Tiểu luận Tác động của thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản

Về ph í a ngà nh thuế - Đẩy mạnh công t ác t uyên t ruyền, phổ biến kiến t hức t huế nhằm nâng cao t rình độ và ý t hức nghề nghiệp của cán bộ t huế - Cơ quan t huế cần quan t âm đến việc đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ t huế, về kỹ t huật t uyên t ruyền đến cán bộ t huế nhất là cán bộ cơ sở có t hể nắm chắc m ọi chính sách t huế. - Tăng cường t uyên t ruyền Luật T huế T NCN đến mọi t ầng lớp dân cư, giúp họ hiểu về các quy định. - T hiết lập mộ t kênh t hông t in để giải đáp, hướng dẫn cụ thể, nh anh chóng những quy định của Luật t huế T NCN mới cho người dân . - T hốn g nh ất 01 cách t ính t huế TNCN t rên thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% t rên giá t rị chuyển nhượng. - Đơn giản hóa t hủ t ục & công khai minh bạch hóa các quyết định t rong việc t hu t huế T NCN. - Có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, có hệ t hốn g lưu t rữ t heo dõi t hông t in kê khai của người nộp t huế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY