Tính toán thiết kế chống sét cho đường dây và TBA 220/110 KV

Mục lục Chương mở đầu: Tình hình giông sét ở Việt Nam Và ảnh hưởng của giông sét đến hệ thống điện: 2 1. Sơ lược về tình hình giông sét ở Việt nam 2 2. ảnh hưởng của giông sét tới hệ thống điện 5 Chương I: Tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho trạm 220/110KV: 1. 1 Khái niệm chung: . .8 1. 2 Các yêu cầu về kỹ thuật: . 9 1. 3 Đặc điểm và kết cấu của cột thu lôi: . 10 1. 4 Trình tự tính toán: . 12 1. 4. 1 Số liệu tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp: 12 1.4. 2 Trình tự tiến hành: . 12 1.5. Tính toán các phương án báo vệ trạm: . 14 1. 5. 1 Tính toán phương án 1: . 15 1. 5. 2 Tính toán phương án 2: . . 18 Chương II: Tính toán nối đất cho trạm biến áp 220/110 KV:. 2. 1 Lời mở đầu. 1 . Nối đất an toàn (bảo vệ): .42 2 . Nối đất chống sét: . 42 3 . Nối đất làm việc: 42 2. 2 Trị số điện trở cho phép của điện trở nối đất: 43 2. 3 Hệ số mùa: . .45 2. 3 .1 Tính toán nối đất tự nhiên: 46 2. 3. 2 Tính điện trở nối đất nhân tạo . 47 2. 3. 3 Tính toán nối đất chống sét cho trạm 50 1 - Dòng điện sét trong hệ thống nối đất: . 50 2 - Dạng sóng tính toán của dòng điện sét: . 51 3 -Tính toán điện trở nối đất nhân tạo theo yêu cầu chống sét: 52. 4 - Tính toán nối đất bổ sung cho trạm . 61 Chương III: Bảo vệ chống sét đường dây 110 KV 67 1-Yêu cầu chung: . 67 2- Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu chống sét của đường dây 3- Tính toán bảo vệ chống sét cho đường dây 110KV: 69 3.1 Tham số của đường dây: .69 3. 2 Các số liệu tính toán khác . . .70 3. 3 Xác định hệ số ngẫu hợp K giữa dây dẫn và dây chống sét: 71 3. 4 Xác định các thông số khi sét đánh vào đường dây 110KV có treo dây chống sét . 73 3.4.1- Số lần sét đánh vòng qua dây chống sét vào dây dẫn: . 74 3.5 Xác định suất cắt đường dây . . 74 3.5.1 Suất cắt của đường dây do sét đánh vòng qua dây chống sét vào dây dẫn: . .74 3. 5. 2 Tính suất cắt của đường dây do sét đánh vào khoảng vượt: 75 3. 5. 3 Tính suất cắt của đường dây do sét đánh vào dây chống sét, ở đỉnh cột hoặc lân cận đỉnh cột: . 82 3. 5. 4 Tính toán điện áp đặt lên cách điện của các pha A, B, C: 85 3. 5. 5 tính toán điện áp đặt lên cách điện của pha A khi các giá trị a,t, và R thay đổi: .88 3. 5. 6 Tính xác suất phóng điện ứng với các trường hợp: . 95 Chương IV: Bảo vệ chống sóng chuyền từ đường dây vàoTBA 220/110KV. 4. 1 Khái niệm chung: . . 101 4. 2 Phương trình truyền sóng trên đường dây: 102 4. 3 Tính toán điện áp trên cách điện của thiết bị khi có sóng. truyền vào trạm bằng phương pháp lập bảng: 103 4.3. 1 Nội dung phương pháp : 103 4.3. 2 Trình tự tính toán: . 109 3.3. 3 Kiểm tra an toàn các thiết bị của trạm: 120 1 - Kiểm tra an toàn máy biến áp: 120 2 - Kiểm tra dòng điện trong chống sét van: . 121 3 - Kiểm tra an toàn cách điện của thanh góp 110: 122 .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY