Tiểu luận Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Tiểu luận quản lý nhà nước PhÇn më ®ÇuC«ng t¸c B¶o hiÓm x· héi lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, võa mang tÝnh x· héi, tÝnh nh©n v¨n, nh»m æn ®Þnh t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ, an sinh x· héi cho hµng triÖu ng­êi lao ®éng. V× vËy ngay sau khi giµnh ®­îc chÝnh quyÒn (9/1945) §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ c¸c chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng­êi lao ®éng. Ngµy 03/11/1945 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· thay mÆt ChÝnh phñ ký s¾c lÖnh sè 54-SL;ngµy 14/6/1946 ký s¾c lÖnh sè 105-SL Ên ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn cho c«ng chøc vÒ h­u. Ngµy 31/12/1959 Quèc héi ®· th«ng qua hiÕn ph¸p N­íc ViÖt nam d©n chñ céng hoµ trong ®ã ®· kh¶ng ®Þnh: “ ng­êi lao ®éng cã quyÒn ®­îc gióp ®ì vÒ vËt chÊt khi giµ yÕu, bÖnh tËt hoÆc MSL§. Nhµ n­íc më réng dÇn c¸c tæ chøc B¶o hiÓm x· héi, cøu tÕ vµ y tÕ ®Ó ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng ®iÒu ®ã. Nhµ n­íc ®¶m b¶o cho phô n÷ vµ phô n÷ viªn chøc ®­îc nghØ tr­íc vµ sau ®Î mµ vÉn ®­îc nguyªn l­¬ng .”. Cïng víi yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña cuéc C¸ch m¹ng X· héi Chñ nghÜa ë tõng thêi kú kh¸c nhau, c¸c quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch B¶o hiÓm X· héi còng ®­îc söa ®æi bæ sung mét c¸ch mÒm dÎo, linh ho¹t nh»m ®¸p øng, huy ®éng tèi ®a vÒ søc ng­êi, søc cña cña nh©n d©n cho c«ng cuéc c¸ch m¹ng, æn ®Þnh dÇn dÇn vµ ngµy cµng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. Ngµy 23/6/1994 Quèc héi ®· th«ng qua Bé luËt lao ®éng, trong ®ã cho ch­¬ng XII quy ®Þnh vÒ BHXH. Trªn c¬ së ®ã ChÝnh phñ ®· ban hµnh ®iÒu lÖ B¶o hiÓm X· héi kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995; NghÞ ®Þnh sè 19/CP ngµy 16 th¸ng 02 n¨m 1995 vÒ viÖc thµnh lËp BHXH ViÖt Nam; ®iÒu lÖ BHXH ®èi v¬Ý sü quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sü quan, binh sü qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 45/CP ngµy 15/7/1995 nh»m c¶i c¸ch mét b­íc vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch còng nh­ qu¶n lý nhµ n­íc vÒ lÜnh vùc B¶o hiÓm X· héi. Theo tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña §Êt n­íc, c«ng t¸c B¶o hiÓm x· héi ngµy cµng ®ãng vÞ trÝ quan trong trong ®êi sèng cña ng­êi d©n lao ®éng. gãp phÇn to lín vµo thÓ hiÖn tÝnh ­u ®·i x· héi vµ tÝnh nh©n v¨n cña Nhµ n­íc Ph¸p quyÒn, V× vËy ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2006 Quèc héi kho¸ XI N­íc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ra NghÞ quyÕt sè 71/2006/QH11 vÒ viÖc Ban hµnh LuËt B¶o hiÓm x· héi - §©y lµ mét hµnh lang ph¸p lý vµ lµ §¹o luËt chÝnh thèng nh¨t nh»m ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p, hîp lý nhÊt cho ng­êi lao ®éng. VÒ tæ chøc bé m¸y, hÖ thèng B¶o hiÓm X· héi ViÖt nam ®­îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 19/CP ngµy 16 th¸ng 02 n¨m 1995 trªn c¬ së thèng nhÊt c¸c tæ chøc B¶o hiÓm X· héi cña hai ngµnh Lao ®éng - Th­¬ng binh & X· héi vµ C«ng ®oµn. B¶o hiÓm X· héi ViÖt nam ho¹t ®éng theo hÖ thèng ngµnh däc tõ Trung ­¬ng ®Õn tØnh vµ huyÖn, thÞ x· lµ cÊp ®¬n vÞ c¬ së. Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn h¬n 13 n¨m qua, ngµnh B¶o hiÓm x· héi ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh tùu quan träng, nhÊt lµ gi¶i quyÕt chÕ ®é cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. Tuy vËy c«ng t¸c gi¶i quyÕt chÕ ®é cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n, v­íng m¾c nh­ vÊn ®Ò hå s¬ gèc, vÊn ®Ò chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, vÊn ®Ò ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc b¶o hiÓm x· héi, y tÕ .v.v. §Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c b¶o hiÓm x· héi nãi chung, c«ng t¸c gi¶i quyÕt chÕ ®é, chÝnh s¸ch cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm, ®ßi hái ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt cho ®«i ngò c¸n bé, c«ng chøc cña ngµnh. Lµ mét c¸n bé trùc tiÕp lµm c«ng t¸c B¶o hiÓm x· héi, sau khi ®­îc tham gia häc líp båi d­ìng kiÕn thøc Qu¶n lý nhµ n­íc t¹i Tr­êng ChÝnh trÞ TrÇn Phó, t«i chän lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ B¶o hiÓm x· héi lµm ®Ò tµi tiÓu luËn cuèi kho¸ víi ®Ò tµi: “T¨ng c­êng vai trß qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm x· héi”. T«i hy vong qua tiÓu luËn nµy sÏ gióp cho b¶n th©n vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc vµo gi¶i quyÕt mét t×nh huèng cô thÓ vµ gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ®­îc tèt h¬n. V× ®iÒu kiÖn thêi gian vµ kh¶ n¨ng cña b¶n th©n, tiÓu luËn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt, kÝnh mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy, c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY