - Dây chuyền công nghệ sản xuất giấy. - Nhu cầu nhiên, nguyên liệu trong sản xuất giấy. - Tác động của ngành công nghiệp giấy đến môi trường - Biện pháp giảm nước thải - Phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm đầu vào của nước thải - Đề xuất phương án xử lý nước thải - Tính toán, thiết hế hệ thống xử lý nước thải - Khai toán kinh phí thực hiện 1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI. Thời gian thực hiện: 01/10/2007 đến 25/10/2007 Với thời gian đó đề tài chỉ xoay quanh những vấn dề chính tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Những vấn đề chính mà đề tài đã nêu ra được: - Thành phần, tính chất của nước thải - Các công nghệ xử lý nước thải công nghiệp nói chung và ngành giấy nói riêng - Đưa ra công nghệ xử lý thích hợp với thành phần, tính chất của nước thải cũng như về mặt địa hình và chi phí xây dựng. - Tính toán các công trình đơn vị 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. - Phương pháp thực tế: Điều ta khảo sát tại nhà máy để tìm hiểu công nghệ sản xuất giấy, nguyên liệu dùng trong sản xuất giấy và lấy mẫu để phân tích hóa lý, vi sinh. - Phương pháp phân tích hóa lý, vi sinh để tìm thông số đầu vào của các chất ô nhiễm. - Phương pháp kế thừa: tham khảo và thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài. - Phương pháp trao đổi ý kiến: trong quá trình thực hiện đề tài đã tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn về vấn đề có liên quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY