Tìm hiểu các giải pháp xác thực, bảo mật văn bản trong giao dịch điện tử và đề xuất giải pháp để xác thực, bảo mật tài liệu trong giao dịch qua thư điện tử cho Bộ Giao thông vận tải

Tên đề tài: Tìm hiểu các giải pháp xác thực, bảo mật văn bản trong giao dịch điện tử và đề xuất giải pháp để xác thực, bảo mật tài liệu trong giao dịch qua thư điện tử cho Bộ Giao thông vận tải . MỤC LỤC MỤC LỤC1 LỜI CẢM ƠN2 PHẦN I. GIỚI THIỆU3 1. Mục đích của đề tài3 2. Giới thiệu về Bộ Giao thông vận tải3 PHẦN II. TÌM HIỂU CÁC GIẢI PHÁP. 11 A. TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG THỰC SỐ11 1. Chữ ký số, chứng chỉ số và cung cấp chứng thực số. 11 2. Tính cấp thiết12 3. Ứng dụng trong thực tế. 12 B. HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI (PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE)13 1. Khái niệm hạ tầng khóa công khai (PKI)13 2. Thành phần cơ bản của một PKI. 13 3. Các chuẩn mã hóa khóa công khai(PKCS)14 4. Một số hệ thống PKI.14 C. ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI:14 CHỮ KÝ SỐ DÙNG CHO BM, XÁC THỰC VB VÀ THƯ ĐIỆN TỬ14 1. Khái niệm14 2. Quá trình tạo chữ ký số và xác thực chữ ký. 15 3. Quá trình mã hóa và giải mã thư điện tử. 17 4. Bảo mật, xác thực văn bản và thư điện tử. 19 PHẦN III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP. 25 I. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TẠI BỘ GTVT. 25 1. Tổng quan về hiện trạng hệ thống CNTT tại Bộ GTVT. 25 2. Năng lực ứng dụng CNTT của cán bộ công chức Bộ GTVT. 27 II. NHU CẦU TRIỂN KHAI CHỮ KÝ SỐ TẠI BỘ GTVT. 27 1. Sử dụng chữ ký số cho xác thực, bảo mật VB và thư điện tử. 27 III. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC CUNG CẤP CHỨNG THỰC SỐ (CA)27 1. Các quy định về CA và hiện trạng một số CA27 2. Các giải pháp triển khai29 IV. GIẢI PHÁP VỀ BẢO MẬT KHÓA RIÊNG29 1. Giới thiệu eToken Pro USB30 V. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP THỬ NGHIỆM TẠI BỘ GTVT. 31 1. Phạm vi thử nghiệm31 2. Nội dung thử nghiệm32 3. Tổ chức cung cấp chứng thực số. 32 4. Thiết bị bảo mật khóa riêng. 32 VI. TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ32 1. Thiết lập một tài khoản Email (Pop3)32 2. Cài đặt chứng chỉ số 36 3. Thử nghiệm37 4. Đánh giá kết quả thử nghiệm45 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT. 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO47 PHỤ LỤC48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY