Tính khoa học và thời sự của luật cán bộ, công chức

Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008 là bước tiến mới trong hoạt động lập pháp ở nước ta. Tính chất chính trị của hoạt động công vụ trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa được xác lập trên cơ sở khoa học, thực tiễn và mang tính thời sự sâu sắc. Đồng thời, Luật cũng đã thể hiện quan điểm, tư tưởng tiến bộ của Đảng, Nhà nước ta về việc đổi mới chính sách cán bộ và công tác quản lý cán bộ, xây dựng chế độ công vụ rõ ràng, minh bạch, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực gắn với chế độ hưởng thụ thoả đáng và công bằng như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã đề ra. A.MỞ ĐẦU B. NỘI DUNG 1. Cách mạng trong nhận thức về một nền công vụ khoa học thống nhất 1.1. Xác định tính chất hoạt động công vụ là một loại hoạt động nhân danh quyền lực nhà nước 1.2. Sự phát triển của hoạt động công vụ trong Luật còn thể hiện ở việc quy phạm hoá các quy tắc ứng xử như đạo đức, văn hoá giao tiếp của cán bộ, công chức 2. Kế thừa và phát triển những quy định pháp luật công chức hiện hành 3. Tác động đa dạng của Luật đến các hoạt động công quyền C.KẾT LUẬN TÀI LIỆU (1)Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. NXB Chính trị quốc gia năm 2006, trang 254; 295;293. (2)Ở các nước phát triển, các quy định về phân loại và ngạch công chức là cơ sở cho việc định vị các loại công chức trên cơ sở công việc của từng cấp: loại việc nào thì tương ứng với loại công chức đó; cơ cấu công chức được xác định từ vị trí việc làm, không có công chức loại cao lại ở vị trí thấp hoặc ngược lại. (3)Tlđd. (4)Tính đến 31/12/2007, cả nước có 216.247 cán bộ, công chức cấp xá hưởng lương từ ngân sách nhà nước (ngoài ra còn có hơn 500.000 người hoạt động bán chuyên trách ở trên 110.000 thôn, làng, bản, ấp được hưởng phụ cấp hoặc khoán phụ cấp hoạt động có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Hiện nay, cả nước có trên 10.000 đơn vị hành chính cấp xã, nếu tăng thêm một biên chế cho mỗi xã thì cả nước sẽ tăng khoảng 10.000 và ngân sách nhà nước hàng năm sẽ phải chi thêm hàng trăm tỷ đồng (theo số liệu báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Cán bộ, công chức số 158/UBTVQH12 ngày 16/10/2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY