1. Tổ hợp tải trọng 2. Xử lý số liệu địa chất 3. Choïn chieàu saâu ñaët moùng thoûa ñieàu kieän moùng coïc ñaøi thaáp 4. Choïn kích thöôùc coïc 5. Soá löôïng coïc vaø boá trí coïc 6. Kieåm tra taûi taùc duïng leân coïc 7. Kieåm tra oån ñònh cuûa moùng khoái quy öôùc döôùi muõi coïc 8. Tính luùn nhoùm coïc 9. Kieåm tra xuyeân thuûng ñaøi coïc vaø tính coát theùp ñaøi moùng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY