Tìm hiểu và đề xuất chiến lược kinh doanh cho chi nhánh viễn thông 5 hà nội - Tổng công ty viễn thông quân đội viettel

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 2 I. Khái niệm chiến lược kinh doanh, hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược 2 1. Chiến lược kinh doanh 2 2. Hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược 2 II. Sự cần thiết của chiến lược kinh doanh 2 III. Quy trình hoạch định và quản trị chiến lược 3 1. Xác định sứ mạng và mục tiêu chiến lược. 3 2. Phân tích môi trường 3 1.1. Môi trường bên ngoài: 3 1.1.1. Môi trường vĩ mô 3 1.1.2. Môi trường ngành 6 2.2. Môi trường bên trong - nội bộ doanh nghiệp 11 2.2.1. Phân tích hoạt động sản xuất 12 2.2.2. Phân tích hoạt động Marketing 13 2.2.3. Phân tích hoạt động tài chính 13 2.2.4. Phân tích hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D 14 2.2.5. Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực 14 3. Xác định và lựa chọn phương án chiến lược 14 4. Triển khai thực hiện chiến lược 15 5. Kiểm tra, điều chỉnh chiến lược 16 IV. Các cấp chiến lược 17 1. Chiến lược cấp công ty 17 2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh- Chiến lược cạnh tranh 17 3. Chiến lược cấp chức năng 17 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CHI NHÁNH VIỄN THÔNG 5 HÀ NỘI 18 I. Giới thiệu chung về công ty 18 1. Lịch sử hình thành và phát triển 18 2. Sứ mạng của công ty 18 3. Các đơn vị kinh doanh chiến lược: 19 4. Kết quả hoạt động kinh doanh 19 II. Chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty. 23 1. Chiến lược cấp công ty 23 2. Chiến lược cạnh tranh 23 3. Đánh giá chiến lược 24 CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC 25 I. Mục tiêu chiến lược của công ty 25 II. Phân tích môi trường kinh doanh 25 1. Môi trường vĩ mô 25 1.1.Môi trường chính trị 25 1.2. Môi trường kinh tế 25 1.3. Môi trường pháp luật 26 1.4. Môi trường văn hoá – Xã hội 27 1.5. Các yếu tố về công nghệ 28 2. Môi trường ngành 29 2.1.Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại ngành 29 2.2.Các đối thủ tiềm ẩn 31 2.3. Áp lực từ phía nhà cung cấp 31 2.4. Áp lực từ khách hàng 32 2.5. Áp lực từ sản phẩm thay thế 32 3.Phân tích nội bộ 33 3.1. Phân tích hoạt động tài chính 33 3.2. Phân tích hoạt động Marketing 33 3.3. Phân tích hoạt động nghiên cứu và phát triển 35 3.4. Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực 35 4. Mô hình phân tích tổng hợp SWOT 37 4.1. Những cơ hội và đe doạ chủ yếu, điểm mạnh và điểm yếu cốt lõi của chi nhánh 37 4.1.1. Điểm mạnh: 37 4.1.2. Điểm yếu: 38 4.1.3. Cơ hội: 38 4.1.4. Thách thức: 38 4.2. Ma trận SWOT 39 III. Xu hướng phát triển quốc tế 39 IV. Xây dựng phương án chiến lược 40 1. Lựa chọn chiến lược 40 2. Nội dung chiến lược 41 PHỤ LỤC 43 KẾT LUẬN 46 Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY