Tiểu luận Tìm hiểu những diểm mới của luận các tổ chức tín dụng 2010 so với 1997

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 MỘT SỐ THAY ĐỔI KHÁI QUÁT VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRONG LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2010 . 9 1.Một số thay đổi chung: . 9 1.1.Quy định rõ ràng hơn về các tổ chức tín dụng: 9 1.2.Bảo vệ quyền lợi khách hàng: 11 2.Thành lập – đăng ký kinh doanh 12 2.1.Quy định về hình thức pháp lý: . 12 2.2.Cấp giấy phép hoạt động: . 12 3.Cơ cấu tổ chức, quản trị điều hành: 13 3.1.Đơn giản hóa thủ tục hành chính: . 13 3.2.Những quy định về nhân sự: 14 3.3.Kiểm tra kiểm sát nội bộ - kiểm toán độc lập: . 16 3.4.Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 18 CHƯƠNG 2 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG . 20 1.Nhận định chung: 20 2.Những điểm khác biệt giữa luật các TCTD 1997 so với 2010: . 20 2.1.Những thay đổi của luật mới so với luật hiện hành: . 20 2.1.1. Ngân hàng nước ngoài lo ngại trước quy định mới của luật 2010: . 20 2.1.2. Về huy động vốn: . 22 2.1.3. Về vấn đề miễn giảm lãi suất, phí, gia hạn nợ: . 22 2.1.4. Không được nhận tiền gửi của dân cư: 23 2.1.5. Về việc góp vốn mua cổ phần: . 24 2.1.6. Về vấn đề cấp tín dụng: . 26 2.1.7. Về vấn đề kinh doanh bất động sản: . 26 2.2.Những điểm mới của luật TCTD 2010: . 27 2.2.1. Cơ chế xác định phí, lãi suất của TCTD (Điều 91): 27 2.2.2. Về yêu cầu ban hành quy định nội bộ (Điều 93): . 28 2.2.3. Về kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối, sản phẩm phái sinh của ngân hàng thương mại (Điều 107): . 28 2.2.4. Về phạm vi hoạt động của công ty tài chính, cho thuê tài chính: . 28 CHƯƠNG 3 QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TCTD, THANH TRA, KIỂM TOÁN 30 1.Về phần quản lý nhà nước: 30 2.Về phần thanh tra: . 30 3.Về phần kiểm toán: . 30 CHƯƠNG4 TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN, BÁO CÁO . 32 1.Tăng cường thông tin liên lạc với các tổ chức tín dụng: 32 2.Kiểm soát các báo cáo tài chính . 33 3.Việc quản lý với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tín dụng có thành phần nước ngoài. 34 CHƯƠNG 5 KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT; TỔ CHỨC LẠI, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ 36 1.Kiểm soát đặc biệt . 36 1.1.Các điều khoản đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng . 36 1.2.Vai trò, thẩm quyền của ban kiểm soát 37 1.3.Thẩm quyền của ngân hàng nhà nước với các TCTD được kiểm soát đặc biệt. 38 2.Tổ chức lại, phá sản, giải thể, thanh lý: . 40 LỜI KẾT . 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY